5. 5. 2021

Biblický večer

116. KULTOVNÍ NAŘÍZENÍ
Exodus 20, 22–26
Pouhých pět veršů nám odděluje základní
pravidla Desatera od jednotlivých konkrétních zákonů, které má Izrael dodržovat a zachovávat ve svém každodenním životě. Tato
krátká pasáž je věnována oltáři a navazuje na
úvodní přikázání o jediném Bohu: stává se tak
jakýmsi prologem a zdůvodněním, proč má
Bůh právo promlouvat k člověku a řídit jeho
život ve všech oblastech. Okolní svět vyznává
jiné hodnoty, uctivá jiné bohy a svou bohoslužbu často vede způsobem, který si sám volí.
Izrael to bude mít jinak: ve všem se podřídí
Hospodinu, který určí i to, kde a jak má vzývat
jeho jméno.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.