3. 6. 2020

Biblický večer

TŘETÍ TROJICE EGYPTSKÝCH RAN

Faraon dal zavolat Mojžíše i Árona a řekl jim: „Tentokrát jsem zhřešil. Hospodin je spravedlivý, já a můj lid jsme vinni. Proste Hospodina, aby přestaly Boží hromy a krupobití, a já vás propustím; už tady dál nemusíte zůstat.“

Exodus 9,13-10,29

Není to poprvé, co faraon na vlastní kůži zjišťuje, že Bůh, o němž mluví Mojžíš a Áron nejen existuje, ale je skutečným pánem života a smrti a člověku nezbývá, než se jeho vládě a moci podřídit. Není to poprvé, co Bůh vyslyší faraonova přání a Mojžíšovy modlitby a odvrátí od Egypta hrozící zánik. Záhy je však vše postaru: egyptský lid si dělá to, co uzná za vhodné a Izraelité nadále musí sloužit pod jeho jhem. Oním faraonem není pouze jeden jediný Egypťan, ale každý, kdo Bohu leccos naslibuje, když se mu lepí na paty neštěstí, ale pak rychle na své sliby zapomene.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.