1. 2. 2023

Biblický večer

164. DODATEK K LEVITICUS
Leviticus, kap. 27

Třetí Mojžíšova kniha zvaná Leviticus končí. Poslední kapitolu tvoří dodatek, upravující některé finanční záležitosti spojené s chrámovým kultem. Vychází z ekonomiky, v níž už jsou běžně používány peníze, ať už vážené, anebo ražené ve formě mincí. Stejně tak tady nalezneme zvláštní část, upravující sliby: Ten, kdo se k něčemu zavazuje, má složit určitý poplatek, jenž vyjadřuje závazek, že slib skutečně dodrží a v případě podrazu nejen už přišel o část svého majetku, ale také před Bohem dává všanc veškeré své jmění, že o něj může přijít. Na druhou stranu zveřejněním přesných vah a výše různých poplatků se má předejít jejich zneužívání, aby jak dárce, tak i ten, který tyto dary přijímal, věděl, v jaké výši mají být poskytovány. Úplný závěr kapitoly, a tím i celé knihy, je věnován desátkům. Překvapením bude nejen fakt, že desátek nemusí být vždy nejlepší a nejkvalitnější, ale i trest za to, když dojde k záměrné záměně toho, co má být desátkem: v takovém případě je desátkem jak to, co jím mělo být, tak i to, čím se zaměnilo.


Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.