16. 11. 2022

Biblický večer

156. RITUÁLNÍ A MRAVNÍ SVATOST
Leviticus, kap. 19
Po mnoha kultických předpisech přichází na řadu kapitola, v níž nalézáme povinnosti vůči bližním, ať už jde o pokrevní příbuzenstvo anebo o ostatní příslušníky stejného rodu. Přikázání lásky, které později připomene Ježíš svým učedníkům, tvoří takto základ všech ostatních předpisů: pouze tehdy má význam i naše bohoslužba, když respektujeme řád, vložený Stvořitelem do tohoto světa. V nejtěžším verši, kdy se Izraelitům zakazuje jakákoli nenávist a pomsta, což ve své době bylo téměř pohoršením a jistou sebevraždou uprostřed válčících národů, je zdůrazněn důvod, proč tak má člověk Bible žít: zkrátka proto, že to přikazuje Bůh, Hospodin. Je to tak, a na člověku je, aby se nevymlouval, nehledal své důvody a výjimky, ale aby Boha i v tomto náročném příkazu poslechl.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.