9. 9. 2021

Zasedání ERF

Ekonomická rada farnosti se schází čtyřikrát ročně, aby nejen probrala hospodaření farnosti v předchozím čtvrtletí, ale také připravila naplňování ekonomického plánu v dalším období. Všichni v kostele si mohli všimnout jak nově zrestaurovaných schodů na kůr a půdu, tak i červotoče zbavené a zrestaurované sochy svatého Josefa na pravé zdi chrámu. To vše spolu s novou vestavěnou skříní v sakristii na kněžská roucha byly hlavní investice posledních měsíců. Společně dál musíme vyhodnotit stav kostelních sbírek, které se v důsledku sníženého počtu přítomných v kostele oproti předchozím letům výrazně snížily, tak i investiční priority: propadávající se půdu u bočního vchodu do kostela, prosakování vlhkosti schodištěm mezi kostelem a farou i nevyhovujícímu elektrickému vedení v kostele.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.