8. 3. 2023

Biblický večer

166. IZRAELSKÉ KMENY
Čtvrtá kniha Mojžíšova, Leviticus

Symbolicky lze rozdělit knihu Numeri na část, kde se setkáváme ještě se starým pokolením, které selhalo již pod horou Sinaj, když nevydrželo čekat na Mojžíše, který jim měl přinést Boží představu o lidech, a na část, kdy je nový lid připraven vstoupit do zaslíbené země. První sčítání izraelských mužů od dvacetiletých výše na začátku knihy ukazuje, že nejpočetnějším izraelským kmenem je Juda, nejmenší počet bojeschopných mužů má zase kmen Manases. Do sčítání nejsou zahrnuti muži z kmene Levi, protože jim není dáno bojovat, nýbrž střežit čistý kult a chránit svatyni. Jako nejzranitelnější oblast, v níž se vyvolený lid bude potýkat s pokušením vzepřít se Božímu řádu, je uváděna oblast pohlavního života a manželství, jak dokazuje i epizoda, kdy se Izraelité nechají svést Moabkami. Na vstup do zaslíbené země se připravuje nové pokolení. V druhém sčítání jsou zvlášť spočítání i levité, a to muži počínaje jedním měsícem života.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.