14.11. 2018

Biblický večer

HLEDÁNÍ NEVĚSTY PRO IZÁKA „Zavazuji tě přísahou při Jahvovi, Bohu nebe a země, že nevezmeš pro mého syna ženu z dcer Kanaánců, uprostřed nichž bydlím.“

V další kapitole První Mojžíšovy knihy se seznámíme se starodávnou orientální přísahou, kdy se dotýká přísahající reprodukčních orgánů; závažnost celé situace podtrhuje ještě fakt, že Abraham je již starý a pro svého syna nemůže vhodnou nevěstu najít sám. Je si však vědom toho, co Hospodinu slíbil…

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.