8. 12. 2021

Biblický večer

126. BOŽÍ PŘÍTOMNOST
Exodus 33,1–23

Do tísnivé atmosféry předchozích kapitol knihy Exodus, kde se dozvídáme nejen o závažnosti všech Božích přikázání, ale i o trestech za jejich svévolné porušení, proniká jako světlo do tmy opakování Božího příslibu, že svůj lid neopustil a že nadále trvá jeho závazek přivést vyvolený lid do zaslíbené země. Aby se však Židé nestali součástí záhuby ostatních starověkých národů, jakými byli například Jebusité, Chetité anebo Amorité, musí nejdříve uznat svou vinu a činit pokání. Právě tento postoj symbolizuje i vnější skromnost při odívání a odložení všech ozdob. Odpuštění a milosrdenství rovněž vyžadují pokorné a trpělivé čekání. Nikoli proto, že by tento čas potřeboval Hospodin, ale proto, že člověk v čase může přemýšlet nad tím, co je správné a kde zhřešil, aby se podobných přestupků nedopouštěl opakovaně. Bude zajímavé sledovat, jak se v této situaci chová Mojžíš, jak to vše prožívá mladý Jozue a co mezitím dělají ostatní lidé.

Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube kanálu BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.