10. 6. 2020

Biblický večer

DESÁTÁ RÁNA

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Faraon vás neposlechne, a tak se stane v egyptské zemi mnoho mých zázraků.“ Mojžíš a Áron učinili všechny tyto zázraky před faraonem, ale Hospodin zatvrdil faraonovo srdce, takže Izraelity ze své země nepropustil.

Exodus 11

Byl to tedy samotný Bůh, kdo způsobil, že faraon nechce propustit vyvolený lid, aby obětoval svému Bohu na poušti předepsaným způsobem? Jak si vysvětlit skutečnost, že již po tolikáté zatvrdil srdce faraona, a tento odmítá splnit slovo, které dal Mojžíšovi a jeho bratru Áronovi? Deset je v hebrejské numerologii číslovka naplnění: jakoby nám Boží Slovo chtělo říct, že vše, o čem rozhoduje člověk (a je jedno, zda je to egyptský panovník či židovský vůdce), je pouze do času, než se naplní vyhrazená doba, kterou mu Stvořitel udělil.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.