Ekonomická rada

Zatímco v historických knížkách (ale často ještě stále i v některých myslích veřejnosti) vystupuje pan farář jako neohrožený samostatný pán a hospodář, dnešní realita je zcela jiná. Kodex kanonického práva, který představuje nejvyšší zákoník katolické církve, nařizuje každému faráři, aby co nejdříve po svém nástupu do funkce jmenoval odbornou ekonomickou radu. Každé biskupství pak má vypracované stanovy ekonomických rad, podle nichž se řídí jak celé hospodaření farnosti, tak i každé zasedání ekonomické rady. Práci té svatogothardské rady přibližuje její zapisovatel Ing. Jan ŽĎÁREK, Ph.D.:

Milí farníci,

připadl mi úkol seznámit vás s posláním a prací ekonomické rady farnosti. Nemenší pozornost si ale zaslouží i radní, z nichž se současná rada skládá. Téměř všichni již na těchto stránkách psali o dalších aktivitách, jež mají ve farnosti na starost.

Jednou ze zajímavostí ekonomických rad je, že jejich stanovy upravují jednotlivé diecéze každá zvlášť pro farnosti na svém území. V čem se shodují jsou základní ustanovení, vycházející s kanonického práva: pomáhat a radit svému faráři ve věcech hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře. Stanovy diecézí procházejí postupným vývojem, ale dosud se možná překvapivě

liší i v podstatných věcech, jako je například délka trvání mandátu člena rady, nebo pravidlem na omezení opakovaného jmenování do funkce, nebo dokonce ohledně rozsahu povinné mlčenlivosti.

Mnozí z vás jistě přemýšlejí o spojení slov ekonomika a církev a občas se někdo nechá slyšet, že jej ekonomické otázky nezajímají. Přesto je dobře, že farnost má své zástupce právě přes ekonomické otázky, jimž je nasloucháno. Otci Milošovi (a jedním zástupcem i pastorační radě) se podařilo zajistit v pouhých čtyřech ekonomických radních velmi zajímavou směs lidí, představujících širokou názorovou základnu. Mít účast na jednání rady ale může přinášet zajímavou zkušenost i radním.

Jako člen akademického senátu mám unikátní možnost přímo porovnávat formy jednání založené na demokracii a teokracii.

O témata k jednání ekonomické rady věru není nouze, zvláště ve farnosti, jako je ta naše. Příchodem faráře do farnosti se vždy věci rozhýbají, ale vtrhne-li do farnosti člověk nadaný organizačním talentem, a navíc tak činorodý, jako je otec Miloš, nasazené tempo je strhující. A i když se zdánlivě dějí jen malé věci a menší vylepšení, v pozadí probíhá rozsáhlá a náročná administrativní aktivita

ohledně rekonstrukce fary. Náročnost tohoto procesu ale skutečně do hloubky ocení asi jen ten, kdo někdy podstoupil proces od základu rekonstruovat objekt v památkové zóně.

Jeden z ekonomicky velmi zdatných farářů, známý P. Jan Kornek z farnosti v Dubu nad Moravou, se nechal svého času slyšet, že s ekonomickou radou farnosti nejedná, protože mu k ničemu není. Ačkoliv by se otec Miloš díky svým rozsáhlým zkušenostem, znalostem i kontaktům mohl zařídit podobně, z jednání rady mám dojem, že nám je ochoten naslouchat, i když se snažíme oponovat a rozporovat navrhované plány. Cílem však není tlumit aktivitu, ale najít případná slabá místa těchto plánů předtím, než se objeví ve skutečnosti.

Objektivně je ale třeba říci, že otec Miloš nehovoří do větru a svůj dům staví na skále. Boží pomoc pak přichází znenáhla, ale o to účinněji.

Ekonomičtí radní jsou jmenováni na tři roky, to poslední se konalo v neděli 9. června 2019. Kéž naši farnost i nadále nejen v ekonomických otázkách provází Boží požehnání!


Ekonomická (farní) rada má tyto členy:


Miloš Szabo, farář – předsedající
Jan Žďárek – zapisovatel
Josef Mára
Tomáš Meštellér
Matej JendroľCopyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.