25. 5. 2022

Biblický večer

146. ZASVĚCOVACÍ BOHOSLUŽBY
Leviticus, kap. 9

I když svátostné kněžství, které má své kořeny teprve v Ježíšově rozhodnutí ustanovit apoštoly jako pokračovatele některých jeho božských schopností (odpouštět hříchy, proměňovat chléb a víno, zprostředkovávat svátosti aj.), některé vnější formy i jejich působení překvapivě nalézáme již ve starozákonních textech. Při čtení deváté kapitoly leckoho může napadnout určitá paralela mezi svěcením a primicí. Zatímco první obřad kněze ustanovuje, tím druhým se veřejně ujímá své služby. Mezi oběma obřady uplynul týden jakéhosi duchovního soustředění. Áron začíná konat kněžskou službu za sebe i za lid, přičemž vrcholem této služby je setkání se zjevujícím se Hospodinem. Lid se této bohoslužby také účastní, přičemž vrcholem jeho účastí je přijetí Hospodinova požehnání, které jim Áron po skončení oběti má udělit.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.