12. 5. 2021

Biblický večer

117. KODEX SMLOUVY
Exodus 21, 1–22, 16
První část Kodexu tvoří tzv. kazuistické zákony, kdy se uvádějí konkrétní případy, které mohou nastat, a zároveň normy k jejich
řešení. Tyto zákony byly formulovány podle
praxe, kdy soudci rozhodovali o správnosti
jednotlivých rozhodování. Zajímavostí je, že
obdobnou praxi nalézáme i v historických babylonských, asyrských či sumerských legislativách. Už první verše o otrocích však ukazují
rozdíl oproti jiným národům, kdy Izrael sám
pamatuje na dobu, kdy byl otrokem v Egyptě.
Další předpisy se týkají způsobené škody na
osobách a na majetku: nechybí ani přesný výčet trestů a náhrad.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.