11. 12. 2019

Biblický večer

POSLEDNÍ DNY JAKUBA

Jakub Josefovi řekl: „Nyní oba tví synové, kteří se ti narodili v egyptské zemi ještě předtím, než jsem k tobě přišel do Egypta, budou mými, Efraim a Manases budou mojí stejně jako Ruben a Simeon. Děti, jež jsi zplodil po nich, budou tvé, ponesou kvůli dědictví jména svých bratrů.“

Genesis 48-49

I když je v tuto chvíli Josef nejslavnější i nejbohatší ze všech Jakubových synů, dokonce i když je to právě on, který zachránil celý rod Izraele, zaslíbené požehnání, které mu otec Jakub dává, je vlastně požehnáním jeho dvou synů. Okamžik, kdy zaměňuje prvorozeného Manasese za Efraima nutně připomíná požehnání, které on sám dostal od svého otce Izáka, když mu nezaslouženě požehnal jako prvorozenému místo staršího Ezaua. U umírajícího Jakuba, jenž je najednou zmiňován jako Izrael, se pak shromáždí všichni synové, aby si od něho jeden po druhém vyslechli prorocká požehnání.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.