20. 10. 2021

Biblický večer

126. POSVĚCENÍ KNĚŽÍ
Exodus 29,1–46
Než kněží převezmou svou službu a začnou ji pravidelně vykonávat, musí se oddělit od ostatních lidí podobně, jako se oddělují zvířata určená k obětování anebo předměty, které mají být používány výlučně při bohoslužbě. V tom tkví rozdíl mezi požehnáním a zasvěcením. Áron a jeho synové jsou prvními, které Mojžíš takto vyčlení pro výjimečnou službu: nejde pouze o službu Bohu, cokoli budou dělat, mají dělat především pro lid, jehož jsou součástí a jemuž mají Boha připomínat nejen obřady a oblečením, ale i svým životem. Důležitou roli při obřadu zasvěcení sehraje již dříve zmiňovaný stan setkávání, jakož i býček a beránek, přičemž vlastnosti jednoho i druhého poslouží pro lepší pochopení jednotlivých úkonů, spojených s krví býků i s krví beránků.

Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube kanálu.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.