5. 2. 2020

Biblický večer

PUNCTA EXTRAORDINARIA
Tu Sáraj řekla Abramovi: „Ty jsi vinen bezprávím, které se ve mně děje! Sama jsem ti dala do klína svou otrokyni a ona, když poznala, že počala, dívá se na mě s pohrdáním. Ať mezi mnou a tebou soudí Hospodin!“

Genesis 16,5; 18,9; 19,33; 33,4; 37,12

Původní biblický text byl psán starou hebrejštinou, jejíž písemná podoba znala pouze souhlásky, teprve později mezi 6. a 10. stoletím židovští znalci Písma začali doplňovat text vepisováním samohlásek pod souhlásky. Tato pečlivá práce však spočívala také ve zkoumání výskytu jednotlivých slov a ve snaze vysvětlit některé nejasnosti v textu. Na několika místech tito znalci označili zvláštním znakem ty pasáže, které považovali za špatně přepsané nebo upravené. Proč by měl třeba Hospodin soudit mezi Sáraj a Abrahámem, když bylo zapotřebí rozsoudit Sáraj s Hagarou?

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.