4. 1. 2023

Biblický večer - středa 18:15

161. OLEJ A CHLÉB

Leviticus, kap. 24

Teprve po výkladu předchozích kapitol knihy Leviticus se nám pomalu uzavírá jednotná myšlenka, kterou můžeme postupně skládat z jednotlivých teoretických nařízení, umístěných v této knize na první pohled či přečtení nesourodě vedle sebe. Neschopnost ostatních jazyků plně vystihnout obsah hebrejského výrazu pro svatost, jenž v sobě zároveň zahrnuje čistotu, oddělení, vyvolení i dokonalost, nám komplikuje pochopení toho, proč cokoli nečistého nemůže přistoupit blíže před Svatého Hospodina, anebo i toho, proč by službu na svatém (rozuměj také čistém nebo odděleném) místě nemohl konat kdokoli. Ke svatému místu se pak v kontextu již probraných kapitol přirozeně váže svatá (neboli zasvěcená) osoba se svatými rouchy a rovněž svaté (neboli Bohem a Bohu zasvěcené) dny v roce. A pochopitelně také svaté (v překladech často označované rovněž jako čisté) nádoby a pokrmy, včetně oleje a chlebů, používaných při bohoslužbě. Tedy svatém (odděleném, dokonalém) kultu.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.