Aktuality


dnes

Biblický večer

Exodus, kapitoly 25–29 Poslední středu v měsíci věnujeme tématům probíraným v září a říjnu, osobní i společné sdílení má poslou...Sledujte nás na
našem facebookuArchív aktualit

27. 10. 2021

Biblický večer

Exodus, kapitoly 25–29 Poslední středu v měsíci věnujeme tématům probíraným v září a říjnu, osobní i společné sdílení má posloužit nejen ke kontrole, zda byl text Božího Slova správně pochopen, ale především ke vzájemn...

20. 10. 2021

Biblický večer

126. POSVĚCENÍ KNĚŽÍ Exodus 29,1–46 Než kněží převezmou svou službu a začnou ji pravidelně vykonávat, musí se oddělit od ostatních lidí podobně, jako se oddělují zvířata určená k obětování anebo předměty, které maj...

19. 10. 2021

Zátopek - Společně do kina

Je vám méně než 30 let nebo jste v seniorském věku? Farní charita chystá mezigenerační návštěvu kina. Do středy 20.10. se přihlaste na e-mail "farnicharita@farnostbubenec.cz", případně osobně u Anežky a Františka Holečkových. A...

17. 10. 2021

Svatogothardské posvícení a návštěva apoštolského nuncia

V neděli 17. října navštíví naši farnost apoštolský nuncius v ČR Mons. Charles Balvo, jenž u příležitosti svatogothardského posvícení udělí svátost biřmování třem dospělým věřícím.

17. 10. 2021

Tichá mše 9:00

V neděli od 9:00 proběhne mše svatá tichá (bez zpěvu a varhan). Pouze pro ty, kteří z nějakého důvodu nemohou přijít na společnou mši v 10:30.

16. 10. 2021

Podzimní farní brigáda od 9:00

Poslední dvě brigády byly v době více nebo méně tvrdého lockdownu. Přesto se tenkrát na faře u na zahradě sešlo dost mužů i žen, připravených přiložit ruku k dílu, takže po skončení prací nejen že se fara mohla chlubit čis...

15. 10. 2021

sv. Terezie od Ježíše. Od 17:00 růženec s knězem

Měsíc říjen je tradičně zasvěcen modlitbě růžence, proto se kromě úterka bude modlit P. Miloš růženec s přítomnými každý pátek od 17:00, zvaní jsou nejen ti, co se umí spolu modlit, ale i ti, kteří s tím mají problémy. ...

13. 10. 2021

Biblický večer

125. NÁVODY NA PROVOZ Exodus 27,20–28,43 Nestačí, že bude vyhotoven „stan Nejvyššího“, ale je potřeba zajistit i provozní záležitosti. Poprvé se v Bibli setkáváme s nařízením věčného světla (při čtení i výkladu této...

12. 10. 2021

Modlitba růžence

V úterý 12. 10. v 17:00 se můžeme sejít ke společné modlitbě růžence. Měsíc říjen je této modlitbě tradičně zasvěcen. V tomto týdnu pak proběhne společná modlitba růžence ještě v pátek s P. Milošem. Kdo přijde i v úte...

10. 10. 2021

Volby do nové pastorační rady

V neděli 3. anebo 10. října se budou konat volby do nové pastorační rady. Prosíme všechny pravidelné nebo občasné farníky, aby při svém plánování počítali s účastí na mši v Bubenči v těchto datech. I když slovo „rada“ m...

6. 10. 2021

Biblický večer

124. PŘÍBYTEK A OLTÁŘ Exodus 26,1–27,19 Popis příbytku, jenž měl být zhotoven pro Hospodina, sice obsahuje četné detaily, nicméně přesně zhotovit jeho model je obtížné. Jednak proto, že některé údaje i po mnoha letech bibli...

4. 10. 2021

Modlitba za svět - večer věnovaný Bolívii

V pondělí 4. října 2021 v 18:15 prezentace základních informací (Michal Dratva), historických a náboženských souvislostí (P. Miloš Szabo) a monitoring současného dění v zemi (Eva Kličková). Večer věnovaný Bolívii proběhne p...

3. 10. 2021

Volby do nové pastorační rady

V neděli 3. anebo 10. října se budou konat volby do nové pastorační rady. Prosíme všechny pravidelné nebo občasné farníky, aby při svém plánování počítali s účastí na mši v Bubenči v těchto datech. I když slovo „rada“ m...

1. 10. 2021

Zádušní mše za kněze

1., 2., 9., 24. a 31. 10. 2021 Jednou z pravd naší víry je existence života „po smrti“, tedy stav lidské duše po odchodu z tohoto světa. Každý člověk je Bohem povolán k stavu věčné blaženosti (stvoření člověka do ráje), o ni...

1. 10. 2021

Výstav Eucharistie

Ve středu 1. 10. na svátek sv. Terezie od Ježíše bude od 15:00 otevřený kostel. Od 17:00 výstav Eucharistie. Následuje mše svatá, která zároveň bude zádušní mší za kněze, kteří sloužili u Sv. Gotharda.

29. 9. 2021

Biblický večer

123. ARCHA, STŮL A SVÍCEN Exodus 25, 1–40 Zvláštní začátek pro instrukce ohledně nového liturgického života v židovské komunitě: Bůh přikáže, že se mají konat sbírky: lidé odevzdají zlato, stříbro a měď, dále nejvzácn...

28. 9. 2021

sv. Václav

V úterý 28. září je slavnost sv. Václava, jde o den volna, proto se nebude konat ani náboženství dětí, ale nabízíme společné slavení tohoto národního světce večer při mši svaté v 17:30. Od 17:00 před mší svatou probíhá p...

26. 9. 2021

Pěší pouť do Lysolají

V neděli 26. 9. vyrážíme ve 13:30 od kostela sv. Gotharda na mariánskou pěší pouť do Lysolají. Mše u kapličky bude v 16 hodin. Dvě dopolední mše u Sv. Gotharda se konají podle běžného rozvrhu. Sedmibolestná Panna Maria není...

22. 9. 2021

Biblický večer v 18:30

122. BIBLICKÉ SVÁTKY Když se v evangeliích píše o Ježíšovi, který přišel do Jeruzaléma na svátky, dokážeme přesně říct, o jaké svátky se jednalo? Většina jednoduše řekne něco o Velikonocích. Jenže už tento pojem, který...

21. 9. 2021

sv. Matouš

Mše svatá v 17:30 hod.

21. 9. 2021

Společná modlitba růžence

V úterý 21. 9. v 17:00 se můžeme opět můžeme sejít ke společné modlitbě růžence. Zkusme si alespoň občas najít čas na modlitbu v širším společenství.

21. 9. 2021

Náboženství pro děti

V úterý odpoledne a večer je možnost zapojit děti do pravidelné náboženské výuky. Ta probíhá podle věkových kategorií. Případné dotazy posílejte na nabozenstvi@farnostbubenec.cz

20. 9. 2021

sv. Ondřej Kim a druhové

Ondřej Kim Taegon byl první katolický kněz domácího původu na Korejském poloostrově. Křesťanské učení se dostalo do Koreje v 18. století prostřednictvím katolických knih přivezených z Číny. Kim Taegon pokřtěný jako Ondřej p...

17. 9. 2021

Otevřený kostel a modlitba nešpor

V pátek 17. 9. bude od 15:00 otevřený kostel. Následuje od 17:00 modlitba nešpor a pravidelná mše svatá v 17:30.

16. 9. 2021

sv. Ludmila

Mše svatá čtvrtek 16. 9. od 6:30. Od pátku 17.9. do neděle 19. 9. je možné připojit se k Národní pouti na Tetín ke cti sv. Ludmily. Národní poutní mše svatá celebrovaná papežským legátem proběhne v sobotu 18. 9. od 11:00 do 13:...

14. 9. 2021

Zasedání PRF

Je to poslední zasedání stávajících radních, kteří byli zvoleni a jmenováni před pěti lety. Od té doby se ve farnosti mnoho změnilo, někteří lidé odešli nejen z farnosti, ale obecně i z církve anebo dokonce z tohoto světa. Ti, c...

14. 9. 2021

Začínají akce pro děti

V úterý 14.9. se začínají scházet skupiny dětí k výuce náboženství. Ve středu 15.9. startuje také setkávání věřících matek a předškolních dětí.

14. 9. 2021

Povýšení sv. Kříže

Mše svatá 17:30. Od 17:00 modlitba růžence.

13. 9. 2021

Zkouška sboru

V pondělí 13. 9. v 18:30 se sejde k pravidelné zkoušce svatogothardský chrámový sbor pod vedením sbormistra Ondřeje Fajstavra.

12. 9. 2021

Veni Sancte

„Přijď, Duchu Svatý, a naplň srdce svých věrných…“ Tato slova odedávna zaznívala z úst lidí, kteří stáli před složitým životním obdobím a byli si vědomí toho, že bez Boží pomocí mohou leccos nezvládnout, nebo i zkazit...

12. 9. 2021

Farní táborák

Farní i kostelní zahrada doznaly za poslední léta velkých změn: staly se nejen divokou zelení kolem našich farních budov, ale především místem setkávání, a to i v době, kdy jsme se raději vyhýbali setkáním v uzavřeném prostoru....

9. 9. 2021

Zasedání ERF

Ekonomická rada farnosti se schází čtyřikrát ročně, aby nejen probrala hospodaření farnosti v předchozím čtvrtletí, ale také připravila naplňování ekonomického plánu v dalším období. Všichni v kostele si mohli všimnout jak n...

7. 9. 2021

Modlitba růžence

V úterý v 17:00 se opět můžeme sejít na společné modlitbě růžence, v pátek na společné modlitbě nešpor (pátek 10.9. v 17:00). Nepodceňujme, prosím, společnou podlitbu a zkusme si aspoň občas na ni najít čas.

6. 9. 2021

Modlitba za Bhútán

V pondělí 6. září se začínáme modlit za další stát, jimž je tentokrát království Bhútán. Mše svatá za obyvatele Bhútánu je v 17:30, poté následuje tematický večer o této zemi.

5. 9. 2021

Nedělní mše

V neděli v 9 a v 10.30 (zaměřená na rodiny s dětmi).

3. 9. 2021

Výstav Eucharistie

Už ve Starém Zákoně Bůh připomíná Mojžíšovi, aby vedl svůj lid k tomu, že čas, který žijí, je jim dán jako dar, a proto nemají zapomínat za něj pravidelně děkovat Tomu, kdo je jeho dárcem. Proto stanovuje, aby se věřící mo...

28. 8. 2021

Ministrantský den

Pod vedením bohoslovce Jakuba. Prosíme, abyste se za ně modlili, aby z nich byli čestní muži, kteří jednou najdou své uplatnění především jako dobří manželé, otcové anebo i kněží.

21. 8. 2021

Farní den

Hořice.

8. 8. 2021

Příprava k biřmování

V 10.30.

2. 8. 2021

Modlitba za Abcházii

25. 7. 2021

Žehnání automobilů

V 10 hodin.

22. 7. 2021

Vítání motorkářů

V 17 hodin. Mše v 17.30.

18. 7. 2021

Žehnání motorek

Po mši sv., cca v 10 hodin.

10. 7. 2021

Cyklovýlet

Tentokrát na Říp.

5. 7. 2021

Modlitba za svět

Modlitba za Anguill

27. 6. 2021

Sbírka Halér sv. Petra

23. 6. 2021

Biblický večer

SDÍLENÍ Exodus, kapitoly 22–24 Poslední biblická hodina před letními měsíci je příležitostí společně pouvažovat nejen nad přečteným a vysvětleným textem, ale i vzájemně se podělit o zkušenosti s Písmem. Probírané ka...

20. 6. 2021

Te Deum

Kostel svatého Gotharda v Bubenči stojí na náměstí, na němž je kromě něj ještě jedna důležitá budova, a to budova školy. Kdysi to byla bubenečská radnice, od roku 1920 Obchodní akademie. Málokdo však ví, že právě na tomto...

20. 6. 2021

Kurz první pomoci

Od 14 hodin na faře. Tentokrát zaměřený na děti.

18. 6. 2021

Zádušní mše

Za P. Josefa Petráska (17:30).

18. 6. 2021

Úklid kostela

Po mši cca v 18.15 hodin.

17. 6. 2021

Zádušní mše

Ve 13 hodin za Jaroslavu Němcovou.

16. 6. 2021

Biblický večer

121. UZAVŘENÍ SMLOUVY Exodus 24,1–18 Po legislativním souboru další text navazuje na kapitolu 19, a to rituálem uzavření smlouvy. Nalezneme zde hierarchické odstupňování lidu: jako jediný může k Hospodinu přistoupit Mojžíš, ...

13. 6. 2021

Setkání vedoucích

Po roce se opět schází vedoucí jednotlivých farních aktivit. Zatímco v loňském roce jsme si na setkání pouze povzdechli, že některé aktivity se načas zastavily anebo přerušily, letošní bilance bude trochu smutnější: mnohé ak...

13. 6. 2021

Setkání děvčat a ministrantů

15.30

11. 6. 2021

Nejsvětější srdce Ježíšovo

S úctou k Ježíšovu lidskému srdci jako symbolu nezměrné lásky jsou spojena jména dvou světců. Jan Eudes byl francouzský kněz, který zemřel v roce 1680 a jenž se celý svůj život snažil šířit myšlenku odpouštějícího Kris...

9. 6. 2021

Biblický večer

120. DEUTERONOMICKÝ DODATEK Exodus 23,20–33 Bez jakéhokoli uvedení Bible pokračuje od souboru zákonů a předpisů k pohledu do budoucnosti. Od Sinaje pokračuje osvobození Izraele putováním pouští a postupným obsazováním země. P...

6. 6. 2021

První svaté přijímání

V roce 2020 byla příprava dětí k první svaté zpovědi a k prvnímu svatému přijímání přerušena, takže místo tradiční první červnové neděle se tato milá farní slavnost konala teprve v polovině září. Vzápětí se už na fa...

3. 6. 2021

Slavnost Těla a Krve Páně

Každý čtvrtek v Bubenči začínáme společným slavením mše svaté, při níž nechybí nejen krátký výklad Božího Slova a inspirativní myšlenka na celý den, ale ani možnost přijímání Ježíšova těla (a mimo covidovou dobu i k...

2. 6. 2021

Biblický večer

119. NAŘÍZENÍ A POVZBUZENÍ Exodus 22,17–23,19 Začíná řada zákonů, kde převažuje apodiktický charakter: jsou stručnější, bez konkretizace do konkrétních kauz, proto se nejen jeví jako jednoznačnější, ale v budoucnu také b...

28. 5. 2021

Noc kostelů

Již potřinácté se poslední květnový pátek uskuteční v České republice Noc kostelů. Nápad pozvat v neobvyklou hodinu do kostela kohokoliv, zejména ty lidi, kteří se ostýchají přijít na bohoslužbu anebo pro které chrám či modli...

26. 5. 2021

Biblický večer

SDÍLENÍ Exodus, kapitoly 20–23 Žádné téma pravděpodobně nevyvolá v dnešní společnosti tolik diskuse jako právě nutnost, potřebnost, nebo dokonce závaznost nějakých předpisů a norem. Svědčí o tom mj. i existence několika...

19. 5. 2021

Biblický večer

118. NAŘÍZENÍ A POVZBUZENÍ Exodus 22, 17–23, 19 Začíná řada zákonů, kde převažuje apodiktický typ: jsou stručnější, bez konkretizace do konkrétních kauz, proto se nejen jeví jako jednoznačnější, ale v budoucnu také bud...

15. 5. 2021

Nedělní sbírka

Sbírka do fondu na platy kněží při všech nedělních mších.

13. 5. 2021

Nanebevstoupení Páně

Slavnost.

12. 5. 2021

Biblický večer

117. KODEX SMLOUVY Exodus 21, 1–22, 16 První část Kodexu tvoří tzv. kazuistické zákony, kdy se uvádějí konkrétní případy, které mohou nastat, a zároveň normy k jejich řešení. Tyto zákony byly formulovány podle praxe, kdy...

9. 5. 2021

Poutní slavnost v Bubenči

Již loni jsme museli oželet způsob prožívání poutní slavnosti, na jaký jsme byli zvyklí: naším hostem byl slavnostní kazatel, s nímž jsme pak po skončení mše svaté prožili na kostelní zahradě příjemný oběd i povídání obvy...

9. 5. 2021

Ustanovení nových pomocníků Eucharistie

Ne zcela přesně jim říkáme akolyté – těmito se správně nazývají pouze muži (a od roku 2021 z rozhodnutí papeže Františka nově i ženy), trvale ustanovení do služby Eucharistie. Jde o jakousi formu zasvěcení, kterou znaly i prvot...

5. 5. 2021

Svátek sv. Gotharda

První květnová středa se v bubenečském kostele ponese v duchu patrona našeho kostela – je to totiž den jeho liturgické památky. Připomeneme si místa, kde jsme v předchozích letech společně putovali: navštívili jsme statek, postave...

5. 5. 2021

Biblický večer

116. KULTOVNÍ NAŘÍZENÍ Exodus 20, 22–26 Pouhých pět veršů nám odděluje základní pravidla Desatera od jednotlivých konkrétních zákonů, které má Izrael dodržovat a zachovávat ve svém každodenním životě. Tato krátká pas...

3. 5. 2021

Modlitba za Bělorusko

V uplynulém roce bylo o tomto státě, ležícím na severovýchodním okraji Evropy, hodně slyšet. Nepokoje a protesty tisíců demonstrantů nejen v běloruských městech, ale i na venkově, nebylo možné přehlédnout a přeslechnout, zvláš...

1. 5. 2021

Pod rozkvetlou třešní

Zdá se, že letošní počasí zatím postupuje tak, jak na něj byli zvyklí i naši předkové, kteří vytvořili spoustu pranostik a pořekadel, souvisejících s jednotlivými ročními obdobími. Už v létě jsme po dlouhé době zažili něk...

30. 4. 2021

Páteční nešpory

Latinsky se této večerní modlitbě říká vesperae, což nám přiblíží i vysvětlí vznik českého zkomoleného názvu. Podle úctyhodné tradice tvoří spolu s ranní modlitbou (latinsky nazývanou laudes, tedy chvály) jakousi osu každod...

28. 4. 2021

Biblický večer

SDÍLENÍ Exodus, kapitoly 18–20 Bůh si vyvolil Mojžíše, který lid vyvedl z Egypta a který pak tomuto lidu vysvětluje, co Bůh po něm žádá. Možná by si raději představovali Boha, který bude mluvit s každým z nich osobně. Ni...

23. 4. 2021

Páteční nešpory

Latinsky se této večerní modlitbě říká vesperae, což nám přiblíží i vysvětlí vznik českého zkomoleného názvu. Podle úctyhodné tradice tvoří spolu s ranní modlitbou (latinsky nazývanou laudes, tedy chvály) jakousi osu každod...

21. 4. 2021

Biblický večer

115. DEKALOG Exodus 20, 1–21 Okolnosti, za nichž dává Hospodin poznat své zákony, jsou více než podivuhodné: Mojžíš se ponoří do mraku, z něhož ostatní slyší pouze hukot hromu a vidí šlehající blesky. Kdo by se nebál ta...

16. 4. 2021

Páteční nešpory

Latinsky se této večerní modlitbě říká vesperae, což nám přiblíží i vysvětlí vznik českého zkomoleného názvu. Podle úctyhodné tradice tvoří spolu s ranní modlitbou (latinsky nazývanou laudes, tedy chvály) jakousi osu každod...

14. 4. 2021

Biblický večer

114. PŘÍCHOD K HOŘE SÍNAJ Exodus 19, 1–25 Zatímco čtenář ví, co se stane na hoře Sínaj, izraelský lid ani jeho vůdce Mojžíš netuší nic, co je čeká. Jsou plně v rukou Boha, o kterém nevědí ani to, jak se jmenuje, ani to,...

11. 4. 2021

Příprava k biřmování

Při výčtu sedmi svátostí je biřmování tou druhou, i když v západní církvi jde obvykle o svátost, kterou věřící přijímá v pořadí jako čtvrtou, a to teprve po přijetí křtu, svátosti smíření a eucharistii. Když se však k ...

9. 4. 2021

Modlitba nešpor

Po delší době se opět můžeme sejít společně se pomodlit večerní chvály - nešpory začínají u Sv. Gotharda v 17 hodin.

5. 4. 2021

Velikonoční pondělí

Mše svatá bude večer v 17:30, kdy zahájíme společně modlitbu za Belize.

4. 4. 2021

Boží hod velikonoční

Dnešní dvě mše (v 9 hodin a v 10:30) jsou ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně - obě mše lze prožívat i na kostelní zahradě, mše v 9 hodin je zároveň streamovaná.

3. 4. 2021

Bílá sobota

Dnešní den se nikde nekoná mše, čeká se na setmění, aby se připomnělo Ježíšovo noční vzkříšení. Ráno v 9 hodin se koná veřejná ranní modlitba s katechumenkami Evou a Adélou, mohou přít i ostatní farníci. V 15 hodin se ot...

3. 4. 2021

Velikonoční vigilie

V 19 hodin se v kostele sv. Gotharda koná liturgie velikonočního vzkříšení, při níž budou křtěny a biřmovány i dvě dospělé katechumenky - Eva a Adéla. Obřad lze sledovat i na kostelní zahradě anebo doma u monitorů díky stream...

2. 4. 2021

Velký pátek

Dnešní den je dnem nejpřísnějšího půstu - nejen od masa, ale i od jídla! V 15 hodin si připomeneme Ježíšovo umučení a smrt křížovou cestou; velkopáteční obřady v kostele jsou pak od 17.30, streamované, farníci mohou několik m...

1. 4. 2021

Zelený čtvrtek

Mše svatá je v kostele od 17.30, je streamovaná, farníci mohou několik míst obsadit v kostele do 17:15, po obsazení je možnost sledovat mši online přes zeď na kostelní zahradě (na vlastních tabletech či smartfonech), reproduktor je na ...

31. 3. 2021

Beránky pro nuzné

Chcete-li udělat radost potřebným i před letošními Velikonocemi, můžete napéct velikonoční beránky a přinést je dnes v čase 17:00-18:00 před faru; Terka Lajblová je pak předá za celou farnost lidem v azylovém domě.

30. 3. 2021

Velikonoční zpovídání

Od 15 hodin budou zpovídat P. Vladimír Málek a P. Miloš Szabo.

28. 3. 2021

Nedělní mše svaté

Kromě streamované mše svaté v 9:00, která není veřejná (lze ji ale prožít a přijmout svaté přijímání na kostelní zahradě) jsou k dispozici další dvě: v sobotu večer v 17:30 a v neděli dopoledne 10:30. Můžete si s sebou přin...

28. 3. 2021

Mše ke cti bl. Karla Habsburského

Zemřel 1. dubna 1922 ve věku 34 let. Aniž by o to jakkoli usiloval, stal se rakouským císařem a českým i uherským králem. Přestože se narodil na zámku v Rakousku, docela obstojně mluvil i česky a nebyl mu cizí ani odříkavý život o...

27. 3. 2021

Farní brigáda

Přírodě nelze nařídit lockdown a nezastaví se - proto i zahrada kolem kostela a kolem fary potřebuje pravidelnou péči a údržbu; plánovaná brigáda z podzimu se koná právě dnes: čeká nás dřevo, které je nutné pořezat a uložit, ...

26. 3. 2021

Zpovídání u Sv. Gotharda

Po delší době bude otec Miloš dnes k dispozici pro udělování svátosti smíření. V čase 16-17 hodin bude zpovídat v kostele u centrálního kříže; velikonoční zpovídání v úterý 30. 3. odpoledne zůstává v platnosti!

26. 3. 2021

Třetí skrutinium katechumenů

Z důvodu úrazu pana faráře se poslední třetí skrutinium katechumenů letos nekonalo v původním nedělním termínu. Dnes při mši svaté v 17:30 ho však můžete prožít spolu s Evičkou a Adélkou,

24. 3. 2021

Biblický večer

SDÍLENÍ Exodus, kapitoly 15–18 Boží Slovo je slovo života: smyslem toho, že Bůh mluví k lidem v každé generaci, je zasáhnout jak život jednotlivce, jenž v Boha uvěří, tak i život věřící komunity, která se hlásí k círk...

21. 3. 2021

Třetí skrutinium katechumenů

První informace o průběhu křestních obřadů máme paradoxně z doby, kdy křesťané neměli svobodu, byli pronásledováni a oficiálně se nemohli stýkat, protože prozrazení místa setkávání s sebou neslo ohrožení celé komunity a kon...

21. 3. 2021

Nejsou nedělní mše

Z důvodu nemoci otce Miloše jsou všechny nedělní mše zrušeny bez náhrady.

19. 3. 2021

Slavnost svatého Josefa

Papež František vyhlásil stávající rok Rokem svatého Josefa; slavnostní mše svatá a promluva k tomuto tématu dnes u Sv. Gotharda v 17:30; křížová cesta se dnes nekoná!

18. 3. 2021

Modlitba za P. Miloše

Otec Miloš prosí o modlitbu - po komplikované roztříštěné zlomeniny pravé ruky a zápěstí ho dnes čeká náročná operace.

17. 3. 2021

Modlitba za P. Miloše

Otce Miloše čeká po nedělním úrazu náročná operace ruky a zápěstí; mysleme na něj v modlitbě.

16. 3. 2021

Modlitba růžence

Jako každé úterý, i dnes se přítomní v kostele sv. Gotharda budou přede mší svatou od 17 hodin modlit růženec, tentokrát za Belgii; úmysly na každý den jsou v kostele za lavicemi anebo ke stažení na těchto stránkách.

14. 3. 2021

Příprava k biřmování

Při výčtu sedmi svátostí je biřmování tou druhou, i když v západní církvi jde obvykle o svátost, kterou věřící přijímá v pořadí jako čtvrtou, a to teprve po přijetí křtu, svátosti smíření a eucharistii. Když se však k ...

14. 3. 2021

Příprava ke křtu dítěte

V 17 hodin se koná příprava rodičů před křtem svého dítěte - při dodržené všech bezpečnostních podmínek se sejdou oba rodiče bez dětí na cca 60-90 minutové posezení, kde se dozví nejen vše důležité o svátosti křtu, ale i ...

13. 3. 2021

Pěší kající pouť

Společně organizovaná kající pouť ke Svatému Janu pod Skálou sice z důvodu vládních opatření padla, nicméně nepadla možnost individuální kající poutě - najdeme odvahu si v tento den dát silné postní předsevzetí a o hladě se...

12. 3. 2021

Křížová cesta

Součástí křížových cest je putování od jednoho zastavení k druhému, spojené s fyzickou námahou, která má věřícím připomenout námahu a obtíže, které musel absolvovat náš Spasitel, když na cestě z Pilátova paláce na vrch K...

10. 3. 2021

Biblický večer

112. BITVA S AMALEKEM Exodus 17, 8–16 Tento příběh ukazuje jiný typ nebezpečí, na který mohou Izraelité při putování pouští narazit: nepřátelství tamějších domorodců. Izraelité se na poušti stávají opravdovými pozemsk...

9. 3. 2021

Setkání akolytů

Poslední měsíce ukazují, že je zapotřebí nejen udržet staletí zažité formy, ale také objevovat nové, které pomáhají prožívat tento pozemský život společně s Ježíšem, který zůstává mezi námi v podobě svátostí - pracovn...

