30. 11. 2022

Biblický večer

30. listopadu 2022

158. POKYNY PRO KNĚZE
Leviticus, kap. 21
Protože Izrael má uprostřed jiných národů představovat Svatého Boha, postaral se Bůh i o to, aby měl mezi sebou osoby, Bohem vyvolené a určené k posvěcování lidu skrze předkládání Boží vůle a správnou bohoslužbu. Už nyní je vidět, že nepůjde o lidi, kteří jsou sami o sobě svatí a dokonalí, jejich vyvolení souvisí nikoli s jejich osobními kvalitami, ale s velkou laskavostí a milostí Boha. Toto zvláštní postavení velekněze a ostatních kněží na jednu stranu s sebou nese povinnou úctu a poslušnost od ostatních příslušníků židovského lidu, na stranu druhou na samotné vyvolence klade Bůh mnohem závažnější požadavky na jejich osobní svatost, neporušenost a čistotu. Muž, vyvolený pro službu oltáře, se má vyhýbat všemu, co může poskvrnit jak jeho samotného, tak i zbytek lidu, který si Bůh vyvolil pro sebe a jemuž má kněz sloužit celým srdcem a celou svou bytostí.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.