1. 3. 2023

Biblický večer

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

165. KNIHA NUMERI

Čtvrtá Mojžíšova kniha se v hebrejském kánonu nazývá stejně jako všechny knihy Tóry podle prvního slova, jímž začíná, v tomto případě Bemidbár, tedy „Na poušti“. Když byl v 1. století před Kristem dokončen překlad celého dnešního Starého Zákona do řečtiny, byla kniha nazvána dle obsahu Arithmoi, tedy Počty, do latinské Vulgáty pak přeloženo pod námi užívaným názvem Numeri. Je tím vyjádřena skutečnost, že v knize se dvakrát vyskytuje sčítání lidu, a to hned na úvod v první kapitole a následně v kapitole 26, pojednávající o rozdělení zaslíbené země mezi jednotlivé izraelské kmeny. Na rozdíl od předchozí knihy se zde nachází pestřejší literární styl – vyprávění, poezie, proroctví, modlitba, kultická ustanovení i soupisy.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.