Křest, manželství, pohřby aj.

Svátosti patří k životu věřících katolíků, a my kněží máme udělat vše proto, abyste je mohli přijímat. Nebojte se proto informovat a kontaktovat svého faráře.


Křest


a) malé děti (do 7 let): žádost o křest hlásí některý z rodičů, oba se pak účastní jednoho společného přípravného setkání (nejen při prvním, ale i při každém dalším dítěti). Plánovaný termín přípravy je uveden o několik řádků níže, je nutné, abyste svou účast předem potvrdili, a to buď osobně při východu z kostela po nedělní mši svaté, telefonicky či textovou zprávou (731 625 968) anebo emailem (farnost.bubenec@gmail.com).

Nejbližší příprava (obou) rodičů se koná v neděli 14. 01. 2024 v 17 hodin na faře (prosíme přijít včas), stejná přípravná setkání (platí ovšem nutnost potvrzení účasti) se pak budou konat v neděli 17. 03. 2024, 19. 05. 2024, 14. 07. 2024, 15. 09. 2024 a 17. 11. 2024.

Protože termíny se stanovují rok dopředu, ověřte si před konkrétním datem, zda nedošlo ke změně!

Je možné, aby rodiče toto setkání absolvovali ještě v těhotenství, kdy nemusí řešit hlídání nově narozeného dítěte! Příprava trvá 60-90 minut a kvůli dodržení této doby je nutné, aby rodiče byli přítomni na přípravě bez dětí.

b) děti ve věku 7-14 let: žádost předkládá aspoň jeden z rodičů, dítě pak navštěvuje přípravu (cca 1 rok). Kontakty jako v bodě a)

c) dospívající a dospělí: žádost předkládá samotný dospívající anebo dospělý, následuje pak období tzv. katechumenátu, kdy se pravidelně scházíme na přípravách.

Příprava v roce 2023 začala opět po Velikonocích (každý druhý pátek v 18:30 na faře). Nová skupina začíná po Velikonocích 2024 (12. 04. 2024), nebojte se přijít!


Biřmování


Pokřtění zájemci od 17 let výše (horní věková hranice není stanovena!), kteří ještě biřmování nepřijali, se mohou vždy v listopadu a prosinci předchozího roku osobně přihlásit na výše uvedené kontakty.

Přípravný cyklus na biřmování v roce 2024: 14.1.; 11.2.; 17.3.; 7.4.; 19.5.; 9.6.; 4.8.; 15.9.; 6.10., pokaždé v 15 hodin, srpnové setkání je v 10:30. Biřmování bude v naší farnosti udělováno v neděli 20.10.2024 (apoštolský nuncius arcibiskup Jude T. Okolo).


Eucharistie


Pravidelná mše svatá v naší farnosti se koná od úterka do pátku večer v 17.30 kromě čtvrtku, kdy se scházíme ráno v 6.30. Nedělním setkáním u Eucharistie se snažíme lépe formovat naše lidské vztahy mezi sebou navzájem i s Bohem, jehož vyznáváme společným Krédem. Čas nedělní mše svaté je 9.00 a 10.30. Vzhledem k malému kostelnímu prostoru prosíme rodiny s dětmi o preferenci druhé mše svaté (v 10.30), kdy se kněz částečně věnuje i samotným dětem.

K přijímání eucharistie je potřeba se náležitě připravit. Děti (od 3. třídy ZŠ včetně) i dospělí se mohou přihlásit u svého faráře (kontakty viz výše).


Svátost smíření


Ani křesťané nejsou prosti pádů a hříchů, jejich pokora je má vést k tomu, aby si je uvědomovali a podle Božího nařízení hledali jejich odpuštění. Zpovídá se vždy přede mší svatou (kromě prvního pátku a neděle) 30 minut, v neděli je rezervován čas pro staré a nemohoucí farníky, kteří se jindy do kostela nedostanou.
Velikonoční a vánoční zpověď lze mimo výše uvedené pravidelné termíny vykonat v týdnu před velikonočními a vánočními svátky, kdy zpovídají dva kněží, a to v úterý v době 15:00-17:00. 

Ti, kteří ještě nikdy u svátosti smíření nebyli, se mohou společně s knězem na ni začít připravovat, stačí, aby se mu co nejdříve ohlásili osobně anebo emailem.


Manželství


Pro věřící není svatba pouhým krásným obřadem v kostele, ale dobrovolným přijetím Ježíše do společného života muže a ženy, kteří se chtějí svou láskou podobat Bohu a dát život dětem, kteří v tomto poslání budou na zemi pokračovat. Tento krásný, důležitý, ale i nesnadný úkol vyžaduje přípravu. Páry, které chtějí takovéto manželství a chtějí do něj vstoupit v naší farnosti a v našem kostele, ať se co nejdříve přihlásí, a to i v případě, že termín svatby ještě nemají stanovený.

Cyklus příprav k manželství v roce 2024:

JARNÍ: 16.1.2024 (I.), 6.2.2024 (II.); 19.3.2024 (III.) - po večerní mši, tzn. nejpozději v 18:30.

LETNÍ: 2.4.2024 (I.), 7.5.2024 (II.); 11.6.2024 (III.) - po večerní mši, tzn. nejpozději v 18:30.

PODZIMNÍ: 10.9.2024 (I.), 8.10.2024 (II.), 5.11.2024 (III.) - po večerní mši, tzn. nejpozději v 18:30.

Od roku 2024 mohou tato přípravná setkání absolvovat i dvojice, které z nějakého důvodu nemohou přijmout svátostné manželství, ale stojí o to, aby jim kněz požehnal. Během přípravy bude vysvětlen rozdíl mezi manželstvím a partnerstvím či mezi svátostí a požehnáním, dle učení katolické církve.

Je lépe tuto přípravu absolvovat co nejdříve, i pro případ, že by se později vyskytl jakýkoli problém s časem nebo samotným obřadem. Vzhledem k dalším povinnostem otce Miloše jako soudce na Metropolitním církevním soudu a přednášejícího na UHK bohužel nejsou možné individuální přípravy v náhradních termínech. Prosíme o pochopení!


Kněžství a řeholní zasvěcení


Bůh je osoba v pravém smyslu slova, protože dává život a smysl všem dalším osobám. I k němu tedy může mít člověk (muž i žena) vztah natolik, že chtějí s ním a pro něj žít svůj celý pozemský život. Učit se od něho a zprostředkovávat jeho lásku dal těm lidem, kteří v něho uvěřili, anebo jej hledají.

Chlapci a děvčata, kteří touží po této formě života, ať se i přes vědomí svých hříchů a obavu z budoucna nebojí a nestydí zajít za knězem, jemuž důvěřují a poradí se, co a jak dál mají dělat.


Církevní pohřeb


Chtějí-li příbuzní u rozloučení či na pohřbu kněze, kontaktujte ho co nejdříve po úmrtí, abyste s ním domluvili termín i formu poslední pozemské služby svému blízkému.

Rozloučení v kostele je možné pouze pro farníky (za farníky mohou být považováni i jinověrci nebo nepokřtěni), kteří náš kostel a naši farnost navštěvují nebo poslední lety svého života navštěvovali. S ostatními se kněz loučí buď ve hřbitovní obřadní síni, krematoriu anebo přímo na hřbitově. 



Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.