7. 2. 2024

Biblický večer

7. února 2024
191. JOZUE A DOPLŇKY O OBĚTECH

Numeri, kap. 27,12–28,31

Ze tří sourozenců, které Bible zmiňuje jako významné osobnosti spjaté s exodem z egyptské země, po smrti Mirjam a Árona zůstává už pouze Mojžíš. Ale ani jemu nebude dovoleno, aby vstoupil do země zaslíbení: stal se a zůstal součástí lidu, který se rouhal, bouřil, remcal a odmítal Hospodinu věřit celým srdcem a celou myslí. Ač byl Mojžíš až do posledku tím, který lidu představoval samotného Boha, i on selhal a několikrát ztratil víru, že Bůh ví, co dělá. Na rozdíl od Mirjam a Árona je však jeho smrt popsána jinak. O samotné smrti pojednává teprve poslední kapitola poslední knihy Tóry, tedy Deuteronomium, všechny ostatní verše a kapitoly, které se tohoto tématu dotýkají, popisují spíše okolnosti, které ji doprovázejí. Tou nejdůležitější je ustanovení Jozua jako pokračovatele Mojžíšova poslání. Vzápětí následují doplňující informace k předpisům o obětech.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.