7. 3. 2021

Pomazání nemocných

Svátost nemocných je jednou ze svátostí, které nám Kristus zanechal pro život, jaký je: stejně jako ostatní, i tato svátost má své přesné a nezaměnitelné určení: lidé vážně ohrožení smrtí buď svým stářím anebo vážným...

3. 3. 2021

Biblický večer

111. TŘETÍ ZKOUŠKA: VODA ZE SKÁLY Exodus 17, 1–7 Putující Izrael se dostává až na jih Sinajského poloostrova, na poušť Sin, na místo bez pitné vody. Lidé unavení z cesty se již po několikáté osopí na Mojžíše a remcají pro...

3. 3. 2021

Biblický večer

111. TŘETÍ ZKOUŠKA: VODA ZE SKÁLY Exodus 17, 1–7 Putující Izrael se dostává až na jih Sinajského poloostrova, na poušť Sin, na místo bez pitné vody. Lidé unavení z cesty se již po několikáté osopí na Mojžíše a remcají...

1. 3. 2021

Modlitba za Belgii

Tato země je důkazem, jak moc a relativně rychle se může změnit nejen jednotlivec, ale i celá komunita. Zatímco některé africké země, jako je Kongo nebo Rwanda a Burundi, si budou ve svých dějinách dlouho připomínat poměrně drastic...

28. 2. 2021

Druhé skrutinium katechumenů

Stejně jako děti, i dospělé čekala v uplynulých měsících nejedna těžká zkouška. Může či nemůže se člověk, toužící po Bohu a po křtu, na přijetí této svátosti řádně připravovat a anebo má čekat, až nastanou „lepš...

25. 2. 2021

Mše za P. Jaroslava Zrzavého

Ráno od 6.30.

24. 2. 2021

Biblická hodina - Druhá zkouška na poušti

110. DRUHÁ ZKOUŠKA: MANA A KŘEPELKY Exodus 16, 1–36 Křesťané chápou manu jako předobraz eucharistie – svátosti, v níž se dává ve způsobu chleba za pokrm sám Kristus. Pro Židy představovala mana zázračný dar z nebes: padá ja...

21. 2. 2021

Sbírka Halér sv. Petra

Svatopetrský haléř je dar, který putuje ze všech katolických kostelů světa do pokladny Vatikánu. Tato praxe sahá do 11. století, kdy anglosaská církev poslala do Říma sbírku na pomoc Svatému Stolci, jenž v té době procházel velko...

21. 2. 2021

První skrutinium katechumenů

Stejně jako děti, i dospělé čekala v uplynulých měsících nejedna těžká zkouška. Může či nemůže se člověk, toužící po Bohu a po křtu, na přijetí této svátosti řádně připravovat a anebo má čekat, až nastanou „lepš...

19. 2. 2021

Křížová cesta

Od 17 hodin.

17. 2. 2021

Popeleční středa

První den čtyřicetidenního postního období již tradičně připadá na středu: a jako znamení vstupu do doby, naplněné pokáním, modlitbou i almužnou, si lidé přítomní na bohoslužbě nechávají svá čela poznačit požehnaným pop...

14. 2. 2021

Křest Anny Páleníkové

Při streamované mši svaté v 9 hodin bude Bohu odevzdána a do farního společenství křtem přijata Anička Páleníková, dcera našeho mladého kostelnického páru Petra a Anny Páleníkových.

12. 2. 2021

Otevřený kostel

Odpoledne v čase 15:00-17:00 lze soukromě navštívit kostel sv. Gotharda na tichou adoraci anebo jen tak, pro zklidnění a nabrání nové duchovní energie.

12. 2. 2021

Modlitba nešpor

V 17 hodin se farníci a zájemci o společnou modlitbu - byť v patřičných rozestupech - scházejí v kostele sv. Gotharda, aby se spolu s dalšími lidmi napříč celou církví pomodlili dnešní večerní chvály.

11. 2. 2021

Ranní mše svatá

Jako obvykle každý čtvrtek, i ten dnešní začínáme eucharistií - společným slavením mše svaté ráno v 6:30.

10. 2. 2021

Biblická hodina - První zkouška na poušti

109. PRVNÍ ZKOUŠKA: MARA Exodus 15, 22–27 Krátký biblický úryvek nám představí dva důležité vztahy. Prvním je vztah pána a jeho služebníka: lid si musí uvědomit, že Hospodin je skutečným pánem, který je oprávněn mu dávat...

7. 2. 2021

Svatogothardští prvokomunikanti

Při streamované mši v 9 hodin předstoupí před kněze (v dostatečných rozestupech) děti, které se ve farnosti i přes ztížené podmínky připravují k přijetí svátostí smíření a eucharistie; nechají si požehnat svíčky, které s...

5. 2. 2021

Výstav Eucharistie

Jako každý první pátek i teď v únoru se můžeme zastavit a v tichu před vystavenou Svátostí Oltářní s Ježíšem probrat vše, co prožíváme, ať už je to něco dobrého a šťastného anebo naopak smutného a bolestného; výstav trv...

3. 2. 2021

Svatoblažejské požehnání

Podle dávné tradice se dnes uděluje tzv. svatoblažejské požehnání: na přímluvu dnešního světce kněz přednáší nad každým člověkem tzv. malý exorcismus: prosbu za ochranu před každým zlem těla i duše; při dodržení všech ...

2. 2. 2021

Žehnání přinesených svící

Svíčky dnes plní zcela jinou roli než kdysi: přesto mají velký význam v našem životě a mohou pro nás být nejen okrasou, ale i prostředkem spojení mezi lidmi i mezi námi a Bohem - přineste si je večer na mši svatou a kněz vám je p...

1. 2. 2021

Modlitba za Barbados

Dnešním dnem začínáme měsíc modliteb za malou karibskou zemi, která sice budí dojem bohatého státu, potýká se však nejen s problémy spojenými s coronavirem, ale i pustošením hurikánů; přijďte do kostela v 18:5 a dozvíte se o t...

31. 1. 2021

Koncert podané ruky

Tato svatogothardská ekumenická tradice je poprvé vážně ohrožena možnými vládními restrikcemi, zakazujícími shromažďování lidí. Přesto si nejen chceme, ale i musíme umět podat ruku. Často se sice mluví o tom, že ruku si podáv...

24. 1. 2021

Nedělní mše sv.

Dnešní neděle je třetí neděle v mezidobí. Účast na farní bohoslužbě můžete mít jak v sobotu v předvečer (17:30), tak i v samotnou neděli, a to v 7:00 a 10:30. Mše svatá v 9:00 je neveřejná, streamujeme pro nemocné a pro lidi v ...

23. 1. 2021

Nedělní mše svatá

Až do odvolání je kvůli většímu komfortu přítomných a hygienické bezpečnosti ve farnosti zvýšený počet nedělních mší: jedna z nich se koná vždy v sobotu v 17:30. Je nutné přijít včas, nejpozději 5 minut před začátkem. Na...

22. 1. 2021

Otevřený kostel

I dnešní odpoledne můžete v čase 15-17 hodin zavítat do kostela sv. Gotharda, abyste tam pobyli sami v tichu s Bohem a načerpali sílu, klid a požehnání.

22. 1. 2021

Modlitba nešpor

Spolu s dalšími přítomnými se můžete i vy v 17 hodin pomodlit dnešní nešpory tak, jak se tuto večerní modlitbu modlí v celé církvi, nejen kněží a řeholníci.

22. 1. 2021

Setkání hledačů 18:30

Skupina, která začala svá hledačská setkání již na začátku září, pokračuje ve svém hledání katolické cesty k Bohu i dnešním večerním povídáním i nasloucháním.

17. 1. 2021

Příprava k biřmování

Při výčtu sedmi svátostí je biřmování tou druhou, i když v západní církvi jde obvykle o svátost, kterou věřící přijímá v pořadí jako čtvrtou, a to teprve po přijetí křtu, svátosti smíření a eucharistii. Když se však k ...

17. 1. 2021

Příprava rodičů ke křtu dítěte

V 17 hodin se koná příprava rodičů před křtem svého dítěte - při dodržené všech bezpečnostních podmínek se sejdou oba rodiče bez dětí na cca 60-90 minutové posezení, kde se dozví nejen vše důležité o svátosti křtu, ale i ...

17. 1. 2021

Nedělní mše svatá

Dnešní neděle je Druhá neděle v mezidobí. Účast na farní bohoslužbě můžete mít jak v sobotu v předvečer (17:30), tak i v samotnou neděli, a to v 7:00 a 10:30. Mše svatá v 9:00 je neveřejná, streamujeme pro nemocné a pro lidi v i...

16. 1. 2021

Nedělní mše svatá

Až do odvolání je kvůli většímu komfortu přítomných a hygienické bezpečnosti ve farnosti zvýšený počet nedělních mší: jedna z nich se koná vždy v sobotu v 17:30. Je nutné přijít včas, nejpozději 5 minut před začátkem. Na...

15. 1. 2021

Otevřený kostel

Odpoledne mezi 15 a 17 hodinou se můžete kdykoli zastavit na chvilku tiché modlitby a adorace v našem kostele sv. Gotharda, který je otevřený pro kohokoli, kdo touží po zastavení se i v této náročné a nelehké době.

15. 1. 2021

Modlitba nešpor

I s patřičnými rozestupy a dodržováním epidemiologických opatření se dá společně modlit - některé prosby mohou být vyslyšeny pouze tehdy, když se spojí v modlitbě víc lidí. Přijďte se dnes do kostela v 17 hodin pomodlit společ...

14. 1. 2021

Zasedání ekonomické rady

Rok 2020 byl pro mnohé oblasti života, četné profese a řadu jednotlivců ekonomicky velmi těžký. Celosvětovou covidovou epidemii většina vlád světa řešila občas nesystémovým až chaotickým zavíráním o otevíráním obchodů, hot...

12. 1. 2021

Odklízení vánoční výzdoby

Můžete přijít buď už přímo na mši, anebo bezprostředně po ní, cca v 18:15, a společně to zvládneme.

10. 1. 2021

Nedělní mše svatá

Dnešní neděle je svátek Křtu Páně, končí letošní vánoční doba. Účast na farní bohoslužbě můžete mít jak v sobotu v předvečer (17:30), tak i v samotnou neděli, a to v 7:00 a 10:30. Mše svatá v 9:00 je neveřejná, streamujem...

9. 1. 2021

Nedělní mše svatá

Až do odvolání je kvůli většímu komfortu přítomných a hygienické bezpečnosti ve farnosti zvýšený počet nedělních mší: jedna z nich se koná vždy v sobotu v 17:30. Je nutné přijít včas, nejpozději 5 minut před začátkem. Na...

8. 1. 2021

Otevřený kostel, výstav Eucharistie

Náš kostel bude otevřený již nikoli ve středu, ale v pátek odpoledne, a to ve stejnou dobu 15:00-17:00. Na dvouhodinový čas pro soukromou adoraci naváže v 17:00 výstav Eucharistie s krátkými meditačními vsuvkami otce Miloše.

6. 1. 2021

Žehnání vody, kadidla a křídy

Slavnost Zjevení Páně si dnes u Sv. Gotharda připomeneme mší svatou v 17:30. V ní proběhne i žehnání vody, křídy a kadidla: V naší zemi asi není nikdo, kdo by někdy neviděl tři písmena K M B na některých dveřích. Již méně ...

5. 1. 2021

Příprava k manželství

Večer v 18:30 zahajujeme na bubenečské faře první třídílný cyklus příprav k přijetí manželství v naší farnosti. Přípravy se konají osobně, za dodržení všech potřebných předpisů a nařízení. Je nutné přijít včas!

4. 1. 2021

Modlitba za Bangladéš

Dnes v 17:30 se koná mše svatá za Bangladéš, po ní cca v 18:15 následuje prezentační večer o této zemi: I když jsme se v projektu Modlitba za svět již modlili za několik muslimských zemí, poprvé se dostáváme do státu, jehož oby...

3. 1. 2021

Nedělní mše

Další neděle v nouzovém režimu - nezapomeňme, že náš život potřebuje nejen pokrm fyzický, ale i duševní; možnost spojit se s naší farností máme i v této době, do kostela sv. Gotharda lze na nedělní bohoslužbu přijít v sobotu...

2. 1. 2021

Nedělní mše

V sobotu v 17:30 s nedělní platností.

1. 1. 2021

Nový rok

Nový rok je slavností Panny Marie, Matky Boží, kterou jako ženu i matku prosíme o blízkost během celého roku 2021 - možnost přijít tyto prosby předložit Bohu máme během slavnostních mší v 7:00, 9:00 (tato mše je neveřejná, strea...

31. 12. 2020

Závěr kalendářního roku

I přes pandemii, která nás všechny mohla překvapit, bychom neměli zapomenout na mnohá dobrodiní a na Boží doprovázení nejen v dobách dobrých, ale i v nečekaně náročných. Děkovná mše svatá na závěr občanského roku se u Sv. G...

30. 12. 2020

Otevřený kostel a betlém

I dnešní odpoledne v čase 15:00-17:00 můžete navštívit kostel sv. Gotharda v Bubenči a prohlídnout si nově zrekonstruovaný betlém Františka Charváta.

27. 12. 2020

Svátek Svaté Rodiny

Tato neděle je svátkem Svaté Rodiny; přijít na již pravidelnou bohoslužbu můžete v sobotu večer v 17:30 anebo v neděli v 7:00 a 10:30. Mše svatá v 9:00 je z důvodu streamování neveřejná, pouze pro určené farníky. Z důvodu epide...

26. 12. 2020

svátek sv. Štěpána

V dnešní den můžete přijít do kostela sv. Gotharda v Bubenči na tyto bohoslužby: 9:00 a 10:30 večerní mše v 17:30 je již nedělní ze slavnosti Svaté Rodiny a obnovou manželských slibů

26. 12. 2020

Otevřený kostel

I dnes můžete navštívit kostel svatého Gotharda v Bubenči a nejen kvůli dětem, ale i kvůli nám dospělým se zastavit pro inspiraci u zrekonstruovaného betléma; otevřeno máme v čase 14:00-17:00.

25. 12. 2020

Boží hod vánoční

Z důvodu narůstajícího počtu nemocných jsou slavnostní vánoční mše rozděleny následovně: rodiny s dětmi a senioři - o vigilii na Štědrý večer ostatní věřící: 7:00 - pastýřská (nahrazuje půlnoční) 9:00 (neveřejná, ...

25. 12. 2020

Otevřený kostel a betlém

Nově zrekonstruovaný betlém si můžete v kostele sv. Gotharda prohlédnout v tyto dny a hodiny: pátek 25.12.: 14:00-17:00 sobota 26.12.: 14:00-17:00 středa 1.1.: 15:00-17:00 pátek 3.1.: 15:00-17:00

24. 12. 2020

Roráty při svíčkách

Poslední roráty - i dnešní ráno se probouzíme stále do adventu, takže si můžeme přivstat a být nejpozději v 6:25 v kostele, kde proběhne mše svatá s latinskými zpěvy a při svíčkách.

24. 12. 2020

Štědrovečerní mše

Z důvodu narůstajícího počtu nemocných prosíme o rozdělení účast na štědrovečerních mších následovně: 16:00 pouze pro rodiny s dětmi 20:00 pouze pro seniory Ostatní mohou přijít a být na kostelní zahradě, kde je reprodukt...

23. 12. 2020

Předvánoční příprava kostela

Prosíme o pomoc s přípravou kostela a betléma na Vánoce, a to v 18:30 po mši svaté. Bude se dohlížet na bezpečí i během těchto prací.

22. 12. 2020

Předvánoční zpovídání

Tradiční předvánoční zpovídání v úterý před svátky začíná ve 14:00, kdy zpovídá otec Miloš, v 15 hodin se k němu přidá již tradičně i otec Vladimír Málek.

20. 12. 2020

Strom splněných přání

V 15 hodin odpoledne se můžeme sejít v bezpečných rozestupech na plácku u stromečku před farou, abychom společně obdarovali někoho, kdo bude mít z našich dárků opravdu radost.

19. 12. 2020

Nedělní mše sv.

Sobota 17:30, neděle 7:00, 9:00 (neveřejná, streamovaná) a 10:30. Kdo se v kostele nebude cítit bezpečně, může být na zahradě, kde je reproduktor a kde se podá i svaté přijímání.

18. 12. 2020

Zpovídání

Z hygienických důvodů se stále nezpovídá v uzavřené zpovědní místnosti půl hodiny přede mší, místo toho lze využít dvě zpovědní hodiny v kostele každý pátek v čase 15:00-17:00, zpovídá se u centrálního kříže u presbyt...

18. 12. 2020

Výstav Eucharistie

Odpoledne mezi 15. a 17. hodinou se můžete zastavit v kostele sv. Gotharda na tichou osobní modlitbu a adoraci před vystavenou Svátostí Oltářní.

17. 12. 2020

Roráty při svíčkách

Po uvolnění vládních restrikcí, které měly zabránit nekontrolovanému šíření covidové epidemie v zemi, se opět vracíme k pravidelným bohoslužbám, při nichž však chceme zachovat a dodržet všechna potřebná bezpečnostní a hygi...

11. 12. 2020

Zpovídání u Sv. Gotharda

Z hygienických důvodů se stále nezpovídá v uzavřené zpovědní místnosti půl hodiny přede mší, místo toho lze využít dvě zpovědní hodiny v kostele každý pátek v čase 15:00-17:00, zpovídá se u centrálního kříže u presbyt...

10. 12. 2020

Roráty při svíčkách

Po uvolnění vládních restrikcí, které měly zabránit nekontrolovanému šíření covidové epidemie v zemi, se opět vracíme k pravidelným bohoslužbám, při nichž však chceme zachovat a dodržet všechna potřebná bezpečnostní a hygi...

8. 12. 2020

Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie.

Dnes si připomínáme slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie - toto dogma vyhlásil papež Pius IX. v roce 1854, a katolická církev dnešní slavnost zařadila jako zasvěcený den, kdy máme být účastní mše svaté. U Sv. Gotharda je ...

7. 12. 2020

Modlitba za Bahrajn

Začínáme nový měsíc každodenních modliteb za jednu zemi světa - v 17:30 můžete přijít na mši za arabskou ostrovní zemi Bahrajn, a hned po ní (cca 18:15) se v pásmu tří přednášek dozvědět informace o tomto království v Persk...

5. 12. 2020

Svatomikulášský večer

Pokud si rodiče napsali včas do nebe ke svatému Mikuláši, tak dnes podvečer tato vzácná návštěva, která přichází na zemi pouze jednou ročně, zazvoní i u vašeho bytu...

5. 12. 2020

Nedělní mše svatá

Povolený počet účastníků nedělní mše svaté je 1/3 kapacity kostela, tak se nebojte přijít na první ze čtyř nedělních mší svatých v Bubenči, dnes (v sobotu) večer v 17:30.

4. 12. 2020

Výstav Eucharistie

Odpoledne mezi 15 a 17 hodinou se můžete zastavit v kostele sv. Gotharda na tichou osobní modlitbu a adoraci před vystavenou Svátostí Oltářní.

4. 12. 2020

Udílení svátosti smíření

V čase, kdy je v kostele výstav Eucharistie (15-17), je pod křížem u oltáře možnost přijmout svátost smíření; ve zpovědní místnosti se prozatím nezpovídá!

3. 12. 2020

Roráty při svíčkách

Ani letos nebudou chybět tradiční roráty, i když přidělování místa nás trochu na začátku zdrží: přijďte proto prosíme do kostela na ranní mši v 6:30 aspoň 5 minut před jejím začátkem!

3. 12. 2020

Dámský klub

Jste dáma v důchodu a nechcete sedět jen doma? Nabízíme možnost, jak prožít dopoledne v příjemné partě a ještě navíc udělat něco užitečného - přijďte na faru dnes v 9 hodin!

2. 12. 2020

Otevřený kostel

I dnešní odpoledne můžete v čase 15-17 hodin zavítat do kostela sv. Gotharda, abyste tam pobyli sami v tichu s Bohem a načerpali sílu, klid a požehnání.

2. 12. 2020

Biblická hodina - Prvorození

V 18:30 na faře pokračuje výklad Bible 13. kapitolou knihy Exodus, kde je řeč o zasvěcení prvorozených.

29. 11. 2020

Nedělní mše svatá

Začínáme advent trochu netradičně - máte však možnost vybrat si ze tří nedělních mší u Sv. Gotharda, jedna je v sobotu večer (17:30), další dvě v 7:00 a 10:30. Kromě toho je ještě streamovaná mše v 9:00, ta je však pro veřejn...

29. 11. 2020

Žehnání adventních věnců

Nejpozději 5 minut (nutné!) před začátkem každé mše svaté můžete přinést k požehnání svůj adventní věnec, po skončení mše si ho již požehnaný zase můžete odnést domů.

28. 11. 2020

Mše svatá a svaté přijímání

Dnešní večer můžeme opět po delší době být učastní mše svaté; pro ty, kteří nemají ještě odvahu být ve společenství v kostele, bude přineseno svaté přijímání na kostelní zahradu.

28. 11. 2020

Žehnání adventních věnců

V době 17:10-17:25 můžete do kostela přinést k požehnání své adventní věnce, po skončení mše si je zase můžete již požehnané vzít zpět domů.

27. 11. 2020

Výstav Eucharistie a zpovídání

Dvě hodiny odpoledne (15-17) bude otevřen kostel sv. Gotharda pro osobní adoraci, tichou modlitbu, zastavení se, ale i pro přijetí svátosti smíření.

27. 11. 2020

Modlitba nešpor

Spolu s dalšími přítomnými se můžete i vy v 17 hodin pomodlit dnešní nešpory tak, jak se tuto večerní modlitbu modlí v celé církvi, nejen kněží a řeholníci.

26. 11. 2020

Ranní mše svatá

Jako obvykle ve čtvrtek, i dnešní den můžeme začít společným slavením eucharistie, začínáme přesně v 6:30

25. 11. 2020

Otevřený kostel

Jako každou středu, i dnes je bubenečský kostel otevřený pro tiché zastavení, meditaci, odpočinek - kdokoli chce, může přijít v době 15:00-17:00

25. 11. 2020

Zádušní mše za P. Krupku

Večerní mše je dnes obětována za P. Františka Krupku, který byl od roku 1922 farářem v bubenečské farnosti, a to až do roku 1942, kdy byl na základě udání místního kostelníka nuceně odsunut do Zásmuk, kde zemřel. Po tomto fará...

25. 11. 2020

Biblická hodina - Vyjití z Egypta

Po dlouhých týdnech se opět scházíme na faře, abychom si prošli výkladem závěru 12. kapitoly Druhé Mojžíšovy knihy (Exodus).

24. 11. 2020

Modlitba růžence

Společná modlitba má význam nejen v časech těžkých, ale i dobrých - každé úterý u nás v kostele se v 17 hodin modlíme spolu růženec.

24. 11. 2020

Zasedání pastorační rady

Připravit letos advent a vánoce nebude úplně jednoduché, stejně tak přemýšlet nad tím, zda k nám ještě dorazí třetí vlna covidu a zda jsme jako farnost na to připraveni - i to jsou témata připravená na dnešní zasedání pastora...

22. 11. 2020

Slavnost Ježíše Krista Krále

Tato slavnost připadá na poslední, 34. neděli v liturgickém mezidobí, po níž je již další neděle počátkem adventu. Svátek Ježíše Krista Krále vyhlásil v roce 1925 papež Pius XI. ve své encyklice Quas primas a nejdříve byl stan...

21. 11. 2020

Podávání svatého přijímání

I dnes v podvečer v 17:30 můžete na kostelní zahradě přijmout eucharistii jako součást následného nedělního ztišení při sledované mše svaté.

20. 11. 2020

Výstav Eucharistie

Odpoledne mezi 15. a 17. hodinou je možné navštívit kostel sv. Gotharda kvůli soukromé modlitbě, osobnímu ztišení, anebo také přijetí svátosti smíření.

20. 11. 2020

Modlitba nešpor

I v dnešní době je potřebná nejen soukromá, ale i společná modlitba - v bezpečných rozestupech se i dnes v 17 hodin přijďte do kostela sv. Gotharda společně pomodlit páteční nešpory.

19. 11. 2020

Zasedání ekonomické rady

Ekonomická rada farnosti bude dnes mj. řešit další způsob financování, jakož i nejnutnější výdaje v příští době; v době, kdy se nelze scházet v kostele, můžete naší farnosti přispět elektronicky - číslo účtu naleznete v ...

18. 11. 2020

Otevřený kostel

Jen tak přijít a pobýt... jsou chvíle, kdy potřebujeme být s někým. Bůh je zde a má na nás čas. Otevřený kostel každou středu odpoledne v čase 15-17 hodin je příležitostí, kdy v tichu a soukromí může s Ním být kdokoli z nás...

17. 11. 2020

Modlitba růžence

I když rozptýlení po kostele, můžeme se i v této době spolu modlit: za Bahamy, za nemocné covidem, za bezpečnost ve světě, ale i jako poděkování za 31 let demokracie u nás.

15. 11. 2020

Streamovaná mše svatá

V 9 hodin se spojte s otcem Milošem a několika farníky v kostele sv. Gotharda a pokusme se spolu vytvořit nedělní společenství víry, naděje a lásky.

15. 11. 2020

Podávání svatého přijímání

Jako obvykle v poslední týdny, i dnes můžete na kostelní zahradě přijmout eucharistii v 8:00, 10:30 a během streamované mše svaté, která začíná v 9 hodin - v tomto případě si vezměte teplé oblečení.

14. 11. 2020

Podávání svatého přijímání

Tak jako i v jiné týdny, i dnes večer v 17:30 si můžete přijít pro svaté přijímání na kostelní zahradu; streamovanou mši svatou z kostela sv. Gotharda si pak následně můžete pustit v neděli v 9:00.

14. 11. 2020

Jana Sibera nominována na Cenu Thálie

Večer od 20:00 sledujte online udělování letošních cen Thálie a držte palce naší farníci Janě Sibera, která je nominována v oblasti perní pěvkyně: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-6MM7QbgX4M&feature=youtu.be

13. 11. 2020

Modlitba nešpor

Společně se dá modlit i tehdy, když jsme jeden od druhého v bezpečné vzdálenosti - dnes večer v 17 hodin se můžete přijít pomodlit do kostela nešpory ze svátku svaté Anežky České.

11. 11. 2020

Otevřený kostel

Jako každou středu, i dnes odpoledne (15:00 - 17:00) je otevřený náš kostel pro kohokoli, kdo se chce zastavit, pomodlit, anebo jen tak být v této době v tichu...

10. 11. 2020

Modlitba růžence

V uzavřené komunitě v bezpečné vzdálenosti od sebe se dnes v 17 hodin modlíme růženec za ostrovní stát Bahamy, za ukončení covidové pandemie i za nemocné manžele Žižkovských.

8. 11. 2020

Podávání svatého přijímání

I když není možné se společně sejít na nedělní mši v kostele, můžete využít kostelní zahradu, kde se v sobotu v 17:30 a v neděli v 8:00, cca 9:40 a v 10:30 bude podávat svaté přijímání.

