15. 1. 2020

Biblický večer

DVANÁCT KMENŮ IZRAELE

Isachar je houževnatý osel: ulehl mezi ohradami. Když viděl příjemné spočinutí i žírnou pastvu té země, sklonil šíji, nechal se obtížit. Tak se stal otrokem. Dan bude soudit svůj lid jako člen kmenů Izraele. Ať se stane hadem na cestě, rohatou zmijí podél stezky…

Genesis 49, 1-28

Závěr První Mojžíšovy knihy, zvané rovněž Genesis, vrcholí: na počátku stvoří Bůh člověka. Každý člověk je utvořen jako jednotlivec, jehož duše pochází přímo od Stvořitele. Není však dobré, aby byl člověk sám. A nejde pouze o pohlavní spojení muže a ženy, namířeno na předávání vzájemné lásky a života, ale tato slova mají hlubší význam. Člověk je povolán do Božího lidu: a právě o něm je řeč na konci té samé knihy. I když jde o požehnání Jakuba, které dává svým dvanácti synům na smrtelné posteli, jde vlastně o prorocká slova, týkající se dvanácti kmenů, tvořící jeden vyvolený rod Izrael.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.