9. 10. 2019

Biblický večer

JOSEF VE VĚZENÍ

Jedné noci měli oba (číšník i pekař) sen – každý z nich měl určitý smysl pro číšníka a pro pekaře egyptského krále, dva vězně v žaláři. Když k nim Josef ráno přišel, viděl, že jsou rozrušení.

Genesis 40

Do Josefova příběhu se vrací sny, tentokrát však již Jakubův ztracený syn nevystupuje jako ten, který sny má, ale ten, který sny vykládá. Spoluvězni jsou vysoce postaveni faraonovi služebníci a do žaláře se dostali proto, že se na ně faraon rozhněval. Osud těchto dvou mužů je v rukou faraona, osud Josefa však nadále zůstává v rukou Hospodina. Na rozdíl od nich zůstane dál ve vězení.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.