8. 11. 2020

Streamovaná mše svatá

S farností Bubeneč a otcem Milošem se můžete dnes spojit během streamované mše svaté se začátkem v 9 hodin.

7. 11. 2020

Podávání svatého přijímání

I když není možné se společně sejít na nedělní mši v kostele, můžete využít kostelní zahradu, kde se v sobotu v 17:30 a v neděli v 8:00, cca 9:40 a v 10:30 bude podávat svaté přijímání.

31. 10. 2020

Sv. přijímání

Sobota v 17.30 přesně, neděle v 8 přesně a v 10.30 přesně na farní zahradě.

30. 10. 2020

Otevřený kostel

Pro všechny a pro každého - kostel sv. Gotharda se otevírá v 15 hodin, aby zde mohl v tichu přijít kdokoli, kdo chce nebo potřebuje být s Bohem. Současně probíhá výstav Nejsvětější Svátosti. Respektujte však hygienická nařízen...

28. 10. 2020

Otevřený kostel

Pro všechny a pro každého - kostel sv. Gotharda se otevírá v 15 hodin, aby zde mohl v tichu přijít kdokoli, kdo chce nebo potřebuje být s Bohem. Respektujte však hygienická nařízení (dezinfekce, rouška) a pokyny službukonajícího.

27. 10. 2020

Společná modlitba růžence

Nejen v době nejistoty, ale kdykoli bychom si měli najít čas i na rozhovor s Bohem. Prostřednictvím Panny Marie se můžeme i dnes v 17 hodin obrátit na Boha a prosit ho za situaci ve světě, ve válkou zmítaném Ázerbájdžánu zvlášť.

24. 10. 2020

Podávání svatého přijímání

Sledujte nedělní mši svatou on-line a přijďte si pro posilu v eucharistii: svaté přijímání podáváme v sobotu večer v 17:30 a v neděli 8:00 a 10:30 na kostelní zahradě; dodržujte rozestupy!

23. 10. 2020

Otevřený kostel

V čase 15:00-17:00 je otevřený kostel pro individuální návštěvu a tichou modlitbu; po celý čas je výstav Eucharistie. Dodržujte všechny bezpečnostní nařízení a respektujte pokyny službukonajícího v kostele!

22. 10. 2020

Dámský klub

V malém počtu se chtějí dámy v seniorském věku zabývat nejen samy sebou, ale dělat něco pro druhé. Do počtu šesti osob se tam stále ještě vejde i další farnice, která ani v této době nechce být sama doma.

21. 10. 2020

Otevřený kostel

Pro všechny a pro každého - kostel sv. Gotharda se otevírá v 15 hodin, aby zde mohl v tichu přijít kdokoli, kdo chce nebo potřebuje být s Bohem. Respektujte však hygienická nařízení (dezinfekce, rouška) a pokyny službukonajícího.

20. 10. 2020

Modlitba růžence

Nejen v době nejistoty, ale kdykoli bychom si měli najít čas i na rozhovor s Bohem. Prostřednictvím Panny Marie se můžeme i dnes v 17 hodin obrátit na Boha a prosit ho za situaci ve světě, ve válkou zmítaném Ázerbájdžánu zvlášť.

18. 10. 2020

Biřmování

Vzhledem k nízkému počtu biřmovanců (3) a obětavosti pana biskupa Herbsta nemusíme odkládat udílení svátosti biřmování. Téměř symbolicky dostávají dary Ducha Svatého pro svědectví víry v nelehké době.

18. 10. 2020

Výročí posvěcení kostela - posvícení

Přesně na den si připomínáme 219 let od posvěcení našeho kostela! I tenkrát byla 18. října neděle...

17. 10. 2020

Podzimní farní brigáda

Rozdělení do malých skupinek budeme uklízet kostel i faru. Kdo můžete, přijďte mezi 8:30 a 9:00 k faře, abychom dodrželi všechna bezpečnostní opatření.

16. 10. 2020

Modlitba růžence

V 17 hodin se farnost modlí v kostele růženec za zastavení pandemie i za válkou zmítaný Ázerbájdžán - v kostele si sedejte s dostatečnými rozestupy a řiďte se pokyny, které dostanete u vstupu do kostela.

16. 10. 2020

Otevřený kostel

Odpoledne mezi 15. a 17. hodinou bude otevřený kostel s vystavenou Eucharistií; dodržujte prosím hygienické a bezpečnostní opatření, příp. respektujte pokyny službukonajícího u vchodu do kostela.

14. 10. 2020

Biblický večer

Z důvodu nouzového stavu se biblický večer živě tento týden nekoná, sledujte youtube kanál Biblická hodina v Bubenči.

14. 10. 2020

Otevřený kostel

Odpoledne mezi 15. a 17. hodinou je dnes otevřený kostel - dodržujte prosím hygienické a bezpečnostní předpisy, příp. se řiďte pokyny službukonajícího.

11. 10. 2020

Ministrantská schůzka

V 15 hodin se setkají před sakristií ministranti od Sv. Gotharda - kromě veselých chvilek spolu zažijí i vážné vyprávění o službě a povzbuzení pro týdny, kdy se spolu nebudou moct vídat.

11. 10. 2020

Dvacátá osmá neděle v mezidobí

Kromě sobotní mše v 17:30 je až do odvolání navýšen počet nedělních mší: využijte nově zavedenou mši v 7 hodin, další dvě (počtem "ochuzené" o účastníky předchozích dvou) se konají v 9:00 a 10:30.

10. 10. 2020

Nedělní mše svatá

Kvůli zhoršující se situaci v ČR je počet nedělních mší v Bubenči navýšen na čtyři: první z nich se koná již dnes večer v 17:30.

9. 10. 2020

Společná modlitba růžence

Už v roce 1198 vyzýval pařížský biskup věřící, aby proti Zlému bojovali odříkáním 150 Zdrávasů spolu s modlitbou Otčenáš a vyznáním apoštolského Kréda. To byla doba svatého Dominika, zakladatele řádu dominikánů, jemuž t...

7. 10. 2020

Biblický večer

SEDEROVÁ VEČEŘE DNES Sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Už prvního dne odstraníte kvas ze svých domů. Kdokoli by od prvního do sedmého dne jedl z kvašeného těsta, bude vyloučen z Izraele. Exodus 12, 15–20 Zatímco ve...

6. 10. 2020

Příprava k manželství

Páry, které se chystají uzavřít u nás manželství, pokračují v přípravě druhým setkáním na faře dnes v 18:30.

5. 10. 2020

Modlitba za Ázerbájdžán

Oficiálně je součástí Ázerbájdžánu i území Náhorního Karabachu a Nachičevanu, o které bojovali Arméni s Ázerbájdžánci už v roce 1918. Tehdy se na stranu Arménie postavila Velká Británie, zatímco Ázerbájdžán podporovala Os...

4. 10. 2020

3 mše sv. v říjnu

Celý říjen bude v sobotu v 17.30 přidána 3. nedělní mše sv.

27. 9. 2020

Sbírka na církevní školství

Při každé mši se v kostelích pražské arcidiecéze dnes koná finanční sbírka na podporu církevního školství, peníze tedy budou odvedeny nikoli na účet farnosti, ale na účet arcibiskupství.

26. 9. 2020

Svatba v 11:30

Terka Neradová se dnes vdává! Za svého muže dnes pojme svého dlouholetého přítele Lukáše Lajbla, a nezabrání jí v tom ani koronavirové období. Ať už v kostele anebo na zahradě, své ano si řeknou v 11:30 a Vy ji můžete na cestě...

25. 9. 2020

Modlitba nešpor

Pod vedením Josefa se v našem kostele modlí malá komunita modlitbu večerních chval, začínají v 17 hodin a rádi mezi sebou přivítají a zaučí kohokoli, kdo by se chtěl spolu s někým modlit...

24. 9. 2020

Dámský klub

Pokud jste dáma v důchodovém věku, ale chcete mít kamarádky, s kterými si popovídáte, vypijete kafe či čaj a ještě navíc spolu uděláte něco hezkého a užitečného, stavte se dnes v 9 hodin na faře, budete příjemně překvapena!

23. 9. 2020

Otevřený kostel

Nejen pro věřící a nejen pro ty, kteří jsou spokojeni a šťastni, ale pro kohokoli otevíráme kostel sv. Gotharda každou středu od 15 do 17 hodin.

23. 9. 2020

Maminky už o něco dříve

Po domluvě maminek se jejich setkání na bubenečské faře začíná o něco dříve než obvykle - fara bude pro ně k dispozici již od 9 hodin, tedy hned poté, co předají své ratolesti paní učitelkám a vychovatelkám v jesličkách či v...

22. 9. 2020

Příprava k manželství

Páry, které se chystají uzavřít u nás manželství, pokračují v přípravě druhým setkáním na faře dnes v 18:30.

21. 9. 2020

Zkouška pěveckého sboru

Pokud si chcete zazpívat, nebojte se epidemie, zkoušet se dá i při dodržení všech opatření; dnes zkoušíme na faře v 19 hodin, přijďte mezi nás!

20. 9. 2020

Příprava ke křtu dítěte

Při křtu dětí slibují jejich rodiče i kmotři jak před Bohem, tak i před církví a hlavně svým vlastním svědomím docela vážný závazek. Rozhodují o budoucnu svého dítěte, aniž by se ono k tomu mohlo samo vyjádřit. Právě prot...

20. 9. 2020

Příprava k biřmování

Sraz je v 15 hodin.

16. 9. 2020

Modlitba za Austrálii

Pro náboženství původního obyvatelstva Aboridžinců je charakteristická mj. víra v prastaré totemické bytosti a v čas snění, kdy vznikal samotný svět i jednotlivý život. Modleme se za katolické věřící v Austrálii, aby se nepov...

16. 9. 2020

Otevřený kostel

Otevřený kostel pro kohokoli - pro ty, co prožívají krásné chvíle, i pro ty, kteří to mají náročné... anebo jen tak pro modlitbu a přemýšlení; v čase 15:00-17:00

15. 9. 2020

Modlitba za Austrálii

Místo pro výstavbu nového hlavního města Canberra bylo vybráno teprve roku 1908 jako kompromis mezi dvěma soupeřícími velkými městy Sydney a Melbourne. Modleme se za lidi v Česku i Austrálii, kteří žijí ve sporech, aby hledali ces...

15. 9. 2020

Náboženství v novém školním roce

Jsme připraveni i v ztížených podmínkách se i letos pustit do náboženství dětí - máme dezinfekci, vnější prostory a spoustu fantazie a lásky... začínáme: 15:00 děti 0.-2. ročník ZŠ, 16:00 děti 3. ročník ZŠ, 17:30 děti 4.-8...

15. 9. 2020

Zasedání pastorační rady

Svou modlitbou můžete doprovázet dnešní večerní zasedání pastorační rady, začíná mší svatou v 17:30.

14. 9. 2020

Modlitba za Austrálii

Až do sčítání v roce 1986 byla největší církví v Austrálii anglikánská, dnes je jí katolická. Modleme se za křesťany, aby byli schopni ukázat, že prostřednictvím prosby za odpuštění a samotného odpuštění lze učinit za mi...

13. 9. 2020

Farní táborák

Stalo se milou tradicí, že se po létě všichni jako jedna rodina sejdeme v určenou neděli odpoledne, abychom si povyprávěli, co jsme zažili, kde jsme byli, ale i co nás mezitím potkalo nebo s čím se nově potýkáme. I když se epidemiol...

13. 9. 2020

První svaté přijímání

Mše svatá v půl jedenácté bude výjimečná nejen tím, že se budou používat roušky, ale především tím, že během ní poprvé půjdou k svatému přijímání čtyři děti, které měly původně naplánovanou tuto slavnost ještě na ...

12. 9. 2020

Svatba ve 14:00

František Holeček a Anežka Beranová si dnes uprostřed rodiny a farnosti v průběhu mše svaté spojí životy ve svátosti manželství ve 14 hodin v kostele sv. Gotharda v Bubenči.

10. 9. 2020

Zasedání ERF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh.

7. 9. 2020

Modlitba za Austrálii

Země, která obývá jeden celý kontinent, je další ze států, které navštívíme prostřednictvím informačního večera, na němž nám přednášející přiblíží jeho dějiny, kulturu, bezpečnostní i politickou situaci a nábožensk...

6. 9. 2020

Prezentace o Arménii

V 16 hodin bude na faře fotografická prezentace z cesty otce Miloše do Arménie v roce 2017.

6. 9. 2020

Jakub Sobotka odchází do Olomouce

U vchodu do kostela po mši svaté dnes bude stát Jakub Sobotka, který se doposud v naší farnosti staral o časopis Gothard a pomáhal Matějovi Dynybylovi s péčí o ministranty - podanou rukou a několika slovy se s ním můžete rozloučit a ...

6. 9. 2020

Modlitba za Arménii

Nejrychleji rostoucím sídlem v Arménii je lázeňské město a horské středisko Dilidžan ležící na severozápadě země. Modleme se, aby si každá země chránila své životní prostředí a přírodu rozumnou regulací stavebních povole...

5. 9. 2020

Svatba ve 13:00

Doprovázejme modlitbou na manželské cestě Michala McGregora a Magdalenu Vondráčkovou, kteří dnes v kostele sv. Gotharda přijmou manželství ve 13 hodin.

5. 9. 2020

Svatba v 15:00

Do manželství dnes v naší farnosti vstoupí také Richard Pabišta a Katarína Sabolová; nezapomeňme ani na tento mladý pár, který chce i nadále patřit do našeho farního společenství.

5. 9. 2020

Modlitba za Arménii

V dubnu 2018 proběhla v Arménii tzv. sametová revoluce, která poklidně zvrhla vládu oligarchů. Modleme se za bohaté podnikatele a vlivné milionáře, kteří vstupují do politiky, aby si ze státu nevytvořili svůj soukromý podnik a z je...

4. 9. 2020

Setkání hledačů 18:30

Tentokrát půjde především o možnost pro nepokřtěné nebo nevěřící partnery/partnerky či manžely/manželky katolických věřících.

4. 9. 2020

Modlitba za Arménii

Typickým arménským křesťanským symbolem je tzv. chačkar, ornamentální kříž vyrytý do kamene, jenž se nachází v chrámech i na hřbitovech. Modleme se za Armény žijící v České republice, zejména za ty, kteří pro nedostatek p...

3. 9. 2020

Opět ranní mše svatá

Po dvou měsících zahajujeme čtvrteční ranní mše svaté v 6:30 - můžeme tak začít den Eucharistií a svátostným požehnáním!

3. 9. 2020

Modlitba za Arménii

Arménská krajina je doslova poseta zajímavými kláštery, v nichž však už dnes nežijí žádní mniši. Modleme se za nová duchovní povolání v obou zemích i v obou církvích, jak u nás v Česku, tak v Arménii, aby dostatkem řeholní...

2. 9. 2020

Kostel sv. Gotharda

DNES ODPOLEDNE VÝJIMEČNĚ NENÍ KOSTEL OTEVŘEN!

2. 9. 2020

Modlitba za Arménii

Kromě systematického vraždění Arménů během genocidy jich statisíce byli vyhnáni v transportech smrti do pouští, kde byli ponecháni pomalému umírání vyhladověním. Modleme se, aby se v žádném státě už nikdy neopakovaly hromadn...

1. 9. 2020

Modlitba za Arménii

Nesjednocenost arménské církve s Římem ani Konstantinopolí je z velké části způsobena i historickým odmítnutím pomoci ze strany katolického Říma i pravoslavné Byzance. Modleme se za sbližování těchto tří větví křesťanstv...

1. 9. 2020

Zádušní mše za Vratislava J. Slezáka

Dne 16. března 2020 ve věku 88 let zemřel významný germanista, překladatel a VŠ pedagog dr. Vratislav Jiljí Slezák. Protože toto úmrtí proběhlo v nouzovém stavu, vzpomínková mše svatá na něho bude dle jeho výslovného přání ve ...

31. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménská vláda nemá ministerstvo vnitra, zato má ministerstvo pro mimořádné situace. Modleme se za bezpečnost této země, aby pracovníci arménské policie pracovali obětavě a svědomitě, a sami nepodléhali klientelismu a korupci.

30. 8. 2020

Vyprovázení bohoslovců

Při mši svaté společně vyprovodíme do semináře jak Jakuba Sobotku, který nastupuje do Teologického konviktu v Olomouci, tak Michala Hladíka, který pokračuje ve své přípravě na kněžství v 5. ročníku KTF. Po mši svaté je připra...

30. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Nad Vorotanskou roklí ke klášteru Tatev vede nejdelší lanovka na světě o délce 5752 metrů. Modleme se za dělníky pracující na jakýchkoli stavbách, aby pamatovali jak na svou vlastní bezpečnost při práci, tak i na bezpečnost těc...

30. 8. 2020

Křest

Při nedělní mši svaté bude křtem přijat do farního společenství 10 letý Matyáš Hazdra.

29. 8. 2020

Návštěvy nemocných a nepohyblivých farníků

Dnešní dopoledne bude otec Miloš jménem celé farnosti navštěvovat farníky, kteří již nemohou přijít do našeho společenství v kostele. Kdo chcete, můžete se s ním spojit aspoň modlitbou a láskou.

29. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Polovina obyvatel Arménie žije v Jerevanu, zatímco někteří venkované jej nikdy ani nenavštívili. Modleme se za vybudování kvalitních komunikací a za cenově přístupné vnitrostátní dopravní spojení pro všechny obyvatele Arménie....

29. 8. 2020

Návštěvy nemocných a nepohyblivých farníků

Dopoledne otec Miloš navštěvuje staré a nemocné farníky a uděluje jim potřebné svátosti. Přihlásit další farníky můžete nejpozději do pátečního poledne (28.8.).

28. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Zvláštností je, že nejznámější arménský dort Marlenka se vyváží z Česka i do samotné Arménie. Modleme se dostatek charitativních pracovníků, ale i profesních dobrovolníků, kteří by aspoň na několik měsíců byli ochotni pr...

27. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Vysokou cenou za vyhlášení nezávislosti Arménie na Sovětském svazu v roce 1991 byla obrovská zadluženost země, z níž se dodnes nedokázala vzpamatovat. Modleme se, aby ani mladá generace nepodlehla konzumu a materialismu natolik, aby p...

26. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménie má trvale uzavřené hranice se dvěma státy, a to s Tureckem a Ázerbájdžánem. Modleme se, aby při plánování zahraničních cest, zejména v rámci dobrodružných poznávacích pobytů, nikdo zbytečně neriskoval cestováním do...

26. 8. 2020

Otevřený kostel

Středeční odpoledne bude dvě hodiny (15:00-17:00) otevřený náš kostel pro všechny, kteří se v něm jen tak chtějí zastavit na modlitbu, meditaci anebo nalezení klidu v duši.

25. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Podle legend a tradice mezi Armény ohlašovali evangelium už apoštolové Bartoloměj a Tadeáš. Modleme se, aby se v křesťanských rodinách obnovil zvyk dávat dětem křestní jména po svatých apoštolech, patronech či mučednících.

25. 8. 2020

Příprava k manželství

Dnes začíná nový cyklus přípravy pro ty páry, které vážně uvažují o manželství. Kurz přípravy mohou absolvovat i ti, kteří termín svatby ještě nemají pevně stanovený.

24. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Nedaleko vesnice Areni v jeskynním komplexu je naleziště nejstarší výroby vína z let 4000 př. Kr. Modleme se za letošní úrodu zeleniny i ovoce, aby byla včas sklizena, zpracovaná a aby žádná rodina netrpěla hlady či nedostatkem z...

21. 8. 2020

Farní víkend v Hejnicích

Stejná víra by nás měla každým týdnem a každým rokem stále více přibližovat nejen k Bohu, ale i k sobě navzájem. Přikázání lásky k Bohu je podle Ježíše, jehož uznáváme za svého Pána a Učitele, neoddělitelně spjato s př...

21. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Zatímco v Arménii žijí 3 miliony obyvatel, v zahraničí žije téměř 8 milionů Arménů. Modleme se za rychlejší ekonomický růst a vyšší průměrnou životní úroveň v Arménii, aby místní nemuseli opouštět svou vlast kvůli vý...

20. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménie je známá velmi špatnou kvalitou svých silnic, a to i na hlavních tazích mezi přechody do Gruzie či Íránu a hlavním městem. Modleme se za bezpečný návrat všech českých turistů, kteří se na vlastní pěst vydají do Armé...

19. 8. 2020

Otevřený kostel

I dnes odpoledne v čase 15 - 17 hodin můžete přijít do našeho kostela na tichou adoraci anebo jen tak chvíli pobýt v modlitebním prostoru

19. 8. 2020

Modlitba za Arménii

V prosinci postihlo arménská města Spitak a Gjumri silné zemětřesení, při němž zemřelo téměř 50 tisíc lidí a dalších půl milionu obyvatel přišlo o střechu nad hlavou. Modleme se, aby se v podobných případech neotálelo jak s...

18. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Jedním z nejznámějších vývozních produktů je arménský koňak značky Ararat. Modleme se za všechny rodiny, které trpí v důsledku alkoholismu některého z rodičů anebo řeší alkoholismus u některého z potomků.

17. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Do Arménie je zákonem zakázán dovoz jakéhokoli pornografického materiálu. Modleme se za všechny, kteří jsou jakkoli závislí na pornografii, aby si včas tuto závislost přiznali a za pomoci duchovního vedení a důvěrných přátel p...

16. 8. 2020

Mše svatá na Karlštejně

Dnes odpoledne v 15 hodin se koná hlavní pouť karlštejnské kapituly - tamní kapitulní kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie; hlavním celebrantem bude pomocný biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer

16. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Přestože jsou venkovští Arméni chudí, jejich pohostinnost je proslulá: jsou připraveni a ochotni pocestným nabídnout jak jídlo, tak nocleh. Modleme se za to, abychom se lépe dívali kolem sebe, uměli u druhých lidí vidět dobrý př...

15. 8. 2020

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

I když v římskokatolické církvi si tuto skutečnost, že Ježíšova Matka byla vzata do nebe i se svým tělem hned po ukončení svého pozemského života, takže její tělo nebylo podrobeno rozkladu smrti, jako součást naší víry závaz...

15. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménština neměla dlouho vlastní psanou podobu, arménskou abecedu vytvořil kolem roku 405 mnich a teolog Mesrop Maštoc. Modleme se za slušnost v ústním i písemném vyjadřování, abychom vlastní řeč neprznili slovy a výrazy, které u...

14. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Dějiny Arménů se v mnohém podobají dějinám židů: stejně jako oni už od starověku žili v diasporách a stejně jako oni se i Arméni stali obětí genocidy. Modleme se za vztahy mezi Armény a Turky, aby se obě skupiny dokázaly podí...

13. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménie má zavedenou dvouletou povinnou vojenskou službu pro muže ve věku 18-27 let a velká část státních financí jde pro potřeby arménské armády. Modleme se za úspěšné rozhovory o uzavírání mezinárodních mírových smluv a d...

9. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménská kuchyně s četným užíváním koření a zeleniny patří k vyhlášeným ve světě. Modleme se za všechny gurmány, kteří si rádi pochutnají na dobrém jídle nebo nápoji, aby se nestali požitkáři a nezapomněli ani na skrom...

9. 8. 2020

Křest

Dnes při mši svaté v 9 hodin bude pokřtěna Filipína Vacíková, dcera Iva Vacíka a Venduly, roz. Danielové.

8. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménie je v regulérním válečném stavu s Ázerbájdžánem a v téměř válečném stavu s Tureckem. Modleme se především za oblast Náhorního Karabachu, kde od roku 1991 permanentně probíhají ozbrojené bitvy a kde stále umírají ja...

7. 8. 2020

Výstav Eucharistie 17:00

V letních měsících chceme obvykle víc odpočívat. Nejde pouze o načerpání nových fyzických sil, ale o celkovou regeneraci organismu, vyčerpanému jak namáhavou prací, tak i psychickým vypětím. Zejména tito lidé velmi dobře vědí,...

7. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Jednou z největších památek Arménie je pohanský chrám Garni, zařazený na seznam památek UNESCO, jenž se stává místem setkávání novopohanských hetanistů. Modleme se za zdravý rozum moderních lidí v Arménii i u nás, aby se neuc...

7. 8. 2020

Příprava k biřmování

Kandidáti letošního udělování svátosti biřmování se dnes sejdu již posedmé, aby pokračovali v přípravě k jejímu přijetí. Sraz je na mši svaté v 17:30, po ní pokračujeme na faře.

5. 8. 2020

Otevřený kostel

I dnešní odpoledne můžete přijít do našeho kostela, abyste tam v tichu mohli prožít setkání s Bohem a možná i se sebou samotným, kostel je otevřený v čase 15-17 hodin

5. 8. 2020

Modlitba za Arménii

90 % území Arménie leží ve výšce nad 1000 metrů nad mořem. Modleme se za lidi, kteří celý svůj život prožijí v horách, aby je úzký kontakt s přírodou vedl k statečnosti, pohostinnosti i k duševní čistotě.

4. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Téměř každý Armén se zároveň hlásí k arménské apoštolské církvi. Modleme se za vyznavače jak apoštolské, tak katolické arménské církve, aby jejich víra nebyla pouze formální, ale projevovala se i v každodenním životě, v...

3. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arméni byli úplně prvním národem na světě, který křesťanství přijal jako své vlastní náboženství, a toto ztotožnění s vírou mu zůstalo během celých 20 století. V obavě o čistotu své víry nepřijali ani některé závěry ...

2. 8. 2020

Křest

Spolu s rodiči Agátou a Tomášem Meštellérovými se dnes v 9 hodin může celá farnost těšit ze křtu jejich syna Eliáše

2. 8. 2020

Prezentace o papeži Františkovi

Na závěr měsíce modlitby za Argentinu se v 16 hodin můžeme na faře sejít a blíže se seznámit s argentinským rodákem kardinálem Jorge Mario Bergoglio, jež se stal v roce 2013 papežem Františkem. Ten patří k nejoblíbenějším lidem...

31. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Argentina se vzdala možnosti vyrábět jaderné zbraně, přestože již od roku 1983 disponuje potřebnými technologiemi. Modleme se za odvrácení hrozby jaderné světové války, jakož i za prosazení a respektování přísného zákazu a sa...

30. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

V zemi se nachází osm velkých katolických univerzit, z nichž je nejprestižnější Papežská katolická univerzita v Argentině se sídlem v Buenos Aires. Modleme se za studenty i pedagogy církevních škol, aby je nespojovala pouze křesťa...

29. 7. 2020

Otevřený kostel

Zvláštností je, že na prázdninách či dovolených my křesťané často vyhledáváme kostely nejen jako místa bohoslužeb, ale především jako místa zastavení. Jen tak: vidět, sednout si, pomodlit se anebo aspoň chvíli odpočívat a p...

29. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Nejvyšší hora západní polokoule Aconcagua (6959 m n.m.) se nachází právě v Argentině. Modleme se za horské vůdce, kteří doprovázejí méně zdatné lezce a turisty, aby dokázali včas odhadnout fyzické i psychické síly těch, kte...

27. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Jedním z typických symbolů Argentiny jsou elegantní gaučové, jezdci v typickém oblečení, lovící pomocí lasa a tří kamenů zvaných boleadoras. Modleme se za slušnost a galantnost ve vztazích mezi muži a ženami, abychom si rovnopr...

26. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Argentinské hospodářství sužuje vysoká inflace, která za rok 2019 dosáhla téměř 54 % a domácí měna peso má velmi omezenou směnitelnost. Modleme se za argentinskou vládu v čele s prezidentem, zejména ministry příslušných rezort...

25. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Mnoho měst v Argentině nese jméno nějakého světce nebo náboženské události, i hlavní město se kdysi jmenovalo Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora del Buen Ayre. Modleme se za katolíky, aby se jejich víra neprojevovala pouz...

24. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Původní obyvatelstvo země Arakuánce a Patagonce bylo téměř vyhubeno samotnými kolonizátory anebo přivlečenými nemocemi. Modleme se za vzájemný respekt mezi rasami, aby zejména v církevních kruzích a mezi věřícími neexistovalo ...

23. 7. 2020

Pouť motorkářů

V noci trávili motorkáři v Neratově a již míří zpět do Prahy: přivítat je můžete u Sv. Gotharda dnes v 17:30 na děkovné mši svaté!

23. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Argentina byla dlouho zemí mnoha migračních vln z Evropy, dnes sem míří hlavně utečenci z Bolívie, Venezuely a přistěhovalci z Číny. Modleme se za účinné řešení utečenecké a migrantské otázky nejen národními vládami, ale i...

22. 7. 2020

Otevřený kostel

Zvláštností je, že na prázdninách či dovolených my křesťané často vyhledáváme kostely nejen jako místa bohoslužeb, ale především jako místa zastavení. Jen tak: vidět, sednout si, pomodlit se anebo aspoň chvíli odpočívat a p...

22. 7. 2020

Změna!

Není mše sv., místo toho je ve čtvrtek v 23.7. v 17:30.

22. 7. 2020

Pouť motorkářů

Motorkáři od Sv. Gotharda opouštějí Zuberec a cestou do Česka poklekají v kostele na poutním místě Turzovka.

22. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Argentina se po druhé světové válce stala zemí, kde hledali útočiště před spravedlností mnozí nacističtí pohlaváři. Modleme se za spravedlivé a nestranné soudy v Argentině i u nás, aby nejen v minulosti, ale ani dnes nemohli zlo...

21. 7. 2020

Pouť motorkářů

Motorkáři na své farní pouti dnes vyrážejí do Polska, kde uctí památku sv. Jana Pavla II. a večer se (možná) koupou v Oravské přehradě.

21. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Mezi nejvýznamnější památky Argentiny patří i komplex církevních a zemědělských budov jezuitského řádu v Córdobě. Modleme se za dostatek kněžských a řeholních povolání v Argentině i v Česku, které se nebudou bát ani manu...

20. 7. 2020

Pouť motorkářů

Sedm farníků na motorkách dnes ráno opustilo Svatý Hostýn a směřuje na Oravu.

20. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

V mauzoleu metropolitní katedrály v Buenos Aires jsou uloženy ostatky generála José de San Martín, jenž se zasloužil o nezávislost Argentiny, Chile a Peru na Španělsku. Modleme se za klidné soužití obyvatel v zemích a městech, kde pa...

19. 7. 2020

Motorkáři na pouti

DO 23. 7. 2020. Již potřetí seřadí několik motorkářů své mašiny u kostela svatého Gotharda, aby se u nich po nedělní mši svaté pomodlili a pak společně vyrazili na pouť – letos je čeká několik zajímavých zastávek na poutn...

19. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Ushuhaia, hlavní město Ohňové země, je nejjižněji položeným městem na naší planetě. Modleme se za zdejší obyvatele, kteří žijí v maximálních letních teplotách 8-9°C, aby byli odolní vůči pandemiím a jiným nemocem, které...

18. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Nejstarší památkou UNESCO v Argentině, starou cca 10 tisíc let, je jeskynní komplex Cueva de los Manos se zobrazením lidských rukou a zvířat. Modleme se za úctu k starým lidem i k starému umění, aby se pouze jménem modernismu či poh...

17. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Svatý Otec Jan Pavel II. navštívil Argentinu dvakrát, v roce 1982 a 1987, a v obou případech přispěl k uklidnění napjatých mezinárodních vztahů v zemi. Modleme se za všechny aktuální politické problémy Argentiny, aby populismus po...

16. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Temným obdobím 20. století v dějinách Argentiny je tzv. špinavá válka, která skončila v 80. letech a do níž se zapletli i někteří katoličtí funkcionáři. Modleme se za katolické biskupy a kněze, aby se nedali zlákat vidinou dobr...

15. 7. 2020

Otevřený kostel

Zvláštností je, že na prázdninách či dovolených my křesťané často vyhledáváme kostely nejen jako místa bohoslužeb, ale především jako místa zastavení. Jen tak: vidět, sednout si, pomodlit se anebo aspoň chvíli odpočívat a p...

15. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Národní park Los Glaciares zahrnuje i deštný prales, masy ledovců a mohutné vodopády Iguazů. Modleme se za návštěvníky přírodních parků a rezervací, aby si uvědomovali, že zničená příroda se obnovuje několik desetiletí až s...

13. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Přestože je Argentina druhou největší ekonomikou jižní Ameriky, podle odhadů žije za hranicí chudoby až třetina jejich obyvatel. Modleme se za církevní instituce a komunity, aby to byly především ony, které se budou těmto nuzným...

12. 7. 2020

Příprava ke křtu dítěte

Při křtu dětí slibují jejich rodiče i kmotři jak před Bohem, tak i před církví a hlavně svým vlastním svědomím docela vážný závazek. Rozhodují o budoucnu svého dítěte, aniž by se ono k tomu mohlo samo vyjádřit. Právě prot...

12. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

K Argentině neodmyslitelně patří i tanec tango, který pravděpodobně vznikl v salonech veřejných domů, když v přístavech lákaly prostitutky často osamělé mužské přistěhovalce. Modleme se za schopnost včas nalézt správnou hra...

11. 7. 2020

Cyklovýlet

Protože léto bude pravděpodobně opět horké, projedeme se na kolech letos ve stínu Klánovických lesů, které nás zavedou až k Českému Brodu. Opět budeme následovat vodu v krajině, která přirozeně vytvořila podmínky pro budování...

9. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

V roce 2016 bylo úředně uznáno zjevení Panny Marie Růžencové v San Nicolás, které trvalo od roku 1983 do roku 1990. Modleme se za vizionáře, kteří mají dojem, že se jim zjevují nebo dějí nadpřirozené věci, aby zůstali pokorní...

8. 7. 2020

Otevřený kostel

Zvláštností je, že na prázdninách či dovolených my křesťané často vyhledáváme kostely nejen jako místa bohoslužeb, ale především jako místa zastavení. Jen tak: vidět, sednout si, pomodlit se anebo aspoň chvíli odpočívat a p...

8. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Z Argentiny pochází papež František, původním jménem Jorge Mario Bergoglio, bývalý arcibiskup hlavního města Buenos Aires. Modleme se za Svatého Otce, jakož i za celou římskou kurii, aby se jejich život a práce staly příkladnými ...

7. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Jméno státu je odvozeno od stříbra, protože objevitelé slyšeli od domorodců, že se hluboko ve vnitrozemí nachází stříbrné hory. Modleme se za všechny lidi, kteří se živí nákupem a prodejem stříbra, zlata a drahých kovů, aby ...

7. 7. 2020

Příprava k manželství

V 17:00 se na faře koná nový (letní) cyklus příprav na manželství, mohou se ho zúčastnit i ti, kteří zatím nemají stanovený termín svatby.

6. 7. 2020

Večer o Argentině

Osobností a známých jmen, které dala za posledních sto let světu právě tato velká jihoamerická země, je bezpočet. Jen namátkou stačí vyslovit jména jako Gabriela Sabatini, Diego Maradona, Eva Perón nebo Che Guevara. A Jorge Mario Ber...

6. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

V Argentině se dnes mluví téměř výlučně španělsky, a je tak největším španělskojazyčným státem na světě. Modleme se za dobré vztahy mezi Argentinou a Španělskem, které tuto zemi kdysi vlastnilo a kolonizovalo ji.

5. 7. 2020

Nedělní mše svatá

V červenci a srpnu je pouze jediná mše svatá, a to v 9:00 - přijďte mezi nás, budeme rádi.

5. 7. 2020

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Letos spadá tato slavnost na neděli, je tedy mnohem větší příležitost připomenout si, co pro nás znamená příchod slovenských učenců na území Velké Moravy. „Pro nás“ není myšleno pro nás Čechy a Moravany, ale pro nás, kte...

5. 7. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Na ostrovy je zakázán dovoz kamuflážového oblečení, a to i pro vlastní potřebu; nošení vojenského či maskáčového oblečení je považováno za trestný čin. Modleme se všechny cizince, přijíždějící do jiných zemí, aby se v...

5. 7. 2020

Sdílení o Antigue a Barbudě

V 16 hodin na faře - nejen o tomto ostrovním státě, nejen o modlitbě, ale i o tom, co se kdo dozvěděl a proč se do toho zapojuje; neformální setkání farníků u sklenky pravého rumu z tohoto ostrova - přijďte a ciťte se dobře!

5. 7. 2020

Hovory na ČRo Plus s otcem Milošem

Ve 22:05 si můžete naladit Český rozhlas Plus, kde začínají Hovory - redaktorka Eva Hůlková si k mikrofonu pozvala našeho otce Miloše.

4. 7. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Nejstarším kostelem v zemi je anglikánský kostel sv. Pavla v obci Falmouth z roku 1676. Modleme se za uchování posvátného charakteru všech kostelů a svatyní, aby se z nich nestaly pouhé památky anebo kulturní či výstavní střediska....

3. 7. 2020

Výstav Eucharistie

Je první pátek v červenci a před večerní mší svatou (od 17:00) je vystavena Svátost Oltářní k tiché adoraci

3. 7. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Místní specialitou mezi dezerty je výjimečně sladký černý ananas, který zde začali pěstovat už původní obyvatele ostrova Antiguy. Modleme se za to, aby se pohostinnost stala charakteristickou a trvalou ctností nás křesťanů, abycho...

2. 7. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Na ostrově Barbuda sídlí největší kolonie mořských fregatek na světě. Modleme se za ochranu životního prostředí, aby lidstvo kvůli svému pohodlí a konzumnímu rozmaru neničilo vzácný dar přírody, vody a vzduchu, které potřebu...

1. 7. 2020

Otevřený kostel

Nejen dnes, ale každou letní středu je kostel otevřený pro osobní návštěvu a modlitbu v čase 15:00-17:00

1. 7. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Diecézním biskupem v Antigue a Barbudě je od roku 2019 Robert Anthony Llanos, rodák z Trinidadu a Tobaga. Modleme se za dary Ducha Svatého pro papeže Františka při výběru a jmenování nových diecézních biskupů do uprázdněných diec...

1. 7. 2020

Otevřený kostel

Zvláštností je, že na prázdninách či dovolených my křesťané často vyhledáváme kostely nejen jako místa bohoslužeb, ale především jako místa zastavení. Jen tak: vidět, sednout si, pomodlit se anebo aspoň chvíli odpočívat a p...

30. 6. 2020

Růženec za Antiguu a Barbudu

Než se rozejdeme na prázdniny, poslední společná modlitba růžence - dnes v 17:00

30. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Národním sportem tohoto ostrovního státu je kriket a mezi největšími sportovními hvězdami ve světě je několik rodáků z Antiguy jako Vivian Richards, Andy Roberts anebo Richie Richardson. Modleme se za férová jednání a poctivou hru...

29. 6. 2020

Slavnost sv. Petra a Pavla

Dnešní slavnost můžeme prožít společně při mši svaté v 17:30; ti, co se nemohou účastnit, mohou se spojit prostřednictvím streamingu: https://www.youtube.com/watch?v=nWAUuJ3Wq6E

29. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Antigua a Barbuda vyhlásily nezávislost na Británii dne 1. listopadu 1981. Modleme se za požehnání obyvatelům dobré vůle tohoto státu na přímluvu všech svatých, jejichž svátek se v tento den slaví v univerzální katolické církvi....

28. 6. 2020

Sbírka na bohoslovce

Proběhne při všech nedělních mších.

28. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

V hlavním městě se nachází Nelson s Dockyard, jediná funkční georgiánská loděnice na světě. Modleme se za bohaté námořní a lodní společnosti, jakož i soukromé vlastníky jacht a přepychových lodí, aby nezanedbávali charitu ...

27. 6. 2020

Tři nedělní mše sv. do konce června

Ke dvěma v běžné době (9:00 a 10:30 pro rodiny) přibude ještě v sobotu v 17:30 s nedělní platností.

27. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Na neobydleném ostrově Redonda se v minulosti vyskytly snahy o těžbu přírodního guána. Modleme se za co největší omezení chemického hnojení půdy ve světě a za lepší obchodní spolupráci všech zemí ve využívání přírodních...

26. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Národním heslem Antiguy a Barbudy je „Each endeavouring, all achieving“. Modleme se za trpělivost a neúnavné úsilí v jakémkoli dobrém snažení v civilním i náboženském životě, aby pomohlo k dosažení kýženého bohulibého cíl...

24. 6. 2020

Biblický večer

BIBLICKÉ SDÍLENÍ Exodus 9-12 Společné úvahy nad biblickými texty, přečtenými v předchozích týdnech, vzájemné sdílení myšlenek a poznatků. Učíme se samostatné práci s a nad biblickými texty i na základě výkladu, jen...

24. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Konkatedrálou antižské diecéze je bazilika Neposkvrněného početí Panny Marie v Basseterre na ostrově Svatý Kryštof. Modleme se za kvalitní silniční sítě na samotných ostrovech, jakož i za dobré dopravní spojení mezi jednotlivým...

23. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Jedním ze státních svátků na Antigue a Barbudě je 26. prosinec, tzv. Boxing Day. Modleme se za všechny zaměstnavatele, aby bez ohledu na existenci či neexistenci tohoto svátku nezapomněli své zaměstnance obdarovávat i nad rámec povinn...

21. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Téměř výlučně pěstovanou plodinou v zemi je cukrová třtina, z níž se vyrábí vynikající rum. Modleme se za mladé lidi, aby i díky dobrým přátelstvím včas odhalili sklony k závislosti na alkoholu, tabáku či jakékoli lehké č...

20. 6. 2020

Tři nedělní mše sv. do konce června

Ke dvěma v běžné době (9:00 a 10:30 pro rodiny) přibude ještě v sobotu v 17:30 s nedělní platností.

20. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

V 18. století vyslala bratrská církev první laické misionáře do karibské oblasti; dnes tvoří členové moravské církve v Antigue počtem větší společenství než římští katolíci. Modleme se za misijní aktivity dnešních církv...

19. 6. 2020

Výstav Eucharistie

Dnes slavíme s celou církví Nejsvětější Srdce Ježíšovo – tato slavnost se v celé katolické církvi připomíná od roku 1856 (předtím bylo povoleno uctívání Božského Srdce pouze lokálně). Už od 15. hodiny odpolední bude možn...

19. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Drtivou většinu z cca 100 tisíc obyvatel tvoří afroameričtí černoši, místní běloši představují pouhé jedno procento. Modleme se za vymýcení jakýchkoli rasových předsudků či nenávisti, vedoucí k pronásledování a ubližová...

18. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Ostrovní stát Antigua a Barbuda má historicky bohaté vztahy s africkou Libérií, odkud je však zakázáno dovážet jakékoli dřevo a dřevěné výrobky. Modleme se za spravedlivé procesy a humánní zacházení při jakémkoli druhu repatr...

17. 6. 2020

Biblický večer

SVÁTEK VELIKONOČNÍHO BERÁNKA Beránek ať je bez vady, starý jeden rok, sameček. Můžete ho vzít z jehňat nebo kůzlat. Uchováte ho až do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho k večeru zabije celé shromážděné společenství Iz...

16. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Více než polovinu HDP tohoto ostrovního státu tvořily donedávna příjmy z turismu. Modleme se za obyvatele Antiguy a Barbudy, aby se brzy vyrovnali s poklesem turistického ruchu a i přes nedostatek vody nalezli zdroj obživy v původním do...

16. 6. 2020

Zasedání PRF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh. Děkujeme!

14. 6. 2020

Setkání vedoucích

Farnost a její aktivity nejsou dílem a zásluhou pouze pana faráře, ale je to především dobře fungující tandem vedoucích a zodpovědných farníků, kteří o svém volném čase a s obrovským nasazením připravují různé programy, sta...

14. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Na ostrovech žije přibližně 1500 rastafariánů a asi 200 muslimů, kteří se občas potýkají s nepřátelskými postoji od ostatních obyvatel. Modleme se za nalezení rovnováhy mezi šířením a hájením vlastní víry a tolerancí k jin...

13. 6. 2020

Tři nedělní mše sv. do konce června

Ke dvěma v běžné době (9:00 a 10:30 pro rodiny) přibude ještě v sobotu v 17:30 s nedělní platností.

13. 6. 2020

Ministranti na faře

13.-14. 6. 2020 Plánovaný ministrantský výlet do Kraselova letos na konci dubna kvůli karanténě nejen u nás, ale v celé Evropě sice nevyšel, nicméně vedoucí ministrantů se o klukovskou partu dobře starají, a již pro ni připravili ...

13. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Na ostrově Antigua je přesně 365 písečných pláží s průzračnou vodou, pod jejíž hladinou se nachází více než 150 vraků lodí. Modleme se za dobré využití každého dne v roce, abychom v něm vědomě vykonali aspoň jeden dobrý ...

12. 6. 2020

Noc kostelů

Původně měla být tato tradiční akce otevřených chrámů o týden dříve, kvůli nejistotě kolem šířící se koronavirové epidemie většina zemí letošní Noc kostelů zrušila, čeští a moravští biskupové se ji však rozhodli př...

11. 6. 2020

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

Průvod s baldachýnem ani bíle oděné družičky, házející květní lupínky před procházející monstrancí,ve farnosti svatého Gotharda sice nezažijeme, při ranní mši v 6:30 však po delší době budeme moct opět přijímat pod oboj...

11. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Česká republika v roce 2008 poskytla ostrovům v rámci malého lokálního projektu rozvojovou pomoc dodávkou 30 školních počítačů. Modleme se za to, aby jakákoli humanitární či charitativní pomoc jiným zemím byla smysluplná, konkr...

10. 6. 2020

Biblický večer

DESÁTÁ RÁNA Hospodin řekl Mojžíšovi: „Faraon vás neposlechne, a tak se stane v egyptské zemi mnoho mých zázraků.“ Mojžíš a Áron učinili všechny tyto zázraky před faraonem, ale Hospodin zatvrdil faraonovo srdce, takže Izrae...

10. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Nejrozšířenějším náboženským vyznáním je anglikánská církev, k níž se hlásí zhruba 20 procent místního obyvatelstva. Modleme se za anglickou královnu, která je hlavou Commonwealthu, do níž Antigua a Barbuda patří, ale i za ...

9. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Součástí státu je i neobydlený sopečný ostrov Redonda o rozloze 1,5 km2, jenž se několikrát pokusili ovládnout různí jednotlivci, kteří se prohlásili za zdejší vládce. Modleme se za tyto recesisty, aby uměli odhadnout hranice, kd...

9. 6. 2020

Příprava k manželství

V 18:30 se na faře koná nový (letní) cyklus příprav na manželství, mohou se ho zúčastnit i ti, kteří zatím nemají stanovený termín svatby.

8. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Úředním jazykem je zde angličtina, v reálném životě je však smíchaná s karibskou kreolštinou. Modleme se za úctu k vlastnímu jazyku, aby si každý národ či kmen chránil specifičnost své řeči a dokázal ji předat i nastupujíc...

7. 6. 2020

Diplomy prvokomunikantům

Bude to vzpomínka na loňské první svaté přijímání. Na nedělní mši bude pozvána skupina dětí, které se u Sv. Gotharda sejdou po roce, aby od kněze, jenž je tenkrát připravoval, obdrželi diplom, tedy vzpomínku a památku, při ní...

7. 6. 2020

Příprava k biřmování

Zatímco ve východní tradici se udělují svátosti křtu, biřmování a eucharistie společně, západní tradice tyto svátosti oddělila, aby více zvýraznila jejich odlišnost: zatímco křest je jakýmsi zahájením života s Bohem, eucharis...

6. 6. 2020

Tři nedělní mše sv. do konce června

Ke dvěma v běžné době (9:00 a 10:30 pro rodiny) přibude ještě v sobotu v 17:30 s nedělní platností.

6. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Hlavní atrakcí na ostrově Antigua jsou staré kamenné mlýny z koloniální éry. Modleme se za schopnost jednotlivců, rodin, ale i celých národů co nejdříve se i za pomoci víry v Boha vyrovnat se všemi historickými křivdami.

5. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Antiguu objevil v roce 1493 Kryštof Kolumbus, jenž byl prvním bělochem, kterého domorodí Arawakové viděli. Modleme se za dostatečné vzdělání o vlastních i světových dějinách, abychom se lépe dokázali poučit z chyb, které učini...

4. 6. 2020

Zasedání ERF

Od 18 hodin. Prosíme o modlitby za zdárný průběh.

4. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Od srpna do listopadu hrozí na ostrovech Antigua a Barbuda nebezpečí hurikánů; v roce 2017 zničil hurikán Irma 90 procent budov na ostrově Barbuda, kde se lidé museli přivazovat provazy. Modleme se za větší solidaritu se zeměmi, kter...

3. 6. 2020

Biblický večer

TŘETÍ TROJICE EGYPTSKÝCH RAN Faraon dal zavolat Mojžíše i Árona a řekl jim: „Tentokrát jsem zhřešil. Hospodin je spravedlivý, já a můj lid jsme vinni. Proste Hospodina, aby přestaly Boží hromy a krupobití, a já vás propustím...

3. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

V této zemi jsou dvě katedrály v hlavním městě: katolická Svaté Rodiny a anglikánská sv. Jana. Modleme se za biskupy a vrcholné představitele křesťanských církví, aby mezi sebou účinně spolupracovali nejen společensky, ale pře...

1. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

od 17:15 se v kostele koná večer modlitby a představení Antiguy a Barbudy - státu, za který se bude naše farnost modlit celý měsíc červen

31. 5. 2020

Seslání Ducha svatého

Křest čtvrtého katechumena.

30. 5. 2020

Tři nedělní mše sv. do konce června

Ke dvěma v běžné době (9:00 a 10:30 pro rodiny) přibude ještě v sobotu v 17:30 s nedělní platností.

30. 5. 2020

Sobotní setkání maminek

V sobotu od 10 hodin mohou na faru přijít maminky s dětmi a spolu prožít nejen dopoledne, ale i oběd, grilování, hry s dětmi a mj. pomoct s úklidem fary.

29. 5. 2020

Páteční nešpory

Večerní modlitbu breviáře můžeme již rovněž realizovat v kostele: těch, kteří se ji společně ve farnosti modlí, není tolik, aby ohrozili zdraví své i svého okolí. Rozděleni do dvou skupin a v bezpečném rozestupu od sebe se tato...

27. 5. 2020

Biblický večer

DRUHÉ TŘI EGYPTSKÉ RÁNY Hospodin řekl Mojžíšovi: „Jdi k faraonovi a řekni mu: Tak praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi obětoval. Neboť jestliže odmítneš a ještě je zadržíš, hle – Hospodinova ruka zasáhne...

23. 5. 2020

Tři nedělní mše sv. do konce června

Ke dvěma v běžné době (9:00 a 10:30 pro rodiny) přibude ještě v sobotu v 17:30 s nedělní platností.

22. 5. 2020

Májová pobožnost

Podle dávné tradice se i dnes modlíme májovou pobožnost, dnes u restaurované sochy Panny Marie Lurdské vzadu v kostele.

22. 5. 2020

Zpovídání

V čase 16 - 17 hodin bude možnost přijetí svátosti smíření. Prosíme o striktní dodržování pravidel, která budou napsána u vchodu do kostela. Děkujeme.

21. 5. 2020

Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně ve farnosti sv. Gotharda proběhne ranní mší v 6:30, právě uplynulo 40 dnů od Velikonoc.

20. 5. 2020

Otevřený kostel

Jako každou středu, i dnes je kostel otevřený k volnému vstupu a osobní modlitbě v čase 15:00-17:00

19. 5. 2020

Zpovídání

V čase 16 - 17 hodin bude možnost přijetí svátosti smíření. Prosíme o striktní dodržování pravidel, která budou napsána u vchodu do kostela. Děkujeme.

19. 5. 2020

Příprava k manželství

V 18:30 začíná na faře nový (letní) cyklus příprav na manželství, mohou se ho zúčastnit i ti, kteří zatím nemají stanovený termín svatby.

17. 5. 2020

Příprava k biřmování

Zatímco ve východní tradici se udělují svátosti křtu, biřmování a eucharistie společně, západní tradice tyto svátosti oddělila, aby více zvýraznila jejich odlišnost: zatímco křest je jakýmsi zahájením života s Bohem, eucharis...

17. 5. 2020

Příprava ke křtu dítěte

Při křtu dětí slibují jejich rodiče i kmotři jak před Bohem, tak i před církví a hlavně svým vlastním svědomím docela vážný závazek. Rozhodují o budoucnu svého dítěte, aniž by se ono k tomu mohlo samo vyjádřit. Právě prot...

16. 5. 2020

Nedělní mše sv.

Místo dvou nedělních mší můžete přijít na jednu ze čtyř: v sobotu 17:30 (s nedělní platností) a v neděli v 7:00, 9:00 a 10:30 (pro rodiny s dětmi).

15. 5. 2020

Páteční nešpory

Večerní modlitbu breviáře můžeme již rovněž realizovat v kostele: těch, kteří se ji společně ve farnosti modlí, není tolik, aby ohrozili zdraví své i svého okolí. Rozděleni do dvou skupin a v bezpečném rozestupu od sebe se tato...

15. 5. 2020

Zpovídání

V čase 16 - 17 hodin bude možnost přijetí svátosti smíření. Prosíme o striktní dodržování pravidel, která budou napsána u vchodu do kostela. Děkujeme.

13. 5. 2020

Biblický večer

PRVNÍ TŘI EGYPTSKÉ RÁNY Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi: „Když vám faraon řekne: Prokažte se znamením, řekneš Áronovi: Vezmi svou hůl a hoď ji před faraona, a stane se hadem!“ Tak přišli Mojžíš a Áron k faraonovi a ud...

12. 5. 2020

Zpovídání

V čase 16 - 17 hodin bude možnost přijetí svátosti smíření. Prosíme o striktní dodržování pravidel, která budou napsána u vchodu do kostela. Děkujeme.

10. 5. 2020

Pouť ke sv. Gothardu

Vzácný poutní host P. Bogdan Pelc z Vídně nedorazí, cestování po Evropě ještě nějakou dobu bude notně omezené, stejně tak nebude možné konat velkou poutní slavnost a následné pohoštění na kostelní zahradě. Společně s krizov...

8. 5. 2020

Májová pobožnost

Dva další květnové pátky budeme podle dávné tradice uctívat Ježíšovu Matku. Díky restaurátorské firmě Bradna restaurování máme v kostele krásně opravenou sochu Lurdské Panny Marie od sochaře Josefa Krejčíka – první z těcht...

