6. 12. 2023

Biblický večer

185. VODY MERÍBY A ÁRONOVA SMRT

Numeri, kap. 20

Opět se vracíme k zastávce Židů v Kádeši, odkud vyslal Mojžíš zvědy do kanaánské země. Jejich návrat do tábora s sebou přinesl rozčarování lidu, jenž očekával snadný vstup na území, které jim podle Mojžíše (žádného jiného prostředníka mezi nimi a Bohem neměli) Hospodin přislíbil. Místo toho se však dozvídají, že Kanaán je obsazen několika vyspělejšími a mocnějšími národy, než jsou oni a zcela logicky a pragmaticky usoudí, že dobrovolně jim toto území nenechají. Po několika vzpourách a Božích trestech za ně jim nezbývá než se podřídit. Místo přímého obsazení Kanaánu však začíná 40leté bloumání a bloudění po vyprahlé skalnaté poušti. Tato etapa je poznamenaná trojí smrtí: jako první ze sourozenců umírá Mirjam (u vyschlého pramene), následuje Áron (na hoře Hor) a nakonec těsně před vstupem do země postihne smrt i Mojžíše. I ten nakonec podlehne nedůvěře Hospodinu, když má znovu vyvést ze skály vodu, aby napojil unavený lid.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.