16. 10. 2019

Biblický večer

FARAONOVY SNY

Minula dvě léta a faraon měl sen. Stál u Nilu. Najednou z Nilu vystoupilo sedm krav. Byly pěkné na pohled a vykrmené. Začaly se pást na mokřině. Za nimi vystoupilo sedm jiných krav. Byly ošklivé na pohled a vyhublé.

Genesis 41

Už první věty této kapitoly naznačují symboliku: Nil je řekou, představující falešné božstvo (pro Židy, kteří žili v těsném sousedství Egypťanů, to byla důležitá záležitost: je pravý Bůh ten jejich anebo ten „mocnější“, v kterého věří Egypťané?). Sedm krav není náhodné číslo (sedm bylo i dnů v jednom týdnu), jakož ani to, že byly krásné na pohled (vzpomenete si ještě na stejný výraz na začátku Bible?

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.