8. 5. 2020

Zpovídání

V čase 16 - 17 hodin bude možnost přijetí svátosti smíření. Prosíme o striktní dodržování pravidel, která budou napsána u vchodu do kostela. Děkujeme.

8. 5. 2020

Modlitba za Angolu

Po získání nezávislosti roku 1975 vládla v zemi marxisticko-leninská diktatura, podporovaná Sovětským svazem a Kubou. Modleme se za všechny oběti komunistických režimů, kteří trpěli ekonomicky, společensky nebo i na životech a...

7. 5. 2020

Modlitba za Angolu

K Angole patří i provincie Cabinda, exkláva, oddělena od zbytku státního území, která je zdrojem napětí i místem občasných násilných útoků. Modleme se za občany kteréhokoli státu, kteří nedobrovolně a z jakýchkoli příčin ...

5. 5. 2020

Zpovídání

V čase 16 - 17 hodin bude možnost přijetí svátosti smíření. Prosíme o striktní dodržování pravidel, která budou napsána u vchodu do kostela. Děkujeme.

5. 5. 2020

Modlitba za Angolu

Dvoumilionová angolská metropole Luanda je už několik let nejdražším městem na světě. Modleme se za obyvatele venkova, kteří jsou v životní úrovni na tom naopak velmi špatně a často umírají na nedostatek zdravotní a sociální ...

4. 5. 2020

Modlitba za Angolu

Tentokrát ještě streamingem se přesuneme z evropské zemičky Andorry do poměrně velkého afrického státu Angola, jejíž režim v 70. a 80. letech úzce spolupracoval i s tehdejší komunistickou vládou Československa. Možná si ti starš...

4. 5. 2020

Modlitba za Angolu

Česká republika zdědila řadu obchodních a hospodářských smluv s Angolou ještě z doby, kdy tamní režim podporovala naše komunistická vláda. Modleme se za lidi, kteří i nyní vyjednávají podmínky spolupráce, aby nehleděli pouze n...

3. 5. 2020

Mše ke cti bl. Karla Habsburského

Původně plánovaná mše svatá na výročí úmrtí bl. Karla Habsburského se kvůli koronavirové karanténě přesouvá na neděli 3.5.2020 - účast pouze pro pozvané, ostatní mohou mši sledovat díky streamu.

3. 5. 2020

Modlitba za Andorru

V říjnu 2013 se Andoře podařilo při EU registrovat „andorrské telecí maso“ jako výrobek s lokální ochrannou značkou. Modleme se za respektování osobních, autorských i majetkových práv ve světě, aby ani na úrovni států nedoc...

2. 5. 2020

Modlitba za Andorru

Specifickým sportem v Andoře je tzv. castell, stavění věží z lidských těl. Modleme se za respektování lidské důstojnosti a za úplný zákaz experimentů na lidských životech, včetně lidských klonů a embryí.

1. 5. 2020

Zpovídání

V čase 16 - 17 hodin bude možnost přijetí svátosti smíření. Prosíme o striktní dodržování pravidel, která budou napsána u vchodu do kostela. Děkujeme.

1. 5. 2020

Výstav Eucharistie 17:00

Po celou dobu karantény byla v neděli odpoledne vystavena v kostele sv. Gotharda monstrance s Eucharistií. Individuálně a disciplinovaně přicházeli někteří farníci, aby poklekli a modlili se. Většina z nich určitě prosila za brzké vy...

1. 5. 2020

Modlitba za Andorru

Andorra je s rozlohou 468 km2 šestým nejmenším státem Evropy. Modleme se za jakékoli minority v populaci, aby nebyly na jedné straně utiskované většinovým obyvatelstvem a na straně druhé aby se jim většina nemusela přizpůsobovat.

30. 4. 2020

Dámský klub

Vendulka má připraveno plno nápadů, čím vším mohou být nejen postarší dámy, ale i případní zájemci z řad pánů seniorů užiteční. Všichni, kteří nechtějí být pouze důchodci na plný úvazek, mohou přijít opět ve čtvrte...

30. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Velký náboženský vliv lze v Andoře vidět i v tom, že je jednou z mála evropských zemí, kde je zákonem sankcionován potrat. Modleme se za probuzení svědomí všech, kteří se rozhodují pro zabití lidského zárodku i plodu v kteréko...

29. 4. 2020

Biblická hodina

Dnes se opět můžete zúčastnit biblické hodiny, streamovaný výklad začíná v 18:15. NOVÉ ROZMLOUVÁNÍ S HOSPODINEM Tu Hospodin řekl Mojžíšovi: „Jdi a mluv k faraonovi, egyptskému králi, aby propustil Izraelity ze své země....

29. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Podle dohody z roku 2001 došlo při výstavbě viaduktu v obci Porta k výměně 1,5 ha pozemku mezi Francií a Andorrou. Modleme se za to, aby při podepisování mezistátních a mezinárodních smluv či dohod nehrály největší roli ani polit...

28. 4. 2020

Zpovídání

V čase 16 - 17 hodin bude možnost přijetí svátosti smíření. Prosíme o striktní dodržování pravidel, která budou napsána u vchodu do kostela. Děkujeme.

28. 4. 2020

Modlitba růžence

Úmyslů, zač se modlit, je přehršle - před večerní mší svatou se i dnes modlíme za některé z nich: za Andorru, za postižené nedávnou krizí, za farnost, za nás samotné...

28. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Více než polovina mladých voličů pod 30 let se nezajímá o politiku a nechodí k volbám. Modleme se za zodpovědnost mladé generace, aby si byla vědoma toho, že v jejich rukou je osud nejen vlastního národa, ale i celého lidstva.

27. 4. 2020

Pohřeb + Evy Soukupové

Ve 14 hodin se v kostele sv. Gotharda koná pohřeb paní Evy Soukupové, která zemřela dne 19.4.2020, jen pár hodin po přijetí Eucharistie. R.I.P.

27. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Nejbližší zastupitelský úřad Andorry se nachází v rakouské Vídni. Modleme se za diplomaty, kteří reprezentují svou zemi v zahraničí, aby přispívali k dobrým vzájemným vztahům mezi domácí zemí a svou vlastí.

26. 4. 2020

Dvě nedělní mše svaté

Zatím sice pro oslovené farníky, ale již se vracíme ke dvěma nedělním mším svatým, brzy očekávejte otevření se pro celou farnost.

26. 4. 2020

Svaté přijímání pro farníky

V průběhu odpoledne mohou farníci přistoupit ke svatému přijímání, společná farní mše svatá je streamovaná v 9 hodin.

26. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Mezi Českou republikou a Andorrou platí bezvízový styk do 90 dnů, pak se musí obrátit na místní úřady se žádostí o rezidenci. Modleme se za brzké vyřešení mezinárodních problémů souvisejících s uzavřením většiny hranic a ...

25. 4. 2020

Žehnání motorek

Od 15 hodin můžete sledovat žehnání motorek na plácku před bubenečskou farou; také se dozvíte, na co nezapomenout, když se motorka "odzimovává".

25. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Andorrská hymna svým textem odkazuje na legendu, podle níž dal Andoře nezávislost sám císař Karel Veliký, když se vracel z válek proti Maurům. Modleme se za vojáky, kteří jsou kdekoli ve světě aktuálně nasazeni ve válkách v prv...

24. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Na území hlavního města Andorry se nacházejí největší lázně v celé jižní Evropě. Modleme se za nemocné lidi, jejichž život je trvale odkázán na lékařskou starostlivost anebo zdravotnické přístroje.

23. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Současná vlajka Andorry má nezměněnou podobu od roku 1868 a kromě svého státního znaku obsahuje pruhy v národních barvách sousedních států. Modleme se za pokojné soužití sousedních států, zejména v takových částech světa, k...

22. 4. 2020

Individuální zpovídání

Odpoledne u Sv. Gotharda zpovídáme: začínáme postupně, farníci vyčkají na email, v němž dostanou sdělenou možnou hodinu, kdy lze ke svaté zpovědi přistoupit.

22. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Ženy v Andoře získaly volební právo teprve roku 1970 a starý feudální systém vlády zde platil až do roku 1993, kdy byla přijata první psaná ústava. Modleme se za pokojné soužití modernistů a tradicionalistů ve všech životních ...

21. 4. 2020

Zasedání pastorační rady

Pastorační rada farnosti se vrací do své role poradního orgánu a po dnešní streamované mši svaté (17:30) při dodržení všech hygienických požadavků zůstává v kostele na svém dlouhodobě plánovaném zasedání.

21. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Andorra nemá regulérní armádu, pouze polovojenský sbor v rámci policie. Modleme se za mír ve světě, aby bylo možné zastavit výrobu jaderných zbraní a postupně snižovat náklady na zbrojení.

20. 4. 2020

Modlitba za Andorru

V roce 2004 bylo na seznam kulturního dědictví UNESCO přidáno ledovcové údolí řeky Madriu, uchovávající středověkou činnost místních v souladu s přírodou. Modleme se za zdravý rozum a soudnost všech aktivistů a občanských sd...

20. 4. 2020

Individuální zpovídání

Odpoledne u Sv. Gotharda zpovídáme: začínáme postupně, farníci vyčkají na email, v němž dostanou sdělenou možnou hodinu, kdy lze ke svaté zpovědi přistoupit.

19. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Na malém území Andorry se nachází několik románských kostelů z 9.-12. století. Modleme se za to, aby se žádné kostely a chrámy kteréhokoli náboženství nestaly centry nenávisti a nesnášenlivosti, ale naopak ať jsou to místa sku...

18. 4. 2020

Připravuje se fara

Nejen farní zahrada, ale ani farní centrum nezahálí: pojďte se do něj na chvíli prostřednictvím kamery podívat

18. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Země nemá centrální banku, ale její funkci plní Národní andorrský institut financí. Modleme se za finančně a ekonomicky vyspělé země, aby se vzájemně nepředháněly v tom, kdo má větší vliv na svět, ale spíše v tom, kdo se v...

17. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Drtivá většina Andořanů se hlásí k římskokatolické církvi. Modleme se za tamní katolíky, aby i přes určitou historickou a územní izolaci v horském údolí byli platnou součástí univerzální církve a prožívali s ní její rad...

17. 4. 2020

Mše svatá pro děti

Dnešní streamovaná večerní mše svatá bude s kázáním pro děti. I když tam budou jenom dvě...

16. 4. 2020

Pozvánka na farní zahradu

Pojďme se společně pomocí kamery podívat, jak vypadá naše farní zahrada během karantény - naše šikovné zahradnice totiž nelenily a svědomitě se o ní po celý čas staraly

16. 4. 2020

Modlitba za Andorru

V posledních letech Andorru navštívili zejména solventní turisté. Modleme se za ty, kterým bylo dopřáno větší pozemské bohatství, aby nemysleli pouze na sebe, ale ze svého majetku uměli anonymně dělat radost i těm, kteří to št...

15. 4. 2020

Biblická hodina

Dnes se opět můžete zúčastnit biblické hodiny, streamovaný výklad začíná v 18:15. PRVNÍ JEDNÁNÍ S FARAONEM Ještě v ten den faraon poručil dozorcům nad lidem a jejich zapisovatelům: „Nedávejte už těm lidem slámu k výrob...

15. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Andorra nedisponuje žádným letištěm ani železnicí. Veškerá doprava se tedy uskutečňuje výhradně po silnicích s celkovou délkou 279 km. Modleme se za všechny imobilní lidi, kteří nemají žádnou možnost pohybu, aby na ně zbytek ...

14. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Administrativně je Andorra rozdělena na 7 farností. Modleme se jak za tyto andorrské, tak i za ostatní katolické farnosti ve světě, aby je nepojil pouze jeden společný kostel, ale aby byly živými společenstvími lásky a vzájemné pomo...

13. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Průměrná nadmořská výška v Andoře činí 1996 m n.m. a Andorra la Vella je nejvýše položené hlavní město Evropy. Modleme se za lásku k přírodě, jíž jsme obdrželi darem od Stvořitele, abychom respektovali všechna pravidla včet...

12. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Andorrská univerzita byla založena teprve v roce 1997 a je známá především svým rozvinutým virtuálním vyučováním. Modleme se za to, aby i církev dobře využívala vyspělých technologií či sociálních sítí, a nepodléhala odsuz...

11. 4. 2020

Bílá sobota

Kristus v hrobě: Na Bílou sobotu setrvává církev na modlitbách, ti, kteří ji tvoří hledají způsob, jak a kdy uctít ukřižovaného Ježíše (láska k Bohu) a jak a kdy doprovodit katechumeny, kteří bývají právě o nastávající...

11. 4. 2020

Modlitba za Andorru

V původně zemědělské zemi se dnes věnuje zemědělství pouze 1% obyvatelstva a v zemi se pěstuje téměř výhradně pouze tabák. Modleme se především za mladé lidi, kteří jsou v blahobytných zemích závislí na alkoholu a tabáku a...

11. 4. 2020

Velikonoční vigilie

Prostřednictvím kamery se můžete spojit s námi a prožít velikonoční vigilii, v níž nebude chybět ani křest tří katechumenů.

10. 4. 2020

Velký pátek

Památka umučení Páně: V centru pozornosti je kříž: potupný nástroj popravy, jejž Boží Syn přijal z lásky k člověku, aby nemusel být potrestán za své hříchy. Velikost této oběti nikdy nedoceníme, uznání viny však má bý...

10. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Patronkou Andorry je už od 12. století Panna Maria Meritxellská, podle legendy o sošce v kvetoucím keři divokých růží. Modleme se za vnímavost a citlivost svědomí všech křesťanů, aby dokázali v pravý čas najít způsob a formu, j...

9. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Před několika lety hledali v Andoře někteří jednotlivci i firmy daňový ráj, protože až do roku 2013 se zde neplatila daň z příjmů. Modleme se za zodpovědnost všech občanů jakéhokoli státu, kteří požívají jeho služeb a ochr...

9. 4. 2020

Mše svatá na Zelený čtvrtek

I přes nemožnost fyzické účasti na bohoslužbě se jí můžete zúčastnit ze svých domovů: od Svatého Gotharda živě streamujeme v 17:30.

9. 4. 2020

Zelený čtvrtek

Svěcení olejů: V katedrále by se měl sejít biskup s kněžími své diecéze, aby slavili společnou mši, při níž se světí oleje nemocných, katechumenů a křižmo, které se pak používá při udělování biřmování a svátosti k...

8. 4. 2020

Nářky proroka Jeremiáše

V liturgii Svatého týdne až do liturgické reformy II. vatikánského koncilu měly své místo i tzv. temné hodinky (tenebrae), jejichž součástí by zpěv biblických žalozpěvů proroka Jeremiáše. Dnešním streamingem z kostela sv. Gotha...

8. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Andorra je v současnosti jediná země, kde je oficiálním jazykem katalánština. Modleme se za všechny národy a jazykové skupiny, které usilují o státní nezávislost, aby se pro jejich požadavky našlo co nejspravedlivější řešení, ...

7. 4. 2020

Psaní ikon

Jak se píše ikona? A proč se vlastně píše, a nikoli maluje? Krátkým kurzem ikonopisectví nás dnes provede Martin Damian.

7. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Na území Andorry žije zhruba 80 tisíc obyvatel, z toho je pouze necelá polovina andorrských občanů. Modleme se za větší semknutí mezinárodních společenství, aby smyslem jejich existence byla především vzájemná spolupráce a pomo...

6. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Andorra je spoluknížectvím, v němž hlavou státu jsou francouzský prezident a španělský biskup urgellské diecéze. Modleme se za nalezení takového způsobu soužití státu a církve, aby ani jedna strana nepodlehla pokušení moci, ale ...

5. 4. 2020

Květná neděle

Do kostela na Květnou neděli může jen jedna rodina: jménem všech nás, kteří do kostela v těchto dnech nemůžeme. Můžeme se však připojit online v 9 hodin a být u Sv. Gotharda aspoň takto spolu.

5. 4. 2020

Modlitba za Alžírsko

Velvyslanectví Alžírska v ČR i rezidence velvyslance má sídlo na Praze 6 v Bubenči. Modleme se nejen za pracovníky této ambasády, ale i za bezpečí všech obyvatel České republiky nacházejících se přechodně či trvale na území Al...

4. 4. 2020

Modlitba za Alžírsko

Dnešní mešita Ketchaoua, zařazena mezi památky UNESCO, je bývalou katolickou katedrálou sv. Filipa v Alžíru. Modleme se za dialog mezi křesťanstvím a islámem, za lásku a úctu mezi duchovními i věřícími obou těchto velkých svět...

4. 4. 2020

Komentovaná prohlídka kostela

Podívejte se dnes s námi do kostela sv. Gotharda a dozvíte se informace, které jste možná ani netušili! Streamujeme v 16 hodin.

3. 4. 2020

Modlitba za Alžírsko

Každý kněz pro sloužení bohoslužby, ale i každá charitativní organizace pro jakoukoli pomoc musí získat povolení od alžírských úřadů, jinak jim hrozí vězení a velké finanční pokuty. Modleme se za nalezení způsobu, jak i v t...

3. 4. 2020

Křížová cesta

Spolu s Martinou, Bětkou a Majkou můžete i vy procházet 14 zastaveními křížové cesty u Sv. Gotharda, a to ve 21:00

2. 4. 2020

Slovenská mše svatá

Slovensky u Sv. Gotharda - ranní mše svatá v 6:30 ve slovenštině, streamovaná (nejen pro Slováky)

2. 4. 2020

Modlitba za Alžírsko

Od roku 2014 dosud na alžírské Sahaře v teplotě kolem 48°C zahynulo téměř 50 000 běženců. Modleme se za všechny migranty, zejména za děti a těhotné ženy, aby tomuto fenoménu světské i církevní autority věnovaly dostatečnou p...

1. 4. 2020

Modlitba za Alžírsko

I přesto, že Alžírsko je islámskou republikou, 70 % všech právníků a 60 % univerzitních studentů zde tvoří ženy. Modleme se za dodržování základních práv pro obě pohlaví, za odstranění jakéhokoli napětí mezi zastánci či ...

1. 4. 2020

Biblická hodina

Dnes se opět můžete zúčastnit biblické hodiny, streamovaný výklad začíná v 18:15. VYSLÁNÍ DO EGYPTA Mojžíš řekl Hospodinu: „Prosím, Pane, nebyl jsem předtím výmluvný, nejsem ani nyní, když mluvíš se svým služebník...

31. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

V roce 1996 teroristé zavraždili sedm trapistických mnichů v klášteře Tibhirine a biskupa Pierre Clavérie z Oranu. Modleme se za všechny křesťany, kteří jsou kdekoli na světě pro svou víru ve vězení, unesení na neznámé místo an...

31. 3. 2020

Streamovaná mše svatá

V 17:30 můžete do kostela prostřednictvím videa - pojďte si vyslechnout Boží Slovo a spojit se s námi na mši svaté

30. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Alžír je po Káhiře druhé město v Africe, které má metro. Modleme se za dopravu, aby zvláště ve velkých městech lidé dobře vážili nutnost jízdy vlastními dopravními prostředky, které způsobují dopravní kolapsy a znečišťuj...

30. 3. 2020

Dobrovolníci pomáhají na ČVUT

Dnešní streaming ve 13 hodin je z ČVUT, kde každý den několik dobrovolníků pomáhá kompletovat a balit masky pro nemocnice a záchranáře.

29. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

V hlavním městě Alžíru byla čínským investorem postavena největší mešita v Africe. Modleme se za budoucnost a nezávislost těch zemí, jejichž ekonomiku zachraňují cizí velmoci tím, že skupují jejich dluhy a finančně čím dá...

29. 3. 2020

Nedělní mše svatá

Streamovaná mše svatá z našeho kostela sv. Gotharda ke shlédnutí v našich videích... Vysílaná živě v 9 hodin

28. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

V Alžírsku se nalézá třetí největší zásobárna ropy, je šestým největším producentem zemního plynu, kromě toho disponuje velkými zásobami železné rudy, uranu či fosfátů. Modleme se za spravedlivé rozdělování zisků z toho...

27. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Už od vzniku nezávislosti roku 1962 má silnou pozici v Alžírsku vládní armáda. Modleme se za celkové uklidnění situace v zemi, aby se při nastolování míru mezi obyvatelstvem co nejméně musely používat zbraně, tanky a jakákoli d...

26. 3. 2020

Výlet s dětmi, Danielou a Biblí

Pojďte spolu s katechetkou Danielou a sourozenci Miškem a Nikolkou poznávat příběh o Eliášovi, streamujeme!

26. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Ačkoli samotné Alžírsko bojuje s chudobou a nezaměstnaností, ve městě Tandif vybudovalo uprchlický tábor pro 100.000 utečenců ze Západní Sahary. Modleme se za všechny státy světa, aby nehleděly pouze na vlastní dobro, ale společ...

25. 3. 2020

Slavnost Zvěstování Páně

Prostřednictvím videostreamingu se opět můžeme sejít v kostele sv. Gotharda na mši svaté (17:30) a vyslechnout si Boží Slovo na tento den i novinky ze života našeho farního společenství.

25. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Více než 70 % Alžířanů je mladších 30 let a 25 % dospělých v aktivním věku je nezaměstnaných. Modleme se za africkou mládež, aby nepodlehla pokušení a kouzlu konzumu a blahobytu, ale ať díky své výchově a spravedlivé vládě ...

24. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Alžírskými rodáky byli mj. spisovatel Albert Camus anebo módní návrhář Yves Saint-Laurent. Modleme se za odstranění rasismu z veřejného i soukromého sektoru, abychom nikoho neposuzovali jen podle jeho národnosti, barvy pleti anebo ná...

24. 3. 2020

Pohřeb + Jarmily Svobodové

V 10 hodin streamujeme zádušní mši za paní Jarmilu Svobodovou (bytem Pod Kaštany, Praha 6)

24. 3. 2020

Otevřený kostel pro regulovaný vstup

V čase 14:00-16:45 je možné navštívit kostel sv. Gotharda pro individuální modlitbu či adoraci; je však bezpodmínečně nutné respektovat pokyny službukonajících!

23. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Alžírský dinár je měna s velmi omezenou směnitelností, která je navíc uměle nadhodnocována. Modleme se za vymýcení černého trhu, který nabízí neoficiální kurz alžírské měny s výraznou odchylkou od oficiálního kurzu stanove...

23. 3. 2020

Koncert díků všem, kdo pomáhají

Sólisté opery Národního divadla v Praze Jana a Václav Sibera s varhanním doprovodem Ludmily Juránkové dnes v kostele sv. Gotharda zpívají jako velký dík všem, kdo jakkoli pomáhají - streamujeme v přímém přenosu od 14 hodin

22. 3. 2020

Adámek, Barborka a ... Ijáček

U Sv. Gotharda se sejde jedna rodina, aby Ijáčka naučila základním hygienickým návykům. Do kostela se tak vrací náš "velký" oslík... Streamujeme v 16 hodin

22. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

V Alžírsku žije a pracuje 11 mužských a 23 ženských řeholních společností. Modleme se za nová kněžská a řeholní povolání jak u nás v Evropě, tak i mezi domorodými obyvateli v Africe.

22. 3. 2020

Streamovaná mše svatá

V 9 hodin se sejdeme opět v kostele, v němž bude Boží lid tentokrát tvořit jen hrstka rodiny jedné ze 4 katechumenů, které ve farnosti máme; v zastoupení probíhá třetí skrutinium.

21. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Více než čtvrtina obyvatel Alžírska žije aktuálně pod hranicí chudoby. Modleme se za bohaté lidi, kteří jezdí do Alžírska na dovolenou, aby našli způsob, jak si tam nejen užívat, ale i pomoct nejnuznějším a nejchudším lidem d...

20. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Během války v Alžírsku v 60. letech a během občanské války v 90. letech 20. století zemřelo více než půl milionu převážně civilních obyvatel. Modleme se za to, aby političtí, náboženští i národnostní oponenti pochopili, že...

20. 3. 2020

Noční křížová cesta

Ve 21 hodin se ji dnes u Sv. Gotharda modlí koordinátoři duchovní i materiální pomoci, otec Miloš Szabo a Jakub Sobotka

19. 3. 2020

Mše na slavnost sv. Josefa

Můžete si spolu s námi přivstat, zapnout si video a v 6:30 se spojit s farním společenství na streamované mše svaté z kostela sv. Gotharda, odkaz na youtube je vpravo na hlavní stránce

19. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Dnešní turistické letovisko Annaba v severovýchodním Alžírsku je starověké město Hippo, kde byl biskupem i slavný svatý Augustin. Modleme se za ty, co uvěří v Ježíše Krista v zemích, kde je konverze ke křesťanství zakázána z...

18. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

V 16.-19. století bylo území dnešního Alžírska základnou pro barbarské korzáry, kteří obchodovali s lidmi a zajaté Evropany prodávali do otroctví. Modleme se za novodobé otrokáře, kteří kdekoli a jakkoli zneužívají skutečnost...

18. 3. 2020

Biblický večer

ZJEVENÍ BOŽÍHO JMÉNA Mojžíš řekl Bohu: „Hle, já přijdu k Izraelitům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Když se zeptají: Jaké je jeho jméno? – co jim mám říci?“ Bůh pravil Mojžíšovi: „Jsem, který jsem...

17. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Patronem katolické církve v Alžírsku je svatý biskup a mučedník Cyprián. Modleme se za bezpečí pro všechny katolíky v zemi, kde tvoří necelé 1 % místního obyvatelstva.

17. 3. 2020

Streamovaná modlitba růžence

Pět dobrovolníků se dnes přichází modlit do kostela sv. Gotharda. Za nás všechny, za lidi kolem nás, za odvrácení pohromy, za Svatého otce, za mír a bezpečí ve světě. Modlete se s námi - streamujeme... https://youtu.be/ytAzoAFXu...

15. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

S rozlohou 2 381 741 km2 je Alžírsko jako republika s 48 provinciemi největší zemi v Africe a desátou největší na světě. Modleme se za dobré vztahy a plodnou spolupráci Alžírska s ostatními zeměmi Afriky, zejména s těmi, s nimiž ...

14. 3. 2020

Kající pěší pouť

Když je hezky, vyrážíme do přírody. Zabalíme si do auta potřebné věci, zkontrolujeme, zda je v peněžence anebo na kartě dost financí, abychom byli připraveni na každou nastalou situaci, když si budeme v poledne hledat něco na zub. K...

13. 3. 2020

Křížová cesta

Zamýšlením se nad jednotlivými zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat k Ježíši, jenž nás volá, abychom kráčeli jeho cestou. A slibuje, že nás neopustí. Každý p...

13. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

V Alžírsku není dovoleno fotografovat jakékoli vojenské objekty, ale ani veřejné budovy s vyvěšenou státní vlajkou nebo uniformované osoby. Modleme se za bezpečnostní situaci v zemi, za jednotu v alžírské armádě, za nepodplatiteln...

12. 3. 2020

Kurz trénování paměti

Pokračuje trénování paměti pod vedením zkušených lektorek.

11. 3. 2020

Biblický večer

ZROD MOJŽÍŠE V té době, když Mojžíš dospěl, vyšel ke svým krajanům a viděl jejich útrapy. Uviděl, jak Egypťan bije Hebreje, jednoho z jeho krajanů. Rozhlédl se na všechny strany, a když nikoho neviděl, Egypťana zabil a zahraba...

11. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

V pohoří Ahaggar žil jako poustevník bývalý francouzský důstojník blahoslavený Charles de Foucauld, který byl 1. prosince 1916 nájezdnými lupiči zabit před svou poustevnou. Modleme se za misionáře a poustevníky, kteří se rozhodno...

10. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Při tradičním servírování alžírského čaje se tento nápoj několikrát přelévá z nádoby do nádoby a do kalíšků se leje stále z větší výšky. Modleme se za nejchudší vrstvy obyvatelstva, aby jim mezinárodní sociální a cha...

9. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

V Alžírsku je zákaz alkoholu, avšak většina lidí si nemůže dovolit ani nákup lahvové vody. Modleme se nejen za obyvatele, kterých se to týká, ale i za sebe, abychom nejen nepřeháněli v pití alkoholických nápojů, ale uměli lépe...

8. 3. 2020

Skrutinium katechumenů

Byli první skupinou, která se začala scházet na nově zrekonstruované faře. Tenkrát se neznali ani navzájem, většina z nich ani s knězem, ani s katolickým kostelem, liturgií či vůbec katolickou cestou k Bohu. Čtyři z nich našli odva...

8. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Pouštní Tuaregové si zahalují tvář do typicky modrého tagelmustu, obarveného indigem. Modleme se za nalezení spravedlivého a pokojného řešení v otázce zahalování tváří, abychom ve strachu z terorismu nenutili některé lidi ke zt...

6. 3. 2020

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

6. 3. 2020

Výstav Eucharistie 17:00

Naši předkové se nepouštěli do žádného díla a žádné důležité práce, aniž by si nevyžádali Boží požehnání. Než začali bydlet v novém domě, kněz jim příbytek přišel požehnat, než se začalo osévat pole, modlili se sp...

6. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Zásadním zásahem do života původního berberského obyvatelstva bylo vybudování transsaharské dálnice v druhé polovině 20. století. Modleme se za velké dopravní a spediční společnosti, aby si byly vědomy toho, že i Sahara má sv...

5. 3. 2020

Kurz trénování paměti

Pokračuje trénování paměti pod vedením zkušených lektorek.

4. 3. 2020

Biblický večer

ÚTLAK HEBREJŮ V EGYPTĚ Čím více je však utiskovali, tím více se Izraelité množili a rostli, takže Egypťané z nich měli hrůzu. Egypťané je bezohledně zotročovali, ztrpčovali jim život tvrdou prací s hlínou, cihlami a všelijak...

4. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Více než čtyři pětiny Alžírska představuje nehostinná a trvale neobyvatelná poušť Sahara. Modleme se za všechny lidi, kteří se vydávají do pouští za zážitky, aby nedávali přednost dobrodružství před rozumem a nepodcenili n...

3. 3. 2020

Zasedání PRF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh. Děkujeme!

3. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Třicet let vládla v Alžírsku tvrdou diktaturou Fronta národního osvobození. Modleme se za alžírské státníky a členy tamní vlády, aby odolali pokušení moci i peněz, a usilovali o reálné pozdvižení životní úrovně země, kter...

2. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Po rozpadu Súdánu se jedná o největší africkou zemi, která na počátku křesťanství patřila k výspě této nové víry. Zejména severní pobřeží Středozemního moře tvořily přístavy, z nichž se stala moderní centra nauky i věd...

2. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Alžírsko získalo nezávislost na Francii teprve v roce 1962. Modleme se za tu část místního obyvatelstva, která v sobě ještě stále nosí pocit křivdy z dlouholeté kolonizace, aby ve svých srdcích nedovolila zvítězit pomstě a nen...

1. 3. 2020

Dívčí parta

Dnes odpoledne jdou děvčata (10-15 let) z farnosti na bowling, tak se mohou přidat další zájemkyně, sraz je v 15:40 před kostelem!

1. 3. 2020

1. postní neděle

Při mši v 9 hodin proběhne 1. skrutinium a také jmenování nového člena PRF.

1. 3. 2020

Závěr modliteb za Albánii

Dnes v 16 hodin je na faře sdílení u kávy a koláče, přijde mezi nás maminka v Albánii ztracených chlapců paní Helena Pavelková.

1. 3. 2020

Skrutinium katechumenů

Byli první skupinou, která se začala scházet na nově zrekonstruované faře. Tenkrát se neznali ani navzájem, většina z nich ani s knězem, ani s katolickým kostelem, liturgií či vůbec katolickou cestou k Bohu. Čtyři z nich našli odva...

29. 2. 2020

Postní duchovní obnova

„Nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.“ Tento text z první kapitoly Listu Efezs...

29. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Do Albánie nelze cestovat vlakem z ciziny, existuje pouze domácí železniční doprava. Modleme se za to, aby Albánci více důvěřovali i cizincům a dovolili jim přijíždět nejen na dovolenou, ale aby zde mohli také pracovat, mj. také ja...

28. 2. 2020

Křížová cesta

Zamýšlením se nad jednotlivými zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat k Ježíši, jenž nás volá, abychom kráčeli jeho cestou. A slibuje, že nás neopustí. Každý p...

28. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje v Albánii nocování na parkovištích nebo stanování mimo kempy. Modleme se za naše občany, kteří cestují do Albánie, aby dodržovali všechna doporučení a věnovali dostatečnou pozor...

27. 2. 2020

Kurz trénování paměti

Pokračuje trénování paměti pod vedením zkušených lektorek.

26. 2. 2020

Popeleční středa

Začíná čtyřicet dnů odříkání, modliteb a konání dobrých skutků. Vědomě se v tento den skláníme před knězem, jenž nám sype na hlavu či čelo popel jako symbol pokání: Nikoli jiní, to my jsme, Pane, zhřešili a my tě prosím...

26. 2. 2020

Modlitba za Albánii

V Albánii je od roku 2001 registrované sdružení Přátelé České republiky, sdružující absolventy československých a českých vysokých škol. Modleme se za dobré vztahy mezi našimi národy i vrcholnými představiteli obou států, ja...

25. 2. 2020

P. Jaroslav Zrzavý

Mše v 17.30 bude obětována za bývalého bubenečského faráře.

25. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Velkým problémem Albánie je 30% nezaměstnanost mladých, kteří masivně emigrují do vyspělých zemí Evropy jako je Německo či Francie, kde žádají o azyl. Modleme se za mladé Albánce, aby pohnutkou k emigraci nebyla jen vyhlídka zboh...

24. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Podle statistiky 56% obyvatel Albánie tvoří muslimové, 10% katolíci a 7% pravoslavní. Modleme se za všechny věřící Albánce, aby se nikdo z nich neradikalizoval a v zemi i nadále přetrvala náboženská tolerance, kterou při své náv...

23. 2. 2020

Haléř sv. Petra

Den předtím se v liturgické kalendáři připomíná svátek Stolce sv. Petra. Nejde o oslavu nějaké židle, na níž seděl apoštol Petr či jeho nástupci. Jde o úctu k úřadu, který ustanovil samotný Ježíš: svatý Petr byl přímo jí...

23. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Albánská lidová hudba patří mezi nehmotné světové kulturní tradice oceněné jako světové dědictví UNESCO. Modleme se za současnou kulturu a moderní umění, aby nepodléhaly morální ani umělecké dekadenci a reflektovaly i své vl...

22. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Většina albánských věřících jakéhokoli náboženství není praktikujících, včetně katolíků. Modleme se za lepší znalost Bible u českých i albánských katolíků, i za jejich poctivé prožívání víry, k níž patří nejen ...

21. 2. 2020

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

21. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Pro některé oblasti Albánie dodnes platí odlišné postavení muže a ženy ve společnosti, kdy se například žena nesmí sama bavit s cizím mužem. Modleme se za všechny psychicky nebo fyzicky týrané ženy a muže, aby společnost tento ...

20. 2. 2020

Propojení mladých farníků se seniory

Společně se vydají do divadla Semafor ve čtvrtek 20. února večer. Zájemci z obou stran (mládež i seniory) ať se již brzy při-hlásí u Terky Neradové.

20. 2. 2020

Kurz trénování paměti

Pokračuje trénování paměti pod vedením zkušených lektorek.

20. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Polovina Albánců se živí zemědělstvím a chovem dobytka. Modleme se za požehnání pro letošní úrodu, aby měli dostatek jídla všichni obyvatelé pobřežní, hornaté i náhorní zóny v Albánii.

19. 2. 2020

Biblický večer

BIBLICKÉ SDÍLENÍ Genesis 1-50 Společné úvahy nad biblickými texty, přečtenými v předchozích týdnech, vzájemné sdílení myšlenek a poznatků. Učíme se samostatné práci s a nad biblickými texty i na základě výkladu, jen...

19. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Odhaduje se, že během komunistické totality bylo v Albánii na příkaz Envera Hodži postaveno téměř milion menších či větších bunkrů. Modleme se za pozvednutí životní úrovně obyvatel Albánie zejména na venkově, aby vláda inve...

18. 2. 2020

Příprava k manželství

V 18:30 začíná na faře.

18. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Většina Albánců jsou vlastenci, kteří milují svou zemi a hrdě se hlásí ke své národnosti. Modleme se za úctu ke státním symbolům jak vlastní země, tak i ostatních států a národů, aby nikdo neničil jejich vlajky a nedělal si ...

17. 2. 2020

Modlitba za Albánii

V albánských vesnicích se dodnes potkáme s pohostinností, kdy místní obyvatele kolemjdoucím nabídnou zdarma šálek kávy nebo panák rakije. Modleme se za pohostinnost lidstva jako takového, aby žádný stát z principu neodmítal jinou ...

16. 2. 2020

Farní charita

Do kostela můžete přinést již nepotřebné dioptrické brýle, které po očištění budou odeslány do Afriky, kde je ještě budou využívat tamní nuzní.

16. 2. 2020

Příprava k biřmování

Zatímco ve východní tradici se udělují svátosti křtu, biřmování a eucharistie společně, západní tradice tyto svátosti oddělila, aby více zvýraznila jejich odlišnost: zatímco křest je jakýmsi zahájením života s Bohem, eucharis...

16. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Nejznámější albánskou osobností je Matka Tereza, v roce 2016 prohlášena za svatou. Modleme se za všechny Albánce, kteří v kterékoli době opustili svou zemi, aby nepřestali milovat svou vlast, svůj národ i svou řeč.

15. 2. 2020

Modlitba za Albánii

V Albánii se užívá opačná gestikulace pro vyjádření souhlasu či nesouhlasu než v ostatních evropských státech. Modleme se za smíšená manželství, aby kulturní či náboženské rozdíly nebyly důvodem k hádkám či vážným spo...

14. 2. 2020

Modlitba za Albánii

V některých oblastech Albánie stále žijí rodiny, řídící se ústně předávaným zvykovým právem, do něhož patří i krevní msta. Modleme se za tyto rodiny, aby nejen navenek, ale i vnitřně přijaly zákony Boží, které nejen zaka...

13. 2. 2020

Kurz trénování paměti

Pokračuje trénování paměti pod vedením zkušených lektorek.

13. 2. 2020

Modlitba za Albánii

V roce 1993 navštívil Albánii papež Jan Pavel II. a v roce 2014 papež František. Modleme se za všech šest albánských katolických diecézí, aby měly dobré a horlivé biskupy, jakož i dostatek duchovních povolání ke kněžství.

12. 2. 2020

Biblický večer

KNIHA EXODUS Toto jsou jména Izraelových synů, kteří s Jakubem přišli do Egypta: každý přišel se svou rodinou: Ruben, Simeon, Levi a Juda, Isachar, Zabulon a Benjamin, Dan a Neftali, Gad a Ašer. Všech, kdo pocházeli od Jakuba, bylo sed...

12. 2. 2020

Modlitba za Albánii

V roce 2001 zmizeli v albánských horách tři mladí čeští studenti, kteří pravděpodobně skončili v rukou zločinců, obchodujících s lidskými orgány. Modleme se za jejich rodiny, které se dodnes nedozvěděly nic o jejich osudu a jim...

11. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Největším lákadlem pro zahraniční turisty jsou velkolepé albánské hory a pláže na pobřeží Jaderského a Jónského moře. Modleme se za turisty, přijíždějící do Albánie, aby nezneužívali chudoby a pohostinnosti Albánců a nez...

10. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Albánie dlouhodobě bojuje s vysokou mírou korupce i s organizovaným zločinem. Modleme se především za albánské křesťany, ať dokáží odolávat silnému pokušení peněz a moci, a jsou i v těchto oblastech ve své zemi příkladem ost...

8. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Albánským národním hrdinou je Gjergj Kastriota Skanderbeg, jenž se v 15. století proslavil jako bojovník proti Osmanské říši. Modleme se za odvahu bránit pravdu a spravedlnost jak ve světě, tak i v našich rodinných či pracovních ko...

7. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Na území Albánie se v dobách říše Epirus nacházela jedna z nejstarších věštíren antiky Dodona. Modleme se za ty, kteří před vírou v osobního Boha dávají přednost různým pověrám, věštbám či horoskopům, anebo vstupují ...

7. 2. 2020

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

7. 2. 2020

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

7. 2. 2020

Výstav Eucharistie 17:00

Naši předkové se nepouštěli do žádného díla a žádné důležité práce, aniž by si nevyžádali Boží požehnání. Než začali bydlet v novém domě, kněz jim příbytek přišel požehnat, než se začalo osévat pole, modlili se sp...

6. 2. 2020

Kurz trénování paměti

Pokračuje trénování paměti pod vedením zkušených lektorek.

6. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Na rozdíl od většiny evropských zemí je Albánie demograficky mladou zemí, kde střední věk obyvatelstva je 35 let. Modleme se za mladé lidi, uzavírající manželství, aby se nelekali odříkání nebo omezení, spojených se založením...

5. 2. 2020

Biblický večer

PUNCTA EXTRAORDINARIA Tu Sáraj řekla Abramovi: „Ty jsi vinen bezprávím, které se ve mně děje! Sama jsem ti dala do klína svou otrokyni a ona, když poznala, že počala, dívá se na mě s pohrdáním. Ať mezi mnou a tebou soudí Hospodin...

5. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Od Albánie je Itálie vzdálena pouze 72 km přes moře, což vedlo během druhé světové války k snadnému obsazení země. Modleme se za brzké vyřešení mezinárodních konfliktů, které se týkají moří a mořského dna, aby honba za z...

4. 2. 2020

Modlitba za Albánii

V období let 1945 – 1990 měla Albánie jeden z nejtvrdších režimů na světě a země byla oficiálně vyhlášená jako ateistický stát. Modleme se za všechny lidi, kteří se prohlašují za nevěřící nebo ateisty, aby ve svém přes...

3. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Druhou zemí, za kterou se bude naše farnost modlit celý měsíc, je Albánie; země, v níž po druhé světové válce nastal jeden z nejtvrdších ateistických režimů na světě, který přijal roku 1967 ústavu, v níž ateismus zakotvil jak...

3. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Albánské obyvatelstvo tvoří dvě etnické skupiny: Ghegové na severu a Toskové na jihu země. Modleme se za pokojné soužití těchto dvou etnických skupin, aby mezi nimi ani v budoucnu nevznikl tak vážný spor, který by přinesl nenávi...

2. 2. 2020

Uvedení Páně do chrámu

Na mši v 10.30 budou požehnány křestní svíčky dětem, které půjdou letos k prvnímu sv. přijímání.

2. 2. 2020

Afghánistán po měsíci

Dnešní den je posledním, kdy se modlíme za Afghánistán - přijďte se podělit o své zážitky, informace, zkušenosti; do farního centra v 16 hodin přijde i řídící plukovník David Necid, jenž se účastnil vojenských operací v Afgh...

2. 2. 2020

Modlitba za Afghánistán

Buddhistické komplexy v afghánském Bamjánském údolí, zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO, byly nedávno poničeny. Modleme se za objektivní hodnocení dějin a za ochranu tradic a kultury, aby se z náboženských či politick...

2. 2. 2020

Modlitba za Argentinu

Od 16 hodin na faře proběhne prezentace o papeži Františkovi.

1. 2. 2020

Modlitba za Afghánistán

Současným prezidentem Afghánistánu je Ašraf Ghaní a premiérem Abdulláh Abdulláh. Modleme se za politické představitele tohoto státu, za prezidenta i vládu, aby byli schopni udržet mír nejen ve své zemi, ale díky tomu i na celém sv...

31. 1. 2020

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

31. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Přestože obyvatelé Afghánistánu žijí v chudobě a nejednou se živí pouze listím ze stromu, dokáží být pohostinní a zvou druhé na šálek čaje. Modleme se za větší pohostinnost i v našem národě a v našich komunitách, abychom ...

30. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

V celém Afghánistánu byly z ideologických důvodů zakázány televizory a není zde přístup k internetu. Modleme se za ty, kteří se naopak stali kdekoli ve světě, i u nás, závislými na moderních komunikačních prostředcích a otroky...

29. 1. 2020

Biblický večer

BIBLICKÉ SDÍLENÍ Genesis 25-37; 42; 45-49 Společné úvahy nad biblickými texty, přečtenými v předchozích týdnech, vzájemné sdílení myšlenek a poznatků. Učíme se samostatné práci s a nad biblickými texty i na základě v...

29. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Afghánci jsou známí jezdci na koních a národním sportem je buzkaši, při němž se muži na koních snaží dostat bezhlavou telecí mrtvolu do branky. Modleme se za větší respekt vůči všem živočichům, aby se lidé k zvířatům chov...

28. 1. 2020

Zádušní mše

Většinu z nich jsme neměli možnost poznat osobně, přesto mají velkou zásluhu na tom, že naše farnost existuje: zemřelí kněží, působící u Sv. Gotharda. O těch nejstarších nevíme téměř nic, a tak se aspoň za ty, o nichž znám...

28. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Na většině území Afghánistánu trpí zejména ženy, jichž se podle výkladu koránu nemůže dotknout cizí mužská ruka včetně lékařů. Modleme se za větší empatii a pochopení i ze strany západních zemí, aby bylo dost obětavýc...

27. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

V Afghánistánu bylo v posledních pěti letech zavražděno několik desítek zahraničních i domácích křesťanů. Modleme se především za domorodé obyvatele, kteří konvertovali ke křesťanství z islámu a jsou za to vězněni, znásil...

26. 1. 2020

Žehnání ikon

Při mši v 9 hodin.

26. 1. 2020

Ikonopisecký kurz

Ikona se nemaluje ani nekreslí, ikona se píše. Součástí psaní ikony je ztišení a modlitba, aby výsledné dílo nebylo pouze lidským výtvorem, ale inspirováno Božím Duchem. Spolu s lektorem Martinem Damianem, jenž patří k našim nejz...

26. 1. 2020

Koncert podané ruky

V kostele sv. Gotharda se v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů sejdou výjimeční umělci: opěrní pěvci Jana a Václav Siberovi představí jedno z vrcholných hudebních děl skladatele Antonína Dvořáka, Biblické písně v celém ...

25. 1. 2020

Ikonopisecký kurz

Ikona se nemaluje ani nekreslí, ikona se píše. Součástí psaní ikony je ztišení a modlitba, aby výsledné dílo nebylo pouze lidským výtvorem, ale inspirováno Božím Duchem. Spolu s lektorem Martinem Damianem, jenž patří k našim nejz...

25. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Od roku 2002 dosud zemřelo v Afghánistánu 16 českých vojáků. Modleme se za spásu jejich duší i za jejich rodiny, které se s touto ztrátou svého příbuzného musely vypořádat.

24. 1. 2020

Ikonopisecký kurz

Ikona se nemaluje ani nekreslí, ikona se píše. Součástí psaní ikony je ztišení a modlitba, aby výsledné dílo nebylo pouze lidským výtvorem, ale inspirováno Božím Duchem. Spolu s lektorem Martinem Damianem, jenž patří k našim nejz...

24. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Negramotností trpí nejen civilní obyvatelstvo Afghánistánu, ale i tamní bezpečnostní a policejní jednotky. Modleme se za rozvoj všech stupňů škol a vzdělávacích institutů a za zvýšení smyslu pro povinnost afghánského obyvatelst...

23. 1. 2020

Ikonopisecký kurz

Ikona se nemaluje ani nekreslí, ikona se píše. Součástí psaní ikony je ztišení a modlitba, aby výsledné dílo nebylo pouze lidským výtvorem, ale inspirováno Božím Duchem. Spolu s lektorem Martinem Damianem, jenž patří k našim nejz...

23. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Jediným katolickým chrámem v Afghánistánu je kaple na italském velvyslanectví v Kábulu. Modleme se za všechny katolické diplomaty v této zemi, aby společnými silami i návštěvou bohoslužeb vydávali svědectví o věrnosti své víř...

22. 1. 2020

Biblický večer

STAROVĚKÝ EGYPT V zemi nastal hlad, jiný než ten, který byl v době Abrahámově. Izák proto odešel do Geraru k pelištejskému králi Abimelekovi. Ukázal se mu však Hospodin a řekl mu: „Nechoď do Egypta, ale zůstaň v zemi, kterou t...

22. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Historicky bylo mezi Afghánistánem a Československem uzavřeno několik mezinárodních smluv a dohod. Modleme se za to, aby mezi našimi národy vládly přátelské vztahy, abychom obchodně i charitativně přispívali k odstranění tamní b...

21. 1. 2020

Zasedání PRF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh.

21. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Mezi obyvatelstvem Afghánistánu se nachází značné množství zbraní. Modleme se za zastavení černého obchodu se zbraněmi a za úplné odzbrojení civilního obyvatelstva, které by přispělo k zvýšení bezpečnosti.

20. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje cestovat do Afghánistánu. Modleme se za zdravý rozum našeho obyvatelstva, aby uposlechlo tohoto varování a nikdo se na vlastní pěst nepouštěl do individuálního dobrodružství.

19. 1. 2020

Dívčí parta

Od 15 hodin s Aničkou Vobeckou na faře.

19. 1. 2020

Setkání ministrantů

Společný program bubenečských ministrantů s jejich vedoucím Matějem Dynybylem od 15 hodin.

19. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Kromě nelegálního obchodu s narkotiky Afghánistán sužuje též korupce, zpronevěra veřejného majetku a ilegální těžba minerálů. Modleme se za probuzení svědomí všech lidí, kteří mají účast na těchto zločinných praktikách...

18. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Katolická církev není na území Afghánistánu oficiálně povolena a přestup ke křesťanství je přísně zakázán. Modleme se za všechny křesťany, kteří i přes tyto zákazy v zemi vykonávají misijní nebo charitativní činnost, ab...

17. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Území Afghánistánu tvoří krásná příroda a drsné skalnaté hory. Modleme se za lidi, kteří každoročně odcházejí do hor nedostatečně připraveni, a stávají se tak obětí přírodních i lidských katastrof.

16. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Afghánistán produkuje většinu opia ve světě. Modleme se za lidi, kteří podléhají drogám, aby se vymanili z této závislosti a řešení svých problémů hledali a nacházeli nejen u odborníků, ale i v silných přátelských vztazích...

15. 1. 2020

Biblický večer

DVANÁCT KMENŮ IZRAELE Isachar je houževnatý osel: ulehl mezi ohradami. Když viděl příjemné spočinutí i žírnou pastvu té země, sklonil šíji, nechal se obtížit. Tak se stal otrokem. Dan bude soudit svůj lid jako člen kmenů Izra...

15. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Podle OSN přes 13 milionů Afghánců trpí akutním nedostatkem potravin. Modleme se nejen za tyto hladovějící, ale i za sebe, abychom nevyhazovali žádné jídlo a mírnili se ve vybíravosti a přejídání.

14. 1. 2020

Úklid kostela po Vánocích

Stejně, jako se kostel sám nepřipraví na Vánoce, je nutná naše pomoc i při povánočním úklidu. V loňském roce nás bylo tolik, že nám celá akce trvala asi hodinu, a stihli jsme nejen odzdobit a vynést stromky, ale je i rozřezat, dá...

14. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

V Afghánistánu aktuálně umírá 11% novorozenců. Modleme se za bohaté země, aby místo financování zbrojařských zájmů podpořily stavbu a zařízení nových nemocnic a porodnic.

13. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Častými způsoby atentátů v Afghánistánu jsou sebevražedné útoky. Modleme se za afghánské rodiny, aby už v nich byly děti vychovávány tak, aby měly v úctě životy ostatních lidí i své vlastní.

12. 1. 2020

Sbírka na sirotčinec v Kábulu

Dnešní neděli po mši se koná sbírka na pomoc sestrám Matky Terezy, které provozují sirotčinec v Kábulu - v zemi není možné vyznávat jiné náboženství než islám, proto zde vystupují nikoli jako řeholnice, ale jako zdravotní sest...

12. 1. 2020

Příprava k biřmování

Zatímco ve východní tradici se udělují svátosti křtu, biřmování a eucharistie společně, západní tradice tyto svátosti oddělila, aby více zvýraznila jejich odlišnost: zatímco křest je jakýmsi zahájením života s Bohem, eucharis...

12. 1. 2020

Příprava ke křtu dítěte

Při křtu dětí slibují jejich rodiče i kmotři jak před Bohem, tak i před církví a hlavně svým vlastním svědomím docela vážný závazek. Rozhodují o budoucnu svého dítěte, aniž by se ono k tomu mohlo samo vyjádřit. Právě prot...

12. 1. 2020

Setkání rodičů prvokomunikantů

Od 18.30.

12. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Obyvatelstvo Afghánistánu netvoří jeden národ, ale větší či menší kmenové svazy, které se domlouvají více než dvaceti jazyky. Modleme se za veškeré obyvatelstvo země, aby paštunská většina neutiskovala ostatní národnostní a...

11. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

O politický i vojenský vliv na území Afghánistánu se dlouhodobě přetahují zejména Rusko a Spojené státy. Modleme se za všechny světové velmoci, aby svou sílu a moc nepředváděly vojensky, ale využily všechny prostředky pro nasto...

10. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

V Afghánistánu bylo zrušeno otroctví teprve roku 1923. Modleme se za lidi, kteří byli na území Afghánistánu uneseni a o nichž příbuzní nemají žádné zprávy, aby se jejich únosci ozvali a začali vyjednávat o jejich propuštění...

9. 1. 2020

Zasedání ERF

Prosíme o modlitbu za zdárný průběh.

9. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Právě na území Afghánistánu vzniklo roku 1994 hnutí Tálibán, které dočasně nastolilo v zemi mír a začalo tvrdě vyžadovat poslušnost striktnímu výkladu koránu. Modleme se za všechny věřící jakéhokoli náboženství, aby se j...

8. 1. 2020

Biblický večer

JAKUBŮV POHŘEB A JOSEFOVA SMRT Když dorazili do Goren-Atadu, který je za Jordánem, spustili tam velký a žalostný nářek. A Josef uspořádal za svého otce sedmidenní smuteční slavnost. Místní kanaánští obyvatele uviděli tryznu v...

8. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Nezávislost Afghánistánu byla mezinárodně uznána 19. srpna 1919. Modleme se za to, aby současní i budoucí vládci země nevnucovali svou politiku a náboženství jiným státům a národům, a uznávali jejich nezávislost.

7. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Afghánistán je už od roku 1978 místem světového konfliktu, během těchto let zemřelo více než 600.000 místních obyvatel. Modleme se za rodiny, které přišly o své členy, aby v sobě nechovaly nenávist a touhu po pomstě, a tím př...

7. 1. 2020

Příprava k manželství

V 18:30 začíná na faře.

6. 1. 2020

Vánoční bohoslužby 2019/2020

http://farnostbubenec.cz/index.php?odkaz=bohosluzby&podnabidka=adventni_a_vanocni_doba

6. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Na slavnost Zjevení Páně si povídáme a začínáme se modlit za Afghánistán. Země, o níž se v posledních letech píše, mluví a jedná velmi často. Země, kde válka, smrt a chudoba nejsou prázdným pojmem. Země, o kterou se z různýc...

6. 1. 2020

Slavnost Zjevení Páně

Dnes mše v 17.30 hodin.

5. 1. 2020

Vánoční bohoslužby 2019/2020

http://farnostbubenec.cz/index.php?odkaz=bohosluzby&podnabidka=adventni_a_vanocni_doba

5. 1. 2020

Vánoční hra pro děti a dospělé

Ing. Jan Novák je civilním povoláním sice lesním inženýrem, ale jeho srdce kromě lesů patří loutkovému divadlu – jako režisér i herec Říše loutek je nositelem řady významných ocenění, naposledy Ceny Ministerstva kultury za rok...

5. 1. 2020

Tříkrálová sbírka

Více informací v lednovém časopisu Gothard.

3. 1. 2020

Výstav Eucharistie 17:00

Naši předkové se nepouštěli do žádného díla a žádné důležité práce, aniž by si nevyžádali Boží požehnání. Než začali bydlet v novém domě, kněz jim příbytek přišel požehnat, než se začalo osévat pole, modlili se sp...

3. 1. 2020

Zádušní mše za P. Rajmona

Postupně se chceme modlit za všechny kněze, kteří u Sv. Gotharda sloužili - dnešní večer budeme myslet a modlit se za P. Miroslava Rajmona (narozen 26.3.1919), od jehož smrti uplynulo dnešního dne 27 let (zemřel 3.1.1993)

1. 1. 2020

Vánoční bohoslužby 2019/2020

http://farnostbubenec.cz/index.php?odkaz=bohosluzby&podnabidka=adventni_a_vanocni_doba

31. 12. 2019

Vánoční bohoslužby 2019/2020

http://farnostbubenec.cz/index.php?odkaz=bohosluzby&podnabidka=adventni_a_vanocni_doba

29. 12. 2019

Vánoční bohoslužby 2019/2020

http://farnostbubenec.cz/index.php?odkaz=bohosluzby&podnabidka=adventni_a_vanocni_doba

26. 12. 2019

Vánoční bohoslužby 2019/2020

http://farnostbubenec.cz/index.php?odkaz=bohosluzby&podnabidka=adventni_a_vanocni_doba

25. 12. 2019

Vánoční bohoslužby 2019/2020

http://farnostbubenec.cz/index.php?odkaz=bohosluzby&podnabidka=adventni_a_vanocni_doba

24. 12. 2019

Vánoční bohoslužby 2019/2020

http://farnostbubenec.cz/index.php?odkaz=bohosluzby&podnabidka=adventni_a_vanocni_doba

22. 12. 2019

Výzdoba kostela a stavění stromků

Akce proběhne po druhé nedělní mši. Budeme vděčni za pomoc! Zn. čím více (lidí a rukou), tím dříve a rychleji (hotovo).

22. 12. 2019

Pobožnost u hrobu P. Michala Kimáka

Sraz je ve 14.45 před strašnickým krematoriem.

20. 12. 2019

Návštěvy starých a nemocných

Budou probíhat od 9 hodin.

19. 12. 2019

Roráty při svíčkách

Pravděpodobnost, že se budeme na ranní mši brodit sněhem, je velmi malá; naopak je velmi pravděpodobné, že se nám nebude chtít překonávat lenost a do studené tmy brzy ráno vstávat. Advent je však obdobím dobrých skutků a přemáh...

18. 12. 2019

Biblický večer

BIBLICKÉ SDÍLENÍ Genesis 47-49 Společné úvahy nad biblickými texty, přečtenými v předchozích týdnech, vzájemné sdílení myšlenek a poznatků. Učíme se samostatné práci s a nad biblickými texty i na základě výkladu, jen...

17. 12. 2019

Vánoční zpovídání

Od 15 hodin budou zpovídat 2 kněží.

15. 12. 2019

Staročeské roráty

při nedělní mši v 9 hodin.

15. 12. 2019

Dívčí parta

V neděli od 15.30 se sejde dívčí parta s Aničkou Vobeckou a na faře společně upečou perníčky.

14. 12. 2019

Sobota pro muže

Žádný strach, tentokrát budou manželé a tatínkové v dobré společnosti: sraz je ve 13 hodin na faře, kde proběhne adventní duchovní obnova na téma S Janem Křtitelem u Jordánu. Po dvou hodinách přednášky a tichého rozjímání se ...

12. 12. 2019

Roráty při svíčkách

Pravděpodobnost, že se budeme na ranní mši brodit sněhem, je velmi malá; naopak je velmi pravděpodobné, že se nám nebude chtít překonávat lenost a do studené tmy brzy ráno vstávat. Advent je však obdobím dobrých skutků a přemáh...

11. 12. 2019

Biblický večer

POSLEDNÍ DNY JAKUBA Jakub Josefovi řekl: „Nyní oba tví synové, kteří se ti narodili v egyptské zemi ještě předtím, než jsem k tobě přišel do Egypta, budou mými, Efraim a Manases budou mojí stejně jako Ruben a Simeon. Děti, je...

6. 12. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Naši předkové se nepouštěli do žádného díla a žádné důležité práce, aniž by si nevyžádali Boží požehnání. Než začali bydlet v novém domě, kněz jim příbytek přišel požehnat, než se začalo osévat pole, modlili se sp...

5. 12. 2019

Svatomikulášský večer

Možná přijde i sv. Mikuláš... Dnes po 17.30. Mše tento den jako obvykle od 6.30 - roráty při svíčkách.

5. 12. 2019

Roráty při svíčkách

Pravděpodobnost, že se budeme na ranní mši brodit sněhem, je velmi malá; naopak je velmi pravděpodobné, že se nám nebude chtít překonávat lenost a do studené tmy brzy ráno vstávat. Advent je však obdobím dobrých skutků a přemáh...

4. 12. 2019

Biblický večer

SETKÁNÍ S FARAONEM Tu Josef uvedl k faraonovi svého otce Jakuba a představil mu ho a Jakub faraona pozdravil. Faraon se Jakuba zeptal: „Kolik ti je let?“ a Jakub faraonovi odpověděl: „Let mého pobytu na zemi bylo sto třicet, má lét...

1. 12. 2019

Mše sv. na Karlštejně

V kapli sv. Mikuláše na hradě Karlštejně od 14.00 hod. V rámci mše sv. bude požehnán adventní věnec na hradě a donesené věnce přítomných. Mši sv. za Karla IV., za naše politiky a za dar víry pro náš národ budou sloužit kanov...

1. 12. 2019

Strom splněných přání

Na první adventní neděli připravujeme poprvé společně s MČ Praha 6 velkou adventní akci – dárkem do 1 000 Kč budeme obdarovávat konkrétní nuzné a potřebné na Praze 6; rozsvícení vánočního stromu na Kulaťáku tak bude doprová...

1. 12. 2019

Žehnání adventních věnců

Věnce budou požehnány při obou mších. Před začátkem mše své věnce položte před oltář.

27. 11. 2019

Biblický večer

BIBLICKÉ SDÍLENÍ Genesis 42-46 Společné úvahy nad biblickými texty, přečtenými v předchozích týdnech, vzájemné sdílení myšlenek a poznatků. Učíme se samostatné práci s a nad biblickými texty i na základě výkladu, jen...

24. 11. 2019

Strom splněných přání

Na první adventní neděli připravujeme poprvé společně s MČ Praha 6 velkou adventní akci – dárkem do 1 000 Kč budeme obdarovávat konkrétní nuzné a potřebné na Praze 6; rozsvícení vánočního stromu na Kulaťáku tak bude doprová...

24. 11. 2019

Příprava ke křtu dítěte

Při křtu dětí slibují jejich rodiče i kmotři jak před Bohem, tak i před církví a hlavně svým vlastním svědomím docela vážný závazek. Rozhodují o budoucnu svého dítěte, aniž by se ono k tomu mohlo samo vyjádřit. Právě prot...

20. 11. 2019

Biblický večer

TŘETÍ CESTA DO EGYPTA Jakub tedy vyšel z Beršeby. Izraelovi synové vezli svého otce, své děti a ženy na vozech, které faraon poslal. Vzali s sebou i svá stáda a svůj majetek, který získali v Kanaánu. Genesis 46 Na rozdíl od...

15. 11. 2019

Modlitba nešpor

Nešpory je večerní modlitba, kterou se kněží a řeholníci modlí v církvi na celém světě – je to propojení duchovních, kteří tímto způsobem mají jako jedno společenství posvěcovat tento pozemský čas. Po druhém vatikánském ...

13. 11. 2019

Biblický večer

SMÍŘENÍ S BRATRY Josef řekl svým bratrům: „Já jsem Josef. Můj otec je tedy naživu?“ Bratři však úžasem a zděšením nebyli schopni odpovědi. Josef bratry vybídl: „Pojďte blíž.“ Genesis 45 Nejde pouze o dramatický ...

8. 11. 2019

Modlitba nešpor

Nešpory je večerní modlitba, kterou se kněží a řeholníci modlí v církvi na celém světě – je to propojení duchovních, kteří tímto způsobem mají jako jedno společenství posvěcovat tento pozemský čas. Po druhém vatikánském ...

8. 11. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

7. 11. 2019

Aktivní senioři

Vendulka už má připraveno plno nápadů, čím vším mohou být nejen postarší dámy, ale i případní zájemci z řad pánů seniorů užiteční. Všichni, kteří nechtějí být pouze důchodci na plný úvazek, mohou přijít ve čtvrtek ...

6. 11. 2019

Biblický večer

DRUHÁ CESTA DO EGYPTA Rychle složili vaky na zem a každý otevřel svůj. On je postupně prohledal, od nejstaršího po nejmladšího. Pohár se našel v Benjaminově vaku. Tehdy si roztrhli šaty, každý naložil vak na svého osla a vrátil...

6. 11. 2019

Maminky s dětmi

Vezměte s sebou své ratolesti a přijďte na faru ve středu dopoledne od 10 hodin, kdy si maminky na tzv. mateřské dovolené chtějí spolu popovídat, poradit se, něco hezkého udělat, a přitom si možná sdělit i své výchovné zkušenost...

4. 11. 2019

Společná modlitba

Bez Božího požehnání marné je naše namáhání, věděli už naši předkové. Za poslední roky přibylo v naší farnosti hodně nových akcí a pravidelných aktivit, s čímž však zároveň narůstá nebezpečí vyhoření a únavy těch...

2. 11. 2019

Dušičková mše na bubenečském hřbitově od 16 hodin

Podle naší víry si můžeme vzájemně pomáhat nejen během tohoto života, ale i po smrti: Bůh počítá s naší láskou, s níž se za zemřelé modlíme a přimlouváme se za ně. Právě pro tuto lásku, o níž Bůh ví dávno předtím, n...

1. 11. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

V pátek 1. listopadu si v církvi připomínáme zasvěcený svátek Všech svatých, jenž není jen dnem oslavy těch, kteří již dosáhli slávy vzkříšení, ale i dnem modlitby za nás, kteří jsme k tomuto cíli povoláni. Myslet si, že s...

31. 10. 2019

Aktivní senioři

Vendulka už má připraveno plno nápadů, čím vším mohou být nejen postarší dámy, ale i případní zájemci z řad pánů seniorů užiteční. Všichni, kteří nechtějí být pouze důchodci na plný úvazek, mohou přijít ve čtvrtek ...

31. 10. 2019

Pohřeb otce Michala Kimáka

V 9.30 U SV. ANTONÍNA V PRAZE - HOLEŠOVICÍCH. OTEC MICHAL KIMÁK ZEMŘEL V POZDNÍCH VEČERNÍCH HODINÁCH A PO DLOUHÉ NEMOCI ZAOPATŘEN SVÁTOSTMI DNE 24. ŘÍJNA 2019. PROSÍME O MODLITBY.

30. 10. 2019

Biblický večer

GENESIS 39-42 Společné úvahy nad uvedenými biblickými texty, myšlenky, otázky, vzájemné sdílení. K samostatné práci nad biblickými texty pomůže výklad předchozích týdnů. Večer vede Patrik Benda.

27. 10. 2019

Misijní neděle

Třetí neděli v říjnu církev slaví misijní neděli – je to den, kdy se spolu s ostatními věřícími modlíme za ty národy, které ještě neznají křesťanství anebo kde křesťané prožívají i v dnešní době útisk, nesvobodu a p...

25. 10. 2019

Společná modlitba růžence

Původ modlitby růžence je připisován svatému Dominikovi, jemuž to měla zjevit Panna Maria v roce 1214. Vložení rozjímavých tajemství z jejího života a ze života Ježíše je spojován s kartuziánem Dominikem Pruským na počátek 15....

23. 10. 2019

Biblický večer

PRVNÍ CESTA DO EGYPTA Josef byl správcem země. Právě on prodával obilí všem obyvatelům. Jeho bratři přišli a hluboce se mu poklonili. Když je Josef uviděl, hned je poznal, ale choval se k nim cize… Genesis 42 Obsah faraonový...

20. 10. 2019

Biřmování

Po křtu je to druhá významná svátost, zanechaná Ježíšem pro všechny, kteří jsou již pokřtěni a chtějí být ve světě dobrými a silnými svědky své víry. Slib, učiněný apoštolům, že jim pošle svého, Božího Ducha, aby to...

18. 10. 2019

Společná modlitba růžence

Původ modlitby růžence je připisován svatému Dominikovi, jemuž to měla zjevit Panna Maria v roce 1214. Vložení rozjímavých tajemství z jejího života a ze života Ježíše je spojován s kartuziánem Dominikem Pruským na počátek 15....

16. 10. 2019

Biblický večer

FARAONOVY SNY Minula dvě léta a faraon měl sen. Stál u Nilu. Najednou z Nilu vystoupilo sedm krav. Byly pěkné na pohled a vykrmené. Začaly se pást na mokřině. Za nimi vystoupilo sedm jiných krav. Byly ošklivé na pohled a vyhublé. ...

13. 10. 2019

Farní charita

Začíná podzim a krátce poté zima – ne každý člověk je však na tato chladná a sychravá roční období připraven. Ať už vlastní vinou anebo v důsledku těžkých životních situací se ocitají v nouzové situaci i matky s dětmi, ...

11. 10. 2019

Společná modlitba růžence

Původ modlitby růžence je připisován svatému Dominikovi, jemuž to měla zjevit Panna Maria v roce 1214. Vložení rozjímavých tajemství z jejího života a ze života Ježíše je spojován s kartuziánem Dominikem Pruským na počátek 15....

9. 10. 2019

Biblický večer

JOSEF VE VĚZENÍ Jedné noci měli oba (číšník i pekař) sen – každý z nich měl určitý smysl pro číšníka a pro pekaře egyptského krále, dva vězně v žaláři. Když k nim Josef ráno přišel, viděl, že jsou rozrušení. ...

7. 10. 2019

Angličtina pro předškoláky

V čase od 16.15 hodin; formou hry povede lekce Eva Kličková.

6. 10. 2019

Sčítání věřících

Velmi prosíme, kdybyste tuto neděli přišli – pokud možno – do našeho kostela, pokud se cítíte být součástí bubenečské farnosti, protože jde o důležité podklady pro informace o životě farnosti. Děkujeme!

6. 10. 2019

Sbírka na splátku půjčky

Po obou nedělních mších proběhne pravidelná měsíční sbírka na splátku nedávno zrekonstruované fary.

5. 10. 2019

Farní brigáda

Práce na farní i kostelní zahradě, vynášení nepořádku, prořezané stromy, štípání dříví, první velký úklid fary, stěhování starého nábytku atd. Začátek je v 9 hodin.

4. 10. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Naši předkové se nepouštěli do žádného díla a žádné důležité práce, aniž by si nevyžádali Boží požehnání. Než začali bydlet v novém domě, kněz jim příbytek přišel požehnat, než se začalo osévat pole, modlili se sp...

4. 10. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

2. 10. 2019

Biblický večer

JOSEF V POTIFAROVĚ DOMĚ Josef žil v domě svého egyptského pána. A jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že všechno, co dělá, Hospodin provází zdarem. Tak si Josef získal jeho přízeň a směl mu přisluhovat. Dokonce ho ustanov...

30. 9. 2019

Angličtina pro předškoláky

V čase od 16.15 hodin; formou hry povede lekce Eva Kličková.

29. 9. 2019

Sbírka na církevní školství

I když není křesťan povinen své dítě přihlásit do církevní školky nebo školy, tam, kde jsou pro to vhodné podmínky (tzn. nejen dostatek věřících, ale především dostatek věřících a odborně vzdělaných učitelů) církev dop...

29. 9. 2019

Dívčí parta

Děvčata od 10 do 18 let mají 16 hodin svou dívčí partu, kromě příjemného povídání budou také malovat na plátěné tašky!

24. 9. 2019

Modlitba růžence

Letos uplynou čtyři roky, co s vážným ohrožením života odvezli do nemocnice bývalého administrátora bubenečské farnosti P. Michala Kimáka. Po několika dnech mu teplota vystoupala natolik, že byl vážně ohrožen na životě, proto ho...

22. 9. 2019

Příprava ke křtu dítěte

Při křtu dětí slibují jejich rodiče i kmotři jak před Bohem, tak i před církví a hlavně svým vlastním svědomím docela vážný závazek. Rozhodují o budoucnu svého dítěte, aniž by se ono k tomu mohlo samo vyjádřit. Právě prot...

22. 9. 2019

Příprava k biřmování

Po mši svaté pokračuje příprava letošních biřmovanců - svátost biřmování přijde do farnosti udělit biskup V. Malý v neděli 20. října 2019.

17. 9. 2019

Modlitba růžence

Letos uplynou čtyři roky, co s vážným ohrožením života odvezli do nemocnice bývalého administrátora bubenečské farnosti P. Michala Kimáka. Po několika dnech mu teplota vystoupala natolik, že byl vážně ohrožen na životě, proto ho...

17. 9. 2019

Příprava k manželství

V 18:30 začíná na faře.

15. 9. 2019

Farní táborák

Není-li někdo odcestovaný nebo nemocný, neděli co neděli se obvykle schází členové farnosti každou neděli, aby se dozvěděli něco nového z Bible, ale rovněž proto, aby se povzbudili navzájem ve víře, případně si pomohli, kdyby ...

10. 9. 2019

Modlitba růžence

Letos uplynou čtyři roky, co s vážným ohrožením života odvezli do nemocnice bývalého administrátora bubenečské farnosti P. Michala Kimáka. Po několika dnech mu teplota vystoupala natolik, že byl vážně ohrožen na životě, proto ho...

10. 9. 2019

Zasedání PRF

Prosíme o modlitby za zdárné zasedání. Děkujeme!

8. 9. 2019

Veni Sancte

Všichni víme, že ke školnímu roku patří nejen čas, který žáci, studenti, učitelé (ale i rodiče nebo prarodiče) tráví v budově školy, ale i ten, který slouží na přípravu. Odejít na hodinu nebo dokonce na zkoušku, aniž bychom...

6. 9. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Po letní pauze se do kostela navrací klasický řád bohoslužeb, tedy nejen i další mše svaté, které v červenci a srpnu chyběly (úterý 17:30, čtvrtek 6:30, neděle 10:30), ale i některé pravidelné aktivity. Hned v úvodu měsíce, na ...

6. 9. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

5. 9. 2019

Zasedání ERF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh dnešního zasedání ERF. Děkujeme!

3. 9. 2019

Modlitba růžence

Letos uplynou čtyři roky, co s vážným ohrožením života odvezli do nemocnice bývalého administrátora bubenečské farnosti P. Michala Kimáka. Po několika dnech mu teplota vystoupala natolik, že byl vážně ohrožen na životě, proto ho...

3. 9. 2019

Modlitba růžence

Ode dneška každý týden od 17 hodin se modlíme za nemocného otce Michala Kimáka.

1. 9. 2019

Opět dvě nedělní mše

S měsícem září se opět vracíme k pravidelnému bohoslužebnému řádu, již tuto neděli se tedy sejdeme na obou mších, přičemž ta druhá (10:30) je víc zaměřena na rodiny s dětmi.

31. 8. 2019

Bohoslovec v zahraničí

Prosíme o modlitby za bohoslovce, který dnes odlétá na roční studijní pobyt do zahraničí. Děkujeme!

25. 8. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

24. 8. 2019

Pouť rodin

Prosíme o modlitbu za zdárný průběh pouti mladých rodin. Děkujeme!

20. 8. 2019

Příprava k manželství

V 18:30 začíná na faře podzimní přípravný kurz pro manželství - páry, které se ho chtějí zúčastnit, ať se co nejdříve přihlásí na emailovou adresu farnosti (farnost.bubenec@gmail.com).

18. 8. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

15. 8. 2019

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Jedná se o zasvěcený den, mše bude od 6.30 ráno!

14. 8. 2019

Otevřený kostel

Pro všechny, kteří se i o prázdninách chtějí ztišit nebo se v klidu zastavit na modlitbu před svatostánkem, je i dnes v čase 15:00 - 17:30 otevřený kostel sv. Gotharda.

11. 8. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

11. 8. 2019

Příprava k biřmování

Po mši svaté pokračuje příprava letošních biřmovanců - svátost biřmování přijde do farnosti udělit biskup V. Malý v neděli 20. října 2019.

7. 8. 2019

Otevřený kostel

I dnešní odpoledne bude pro volnou návštěvu otevřený kostel sv. Gotharda; přijít můžete v čase 15:00-17:30.

4. 8. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

28. 7. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

21. 7. 2019

Farní motorky

Již podruhé vyrazíme společně na svých motorkách nejen proto, že nás to baví, ale i proto, abychom se spolu modlili na několika místech v Čechách, na Moravě a tentokrát i v Rakousku a Maďarsku. Cílem je benediktinský klášter Pan...

21. 7. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

17. 7. 2019

Otevřený kostel

I dnes odpoledne (15:00 - 17:30) je otevřený kostel sv. Gotharda pro každého, kdo se v něm chce zastavit, sednout si nebo kleknout, přemýšlet, modlit se nebo jen tak být, prožít svou radost či vyplakat svou bolest...

14. 7. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

13. 7. 2019

Farní cyklovýlet

Cílem je tentokrát hrad Karlštejn, sraz je na stanici metra Stodůlky ráno v 7:45!

9. 7. 2019

Letní provoz

Celé léto budou mše pouze ve středu a v pátek večer, v neděli bude mše pouze v 9 hodin. Otevřený kostel bude ve středu od 15 hodin.

7. 7. 2019

Příprava ke křtu dítěte

Mohou přijít rodiče i v těhotenství. Začínáme v 17 hodin v kostele.

7. 7. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

5. 7. 2019

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Dnešní slavnost slovanských věrozvěstů můžete prožít i mší svatou v Bubenči - začíná tradičně v podvečer v 17:30

3. 7. 2019

Otevřený kostel

I dnes odpoledne je otevřený kostel sv. Gotharda pro tichou návštěvu či modlitbu - od 15:00 do 17:30, kdy začíná mše svatá

30. 6. 2019

Sbírka na bohoslovce

Arcibiskupství pražské pořádá každoročně dvě sbírky na bohoslovce, tzv. Mikulášskou v prosinci a Svatopetrskou v červnu. Peníze, vysbírané při sbírce tuto neděli ve všech kostelích pražské arcidiecéze tak neslouží na pokryt...

29. 6. 2019

Slavnost sv. Petra a Pavla

Mše mimořádně v sobotu od 17.30 hodin.

28. 6. 2019

Nejsvětější srdce Ježíšovo

Od 17 hodin pobožnost k Božskému Srdci Ježíšovu.

26. 6. 2019

Biblický večer

JUDA A TAMAR Když Juda uviděl Tamar, považoval ji za nevěstku, protože si zastřela tvář. Obrátil se k ní, sedící při cestě, a řekl: „Dovol prosím, abych k tobě vešel.“ Nevěděl totiž, že je to jeho snacha. Děj Bible se ...

24. 6. 2019

Narození sv. Jana Křtitele

Dnes mimořádně mše od 17.30 hodin.

23. 6. 2019

Te Deum

Nejen prosit, ale i děkovat má umět každý slušně vychovaný člověk. Tak nás to učili rodiče, tak to učíme děti i my. A toto pravidlo se týká nejen lidí, ale i Boha. Toho prosíme téměř denně za naše osobní i společenské pot...

20. 6. 2019

Mše sv. s adorací

Slavnost Božího Těla je letošním vyvrcholením pražského eucharistického kongresu, který svolal kardinál Dominik Duka: večerní mše svatá v katedrála začíná v 17 hodin, po ní následuje eucharistický průvod do baziliky Nanebevzet...

18. 6. 2019

Příprava k manželství

Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby. Setkání se koná na adrese Z. Wintra. Pater počká do 18:30 u kostela, na dané a...

16. 6. 2019

Kurz první pomoci

Cca hodinový kurz se koná od 15 hodin.

16. 6. 2019

Setkání vedoucích

Žádná farní aktivita by nemohla existovat, kdyby ji někdo neměl na starosti a dostatečně včas ji nepřipravil nebo pak náležitě nezpropagoval či pečlivě nevedl. To se netýká pouze pravidelných aktivit, jakými jsou zkoušky pěveck...

14. 6. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

13. 6. 2019

Benefiční koncert

Druhou akcí ve spolupráci s evangelickým sborem v Dejvicích bude benefiční koncert evangelického pěveckého sboru s africkým sborem.

12. 6. 2019

Biblický večer

Tu Izrael řekl Josefovi: „Zdalipak nepasou tvoji bratři v Šekemu? Pojď, rád bych tě za nimi poslal.“ On mu odvětil: „Tu jsem.“ Izrael mu řekl: „Jdi a podívej se, je-li s tvými bratry a s ovcemi vše v pořádku, a podej mi zpráv...

9. 6. 2019

První svaté přijímání dětí

8 dětí z naší farnosti poprvé přistoupí ke sv. přijímání, a to při mši v 10:30.

8. 6. 2019

1. zpověď dětí

8. 6. 2019

Přijetí do katechumenátu

V katedrále od 16:30.

7. 6. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

5. 6. 2019

Biblický večer

Ezau pak vzal své ženy, syny a dcery i všechny lidi svého domu, stádo a všechen dobytek i všechen majetek, jehož v kenaanské zemi nabyl, a odešel od svého bratra Jákoba pryč do seírské země. Opět se nám na scénu dostává star...

31. 5. 2019

Májová pobožnost

Dnes od 17 hodin.

31. 5. 2019

Tisíckráte tisíc

Tento měsíc se nebude konat sbírka na rekonstrukci fary. Kdo se chce do akce zapojit, může si vzít z kostela domů letáček, položený vzadu za lavicemi.

