27. 10. 2019

Misijní neděle

Třetí neděli v říjnu církev slaví misijní neděli – je to den, kdy se spolu s ostatními věřícími modlíme za ty národy, které ještě neznají křesťanství anebo kde křesťané prožívají i v dnešní době útisk, nesvobodu a pronásledování. Finanční sbírka, která je v tuto neděli vysbíraná při mších v našich kostelích, je prostřednictvím Papežského misijního díla v každé zemi předána kompetentním orgánům, které řídí katolické misie ve světě. Z důvodu udělování biřmování v naší farnosti zmíněnou neděli se uskuteční sbírka na misie o týden později při obou mších svatých.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.