10. 1. 2024

Biblický večer

189. MODLOSLUŽBA IZRAELE

Numeri, kap. 25

Dobývaní zaslíbené země začalo, Izraelité se postupně usazují a některé kmeny již nepokračují dál. Toto usazení však nese nové pokušení: nemusí putovat, pomine hlad, přestanou se bát nepřítele, konečně začínají žít svobodně a sami rozhodovat o svém dalším osudu. Hospodinovo varování na poušti, aby poté, co dostanou zemi do dědictví, nezapomínali na Jeho přikázání a zůstali věrní Smlouvě, o níž přísahali, že ji budou navždy zachovávat, se ukazuje jako oprávněné. Záhy začínají dělat kompromisy a jejich zvyklosti se míchají se zvyklostmi obyvatel, kteří v těchto místech žili před nimi. Navíc nedokáží odolat ani exotice moábských dívek a dochází k smíšení krve i náboženství. Smilstvem tedy zde není nazvána jenom sexuální uvolněnost, ale i modloslužba. Trest Boží na sebe nenechá dlouho čekat.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.