29. 5. 2019

Ekumenická bohoslužba

Otevřením nově zrekonstruované fary končí naše neobvyklá spolupráce s evangelickým sborem v Dejvicích, kde jsme mohli využívat jejich sborové prostory. Tuto etapu ukončíme dvěma akcemi: tou první je právě společná ekumenická bo...

26. 5. 2019

Požehnání nových prostor farního komunitního centra

Přijde mezi nás apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo. Mše v 10:30, NENÍ MŠE V 9 HODIN!!!

24. 5. 2019

Májová pobožnost

Dnes od 17 hodin.

24. 5. 2019

Noc kostelů

Prosíme všechny, kdo mohou pomoci (s organizací, hlídáním kostela i s napečením malého občerstvení pro návštěvníky), ať se přihlásí u Dagmar Dynybylové (viz webové stránky).

22. 5. 2019

Biblický večer

PROROK Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: "Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka." Nato jsem odpověděl: "Ach, Panovníku Hospod...

19. 5. 2019

Sbírka na arcidiecézi

Tzv. svatojánská sbírka na pražskou arcidiecézi představuje jeden z několika podílů farníků ze všech farností na výdajích pražského arcibiskupství. Peníze, vysbírané v kostelích tuto neděli, tedy nezůstávají na účtech farn...

17. 5. 2019

Májová pobožnost

Dnes od 17 hodin.

15. 5. 2019

Biblický večer

BIBLICKÉ PRAMATKY Ve dnech Šamgara, syna Anatova, ve dnech Jáeliných byly opuštěny stezky. Kdo se vydávali na cesty, vydávali se po stezkách křivolakých. Opuštěn byl venkov, pusto bylo v Izraeli, až jsem povstala já, Debóra, povst...

14. 5. 2019

Příprava k manželství

Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby. Setkání se koná na adrese Z. Wintra. Pater počká do 18:30 u kostela, na dané a...

12. 5. 2019

Příprava k biřmování

Biřmování je jednou ze tří tzv. iniciačních svátostí, tedy událostí, jimiž se věřící v Ježíše Krista nejen napojuje na Boží milosti, ale postupně se stává plnohodnotnou součástí církve. Zatímco východní křesťané je p...

12. 5. 2019

Příprava ke křtu dítěte

Mohou přijít rodiče i v těhotenství. Začínáme v 17 hodin v kostele.

11. 5. 2019

Albánská mše

Od 11 hodin v našem kostele.

10. 5. 2019

Májová pobožnost

Dnes od 17 hodin.

10. 5. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

5. 5. 2019

Farní pouť

Hostem bude P. Jiří Korda, po mši svaté pak bude možnost společně pobýt na kostelní zahradě, kde bude postavený stan. Jídlo a nápoje se budou přebírat přede mší svatou v čase 9:30-10:15. MŠE V 9 HODIN ODPADÁ.

4. 5. 2019

Svatá Hora

Při mši v 11:30 bude náš bohoslovec Michal Hladík přijat mezi kandidáty jáhenství a kněžství. Hlavním celebrantem je Dominik kardinál Duka.

3. 5. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

1. 5. 2019

Farní vycházka rodin

V 10 hodin je sraz na Nádraží Podbaba. Rodiny pojedou vlakem do Roztok a poputují přes Žalov do Úholiček.

28. 4. 2019

Pouť ke sv. Jiří v Libušíně

Poutní mše ve starobylém kostelíku začíná v 16.00. Putování pro děti s hrami začíná ve 13.00 u kostela v Kladně - Rozdělově. Hlavním celebrantem bude P. Miloš Szabo, Th.D.

24. 4. 2019

Biblický večer

JAKUBOVO PUTOVÁNÍ I ukázal se Bůh znovu Jákobovi, když přišel z Rovin aramských, a požehnal mu slovy: "Tvé jméno bylo Jákob; už nebudeš zván Jákob, tvé jméno bude Izrael." A dal mu jméno Izrael. Poté, co Jakubovi synové S...

18. 4. 2019

Není ranní mše

Koná se pouze Missa chrismatis se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 9.30 hodin. Doporučujeme nechat si časovou rezervu s ohledem na kontroly na Hradě.

18. 4. 2019

Zavřený kostel

Výjimečně bude kostel otevřený až před večerními obřady.

16. 4. 2019

Zpovídání před Velikonocemi

Zpovědní služba otců Vladimíra Málka a Miloše Szabo v čase 15:00-18:00 pro všechny, kteří se před svátky chtějí smířit s Bohem i mezi sebou navzájem. Výjimečně se nekoná modlitba růžence za otce Michala Kimáka.

16. 4. 2019

Odpadá náboženství

15. 4. 2019

Mše sv.

Od 17:30.

14. 4. 2019

Příprava k biřmování

Biřmování je jednou ze tří tzv. iniciačních svátostí, tedy událostí, jimiž se věřící v Ježíše Krista nejen napojuje na Boží milosti, ale postupně se stává plnohodnotnou součástí církve. Zatímco východní křesťané je p...

13. 4. 2019

Žehnání motorek

Všichni motorkáři jsou zváni na společnou akci v létě, je již ale potřebné přihlásit se u Michala Hladíka (motorkari@farnostbubenec.cz); zahájení sezony bude v sobotu 13.4. na letišti v Panenském Týnci, kde otec Miloš požehná mot...

12. 4. 2019

Křížová cesta

Poslední dobou v naší farnosti oblíbená společná postní modlitba – zamýšlením se nad jednotlivými zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat k Ježíši, jenž nás vol...

12. 4. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

10. 4. 2019

Biblický večer

MOUDROST Bože našich otců, milosrdný Hospodine, ty jsi učinil všechno svým slovem a ve své moudrosti jsi vytvořil člověka, aby vládl nad tvory, kterým jsi dal vzniknout, a aby spravoval svět v svatosti a spravedlnosti a konal soud s up...

9. 4. 2019

Příprava k manželství

Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby. Setkání se koná na adrese Z. Wintra. Pater počká do 18:30 u kostela, na dané a...

7. 4. 2019

Třetí skrutinium

Z letošní skupiny hledačů se pro křest o Velikonocích v naší farnosti nakonec rozhodla jedna dospělá katechumenka Anička Macurová. Křest je však nejen událost, odehrávající se mezi člověkem a Bohem, ale i zařazení do konkrétní...

7. 4. 2019

Otevřená fara

V čase 15:00-18:00 bude otevřena rekonstruovaná fara k prohlídce všem farníkům; požehnání nových prostor farního komunitního centra se bude konat v neděli 26.5., kdy mezi nás přijde apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo.

5. 4. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

5. 4. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

3. 4. 2019

Biblický večer

ZNEUCTĚNÍ DINY Dina, kterou Lea porodila Jakubovi, jednou šla navštívit místní dívky. Když jí uviděl Šekem, syn knížete té země, vzal si jí násilím, spal s ní, a tak jí zneuctil. Další z těžko pochopitelných biblický...

2. 4. 2019

Odpadá náboženství

31. 3. 2019

Sbírka na Arcidiecézní charitu

Sbírka proběhne během obou mší.

31. 3. 2019

Vojenská mše

K poctě bl. Karla I. Rakouského. Od 9 hodin.

29. 3. 2019

Křížová cesta

Poslední dobou v naší farnosti oblíbená společná postní modlitba – zamýšlením se nad jednotlivými zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat k Ježíši, jenž nás vol...

29. 3. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

27. 3. 2019

Biblický večer

JAKUBOVO SETKÁNÍ S EZAUEM Jakub pokojně dorazil do kanaánského města Šekemu a utábořil se před městem. Potom postavil oltář a nazval jej ´El je Bůh Izraele´. Zdá se, že příběh dvojčat Jakuba a Ezaua končí šťastně – ...

26. 3. 2019

Příprava k manželství

Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby. Setkání se koná na adrese Z. Wintra. Pater počká do 18:30 u kostela, na dané a...

25. 3. 2019

Slavnost Zvěstování Páně

Mše od 17:30.

24. 3. 2019

Pomazání nemocných

Každý, kdo se ocitá v ohrožení života buď vážnou nemocí nebo stářím (kdy bez léků by pravděpodobně brzy umřel), dostává přímo od Ježíše nabídku přijmout svátost nemocných. Podmínkou je kromě výše popsaného stavu a v...

23. 3. 2019

Postní duchovní obnova

Jeden z nejvyhledávanějších pražských kazatelů, redemptorista Petr Beneš, zavítá do bubenečské farnosti, aby svými promluvami, modlitbou i svátostí smíření doprovodil každého z nás, kteří se toto sobotní dopoledne rozhodneme p...

22. 3. 2019

Křížová cesta

Poslední dobou v naší farnosti oblíbená společná postní modlitba – zamýšlením se nad jednotlivými zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat k Ježíši, jenž nás vol...

22. 3. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

20. 3. 2019

Povídání o Panamě

Srdečně zveme! - s bohoslovcem Michalem Hladíkem a kameramanem Janem Hellerem.

19. 3. 2019

Slavnost sv. Josefa

Mše v Bubenči začíná v 17:30.

17. 3. 2019

Příprava k biřmování

Biřmování je jednou ze tří tzv. iniciačních svátostí, tedy událostí, jimiž se věřící v Ježíše Krista nejen napojuje na Boží milosti, ale postupně se stává plnohodnotnou součástí církve. Zatímco východní křesťané je p...

17. 3. 2019

Druhé skrutinium

Z letošní skupiny hledačů se pro křest o Velikonocích v naší farnosti nakonec rozhodli dva dospělí katechumeni – Anička a Jakub. Křest je však nejen událost, odehrávající se mezi člověkem a Bohem, ale i zařazení do konkrétníh...

17. 3. 2019

Příprava ke křtu dítěte

Mohou přijít rodiče i v těhotenství. Začínáme v 17 hodin v kostele.

16. 3. 2019

Pěší pouť do Hájku

Není to jen vycházka do přírody ani pouhá společná modlitba – společné překonávání překážek během 16 km poutě, nějaké postní předsevzetí i několik minut mlčení: možná i vy máte za co Bohu děkovat nebo ho za co odprosit...

15. 3. 2019

Křížová cesta

Poslední dobou v naší farnosti oblíbená společná postní modlitba – zamýšlením se nad jednotlivými zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat k Ježíši, jenž nás vol...

15. 3. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

13. 3. 2019

Biblický večer

JAKUB MÁ STRACH ZE SVÉHO BRATRA Jakub si řekl: „Bože mého otce Abraháma a Bože mého otce Izáka… nezasloužím si všechno tvé milosrdenství… vysvoboď mě prosím z ruky mého bratra Ezaua. Bojím se…“ Když se Jakub blí...

10. 3. 2019

První skrutinium

Z letošní skupiny hledačů se pro křest o Velikonocích v naší farnosti nakonec rozhodli dva dospělí katechumeni – Anička a Jakub. Křest je však nejen událost, odehrávající se mezi člověkem a Bohem, ale i zařazení do konkrétníh...

10. 3. 2019

Křest

Svátost křtu bude udělena malému Peterovi Páleníkovi, synovi mladých kostelníků, a to při mši v 10:30.

8. 3. 2019

Křížová cesta

Poslední dobou v naší farnosti oblíbená společná postní modlitba – zamýšlením se nad jednotlivými zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat k Ježíši, jenž nás vol...

8. 3. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

7. 3. 2019

Společné zasedání PRF a ERF

Prosíme o modlitbu za zdárný průběh.

6. 3. 2019

Popeleční středa

Dnes je den přísného půstu, začátek čtyřicetidenního postního období: každý, kdo se rozhodne něco ve svém životě změnit, očistit svůj život od některé nepravosti anebo zrekonstruovat jakýkoli nabouraný vztah, může se v tent...

6. 3. 2019

Postní kasička

Po celou postní dobu je možné přispět do postní kasičky umístěné v kostele.

3. 3. 2019

Sbírka na rekonstrukci fary

Dnes opět proběhne po obou mších.

1. 3. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

27. 2. 2019

Biblický večer

JAKUBŮV NÁVRAT Když se zeťovi, který je navíc z cizí země, začne dařit lépe než tchánovi, je problém v jejich vzájemném vztahu doslova na spadnutí. A přesně to se stane Jakubovi: Lában, otec jeho dvou manželek, se s nelibostí d...

26. 2. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

25. 2. 2019

Farní charitní akce

Sejdeme se na adrese Žitná 51 v 17.30, kde pomůžeme připravit teplé nápoje pro lidi bez domova, poté se odebereme do kostela sv.Štěpána, kde se pomodlíme. V 19 hodin se přesuneme k bezdomovcům, kde pomůžeme rozdat jídlo a nápoje. K...

24. 2. 2019

Haléř sv. Petra

Tradice vznikla v 8. století mezi anglickými křesťany, kteří se rozhodli podpořit ze svých příjmů římskou církev, která jménem celé katolické církve pak pomáhá těm nuznějším. V roce 1871 papež Pius IX. tuto tradici, která s...

17. 2. 2019

Příprava k biřmování

Biřmování je jednou ze tří tzv. iniciačních svátostí, tedy událostí, jimiž se věřící v Ježíše Krista nejen napojuje na Boží milosti, ale postupně se stává plnohodnotnou součástí církve. Zatímco východní křesťané je p...

15. 2. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

8. 2. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

7. 2. 2019

Zasedání ERF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh zasedání. Děkujeme!

6. 2. 2019

Biblický večer

JAKUBOVY ŽENY Už první věty 29. kapitoly knihy Genezis vyvolávají řadu otázek: proč začíná věta obratem, že se „Jakub postavil na nohy“? Má nějaký význam, že se odvalil studniční kámen teprve poté, co se u studny shromáž...

3. 2. 2019

Svatoblažejské požehnání

Jedno z mála tradičních požehnání, které i po liturgické reformě druhého vatikánského koncilu zůstalo jako alternativa ke společnému požehnání na závěr mše: kněz se zkříženými svícemi uděluje jednotlivcům osobní požehn...

3. 2. 2019

Žehnání svící

Proběhne při mši v 9 hodin.

3. 2. 2019

Žehnání křestních svící prvokomunikantů

Při mši v 10:30 proběhne žehnání křestních svící dětí, které se připravují k 1. sv. přijímání.

3. 2. 2019

Sbírka na rekonstrukci fary

Pravidelní sbírka proběhne po obou nedělních mších.

1. 2. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

1. 2. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

30. 1. 2019

Biblický večer

JAKUBŮV SEN „Když se Jakub probudil ze snu, usoudil: ´Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl.´“ Jakub je na útěku a zastavuje se na pohanském posvátném místě. Před spaním si klade pod hlavu kámen – předmět...

27. 1. 2019

Koncert podané ruky

Již tradičně se v době, kdy se mají věřící více zamýšlet nad tím, co dělají pro jednotu křesťanů, v Bubenči koná koncert, který může potěšit nejen nás od Sv. Gotharda, ale i všechny, kteří přijmou naše pozvání. A pozv...

25. 1. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

23. 1. 2019

Biblický večer

IZÁKOVO POŽEHNÁNÍ JAKUBOVI „Když Ezau uslyšel slova svého otce, mocně vykřikl hlasem plným hořkosti: ´Požehnej také mě otče!´ On ale řekl: ´Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání.´“ Když se Izák chystá po...

22. 1. 2019

Zasedání PRF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh dnešního zasedání PRF.

20. 1. 2019

Setkání ministrantů

Společný program bubenečských ministrantů s jejich vedoucím Matějem Dynybylem od 15 hodin.

16. 1. 2019

Biblický večer

IZÁK A ABÍMELEK „Pastýři z Geraru se začali přít s Izákovými pastýři a říkali: ´Ta voda je naše!´ Izák tu studnu pojmenoval Esek, protože se tam s ním hádali.“ Jako bychom to již kdysi četli: nejenže se Izákovi pas...

15. 1. 2019

Příprava k manželství

Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby. Setkání se koná na adrese Z. Wintra. Pater počká do 18:30 u kostela, na dané a...

13. 1. 2019

Příprava k biřmování

Biřmování je jednou ze tří tzv. iniciačních svátostí, tedy událostí, jimiž se věřící v Ježíše Krista nejen napojuje na Boží milosti, ale postupně se stává plnohodnotnou součástí církve. Zatímco východní křesťané je p...

13. 1. 2019

Sbírka na rekonstrukci fary

Tento měsíc výjimečně až druhou neděli, a to jako obvykle po obou mších.

13. 1. 2019

Příprava ke křtu dítěte

Mohou přijít rodiče i v těhotenství. Začínáme v 17 hodin v kostele.

13. 1. 2019

Setkání rodičů prvokomunikantů

Začínáme v 18:30 v kostele.

13. 1. 2019

Víkend mladých rodin

Cílem tohoto výletu do Broumovských skal a následně v neděli návštěva poutní svatyně v polských Wambierzycích je nejen společná mše a modlitba, ale především neformálně poznat další mladé rodiny (ty, kde je aspoň jedno dítě...

9. 1. 2019

Biblický večer

MOUDROST Biblický večer vede bohoslovec Michal Hladík. Moudrostí oplývají králové a Honzové v pohádkách, ale přesto moudrost není něčím smyšleným, čeho v reálném životě nelze dosáhnout. Z mudroslovných knih Písma ví...

8. 1. 2019

Úklid kostela po Vánocích

Stejně jako před Vánoci, tak i po skončení vánoční doby je vhodné, aby se sešla farní rodina, pro kterou je kostel sv. Gotharda velmi důležitý a společně odklidila a vynesla stromky, uložila zpět do skříně stojany a osvětlení, ...

6. 1. 2019

Tři králové

Při obou mších bude žehnána voda, křída a kadidlo a po nich je možné nechat si požehnat zlaté nebo jiné náboženské předměty. Při druhé mši v 10:30 budou křtiny Jana Žďárka. Po obou mších proběhne Tříkrálová sbírka.

5. 1. 2019

Hledáme koledníky

zejména rodiče - přihlašte se s dětmi u Terky Neradové: 734 326 354; neradova.tereza@centrum.cz

4. 1. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

1. 1. 2019

Matky Boží Panny Marie

Mše v 9 a 10:30 hodin. Jde o zasvěcený svátek.

1. 1. 2019

Modlitba nešpor

Nešpory je večerní modlitba, kterou se kněží a řeholníci modlí v církvi na celém světě – je to propojení duchovních, kteří tímto způsobem mají jako jedno společenství posvěcovat tento pozemský čas. Po druhém vatikánském ...

31. 12. 2018

Poděkování na konci roku

Pokud máte za co děkovat anebo proč Pána Boha odprosit, přijďte do našeho společenství večer v 17:30, abychom touto bohoslužbou ukončili uplynulý rok 2018.

30. 12. 2018

Obnovení manželských slibů

Obnovit slib lásky, úcty a věrnosti mohou všechny přítomné páry (příp. doprovázeny svými dětmi nebo další rodinou) na obou mších - v 9:00 i v 10:30

28. 12. 2018

Poslední společné nešpory

Srdečně zveme v 17 hodin na poslední společnou modlitbu večerních chval (nešpor) v kostele sv. Gotharda. V roce 2019 se vracíme k původnímu zpovídání přede mší svatou od 17.00 - s výjimkou prvních pátků, kdy společně poklekneme ...

27. 12. 2018

Ranní mše

Obvykle jako každý jiný čtvrtek, i tento vánoční (dnes navíc svátek sv. Jana Evangelisty) je u Sv. Gotharda ranní mše v 6:30

26. 12. 2018

svátek sv. Štěpána

Dnes je pouze jedna mše svatá - v 9:00

25. 12. 2018

Boží Hod vánoční

Vánoční stromky, koledy, jesličky... neodmyslitelná součást vánočních svátků i v našem kostele sv. Gotharda. Na Boží Hod vánoční (25.12.2018) jsou mše svaté jako v neděli, tj. v 9:00 a v 10:30; na druhý vánoční svátek (sv. ...

24. 12. 2018

Půlnoční mše

Jak jinak ukončit Štědrý den, než právě půlnoční mší svatou - přesně o půlnoci, již tradičně u nás v Bubenči doprovázenou Českou mší vánoční od J. J. Ryby

23. 12. 2018

Čtvrtá adventní neděle

Poslední neděle letošního adventu, můžete přijít společně s ostatními farníky rozsvítit poslední svíčku na adventním věnci a vyslechnout si Boží Slovo na dnešní den (9:00 nebo 10:30)

21.12. 2018

Návštěvy starých a nemocných

Vánoce a Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, proto bychom měli udělat vše proto, abychom tyto dny trávili se svou pokrevní i farní rodinou. Ideální proto je, abychom si jak do svých rodin, tak do svých farností na tyto ...

20. 12. 2018

Potěšit druhé...

Pojďte zazpívat klientům LDN Na Slupi několik vánočních koled. Drobné dárky i kopie textů budou zajištěny, stačí přijet. Více info na neradova.tereza@centrum.cz.

20. 12. 2018

Roráty při svíčkách

Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

18.12. 2018

Předvánoční zpovídání

Možnost svátosti smíření od 15 hodin. Zpovídat budou P. Miloš Szabo a P. Vladimír Málek.

14.12. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

13.12. 2018

Roráty při svíčkách

Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

12.12. 2018

Biblický večer

KNIHA ŽALMŮ Kniha žalmů je soubor 150 písní izraelského lidu, které zaznívaly většinou jako bohoslužební písně při různých příležitostech. I když je Židé nezařadili mezi nejposvátnější spisy Tóry, nikdy nepochybovali, ž...

9.12. 2018

Sbírka na bohoslovce

Možnost přispění při obou mších sv.

9.12. 2018

Dívčí parta od 16 hodin

Tentokrát se dozvíme něco o práci stylistky či módním nakupování.

8.12. 2018

Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie

Mše sv. v 9 hodin dopoledne.

7.12. 2018

Zasedání ERF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh zasedání. Děkujeme!

7.12. 2018

Výstava Eucharistie 17:00

Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

6.12. 2018

Roráty při svíčkách

Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

5.12. 2018

Sv. Mikuláš

Slíbil, že po mši sv. opět po roce zavítá...

2.12. 2018

Mše sv. na Karlštejně

Odpoledne ve 14 hodin můžete zavítat na hrad Karlštejn, kde bude tentokrát nejen mše svatá koncelebrovaná karlštejnskými kanovníky, ale během ní zpívá náš farní pěvecký sbor pod vedením sbormistra Ondřeje Fajstavra. Připomíná...

2.12. 2018

Sbírka na rekonstrukci fary

Po obou nedělních mších.

2.12. 2018

1. neděle adventní

Před oběma nedělními bohoslužbami je možné přinést k požehnání adventní věnec.

30.11. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

30.11. 2018

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

28.11. 2018

Biblický večer

ANDĚLÉ V BIBLI „Bůh slyšel chlapcův hlas: Boží anděl zavolal na Hagar z nebe.“ Již několikrát jsme se v První Mojžíšově knize setkali s anděly. Střeží rád poté, co o něj člověk svým hříchem přišel, navštívili Ab...

23.11. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

23.11. 2018

Setkání mládeže od 18:30

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let) na faře. Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechi...

22.11. 2018

Otevřený kostel 14 - 16 hodin

Každý čtvrtek bude kostel sv. Gotharda otevřen pro všechny, kdo se zde chtějí zastavit na soukromou adoraci, tichou modlitbu nebo jen tak, popovídat si s Bohem či sám se sebou. Bude nasvícený svatostánek a obraz svatého Gotharda a z rep...

21.11. 2018

Biblický večer

ZÁVĚR ABRAHÁMOVA CYKLU „Abraham vydechl naposled a zemřel v požehnaném stáří, jako stařec nasycený životem, a byl připojen ke svému lidu.“ Většina z nás netuší, že Abrahám měl po Sáře ještě další manželku a po Izá...

20.11. 2018

Pastorační rada

Prosíme o modlitby za zdárný průběh zasedání PRF. Děkujeme!

18.11. 2018

Příprava rodičů ke křtu dítěte od 17:00

Rodiče, kteří touží pokřtít v naší farnosti své dítě, absolvují jedno společné setkání s knězem, kde se dozví o závazcích, které na sebe při křtu přebírají, o podmínkách pro kmotrovství, ale i o průběhu křestního ob...

18.11. 2018

Ministrantská schůzka

Společný program bubenečských ministrantů s jejich vedoucím Matějem Dynybylem.

16.11. 2018

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

16.11. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

15.11. 2018

Otevřený kostel 14 - 16 hodin

Každý čtvrtek bude kostel sv. Gotharda otevřen pro všechny, kdo se zde chtějí zastavit na soukromou adoraci, tichou modlitbu nebo jen tak, popovídat si s Bohem či sám se sebou. Bude nasvícený svatostánek a obraz svatého Gotharda a z rep...

14.11. 2018

Biblický večer

HLEDÁNÍ NEVĚSTY PRO IZÁKA „Zavazuji tě přísahou při Jahvovi, Bohu nebe a země, že nevezmeš pro mého syna ženu z dcer Kanaánců, uprostřed nichž bydlím.“ V další kapitole První Mojžíšovy knihy se seznámíme se starodávn...

11.11. 2018

Sbírka na farní i arcidiecézní charitu

Peníze, které se vybírají v kostele během mše svaté do tzv. „kasiček“, jsou vždy po mši svaté pečlivě spočítány paní pokladní, podepsány zástupci ekonomické rady a farářem a odvedeny na běžný účet v bance. Nedělní sb...

9.11. 2018

Setkání mládeže od 18:30

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let) na faře. Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechi...

9.11. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

7.11. 2018

Biblický večer

KOUPĚ DĚDIČNÉHO POHŘEBIŠTĚ Sára se dožila sto dvaceti sedmi let, a zemřela v Kirjat-Arbě, to je v Hebronu, v kanaánské zemi. Abrahám zahájil smuteční slavnosti a nářek nad Sárou. Abrahám kupuje první půdu v zaslíbené zemi,...

6.11. 2018

Vikářská vizitace farnosti

Jednou ročně má okrskový vikář povinnost vizitovat sobě svěřené farnosti. Farnost sv. Gotharda v Bubenči patří pod II. pražský vikariát, kde je okrskovým vikářem P. Josef Ptáček. Jeho návštěva kromě kontroly stavu fary a kost...

4.11. 2018

Sbírka na rekonstrukci fary

Po obou nedělních mších je možnost přispět do kasičky ministrantovi stojícímu u hlavního vchodu do kostela.

2.11. 2018

Dušičková mše na bubenečském hřbitově od 16 hodin

Jako v předchozích letech, i letos společně s celou církví (a v ní s naší farností) můžeme pomáhat nejen živým, ale i zemřelým: právě dobrý skutek (návštěva hřbitova) spojený se společnou modlitbou a sjednocením se s papež...

2.11. 2018

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

28.10. 2018

Biřmování

Několik dospělých křesťanů přijme svátost biřmování z rukou pomocného pražského biskupa Wasserbauera. V tento den bude pouze jedna společná bohoslužba, a to v 10:30.

26.10. 2018

Modlitba růžence

Měsíc říjen je již několik staletí zasvěcen modlitbě růžence. V bubenečském kostele sv. Gotharda bude tento měsíc příležitost společně s knězem pokleknout, a právě touto modlitbou prosit Pannu Marii o přímluvu za různé př...

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.