10. 4. 2019

Biblický večer

MOUDROST
Bože našich otců, milosrdný Hospodine, ty jsi učinil všechno svým slovem a ve své moudrosti jsi vytvořil člověka, aby vládl nad tvory, kterým jsi dal vzniknout, a aby spravoval svět v svatosti a spravedlnosti a konal soud s upřímnou duší, daruj mi moudrost, která sídlí u tvého trůnu, a nevylučuj mě z počtu těch, kdo ti slouží.
Moudrostí oplývají králové a Honzové v pohádkách, ale přesto moudrost není něčím smyšleným, čeho v reálném životě nelze dosáhnout. Z mudroslovných knih Písma víme, že základním impulzem k moudrosti je bázeň před Hospodinem a že má více rovin. Kdo je moudrý, tomu je vlastní praktické umění žít.
biblický večer vede Michal Hladík (bohoslovec)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.