5. 6. 2019

Biblický večer

Ezau pak vzal své ženy, syny a dcery i všechny lidi
svého domu, stádo a všechen dobytek i všechen
majetek, jehož v kenaanské zemi nabyl, a odešel od
svého bratra Jákoba pryč do seírské země.
Opět se nám na scénu dostává starší Jakubův bratr Ezau. Poté, co se zdánlivě v klidu rozešli a žili jako
sousedé v jedné zemi, se Ezau definitivně vzdaluje nejen od svého bratra, ale především od Hospodina.
Má sice mnoho majetku, ale životem kráčí po svých, nikoli po Božích cestách. Co vše nám
ještě prozradí jinak nezáživná a těžká kapitola, plná cizích jmen? Kdo byli vlastně Ezauovi náčelníci?
Genesis 36

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.