13. 5. 2020

Biblický večer

PRVNÍ TŘI EGYPTSKÉ RÁNY
Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi: „Když vám faraon řekne: Prokažte se znamením, řekneš Áronovi: Vezmi svou hůl a hoď ji před faraona, a stane se hadem!“ Tak přišli Mojžíš a Áron k faraonovi a udělali, jak poručil Hospodin.
Exodus 7,8-8,15
Skutečnost, že finální redakce biblického textu, jak jej známe dnes, proběhla až po návratu z babylonského exilu, je pro naše čtenáře a účastníky biblických večerů, již známou. Není zapotřebí v tom hledat jakékoli oslabení Boží inspirace, protože Boží zjevení se konalo v čase a mělo vždy takovou podobu a formu, jakou potřeboval slyšet a poznat ten lid, jenž se s tímto zjevením seznamoval. Rozlučme se proto s naivní až dětskou představou, že Bůh drží za ruku konkrétního a jediného písaře jemuž slovo od slova diktuje, co má napsat. Bůh svým Duchem vede lidské autory Písma jako skupinu v průběhu dějin, aby v pravý čas bylo člověku představeno Písmo jako jeho neměnné Slovo.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.